is toegevoegd aan je favorieten.

De delver; het vrije kunstorgaan, jrg 13, 1939-1940, no 8, 1940

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVERZICHT OVER het jaar 19 3 9 VAN HET GENOOTSCHAP

„PULCHRI STUDIO”

BESTUUR EN LEDEN

Het Bestuur van het Genootschap was voor het jaar 1939 als volgt samengesteld: Voorzitter Willy Sluiter. Secretaris H. van der Stok, penningmeester D. Wolbers, voorzitter v. d. Commissie voor de Kunstzalen 'W. Witjens, leden der Commissie voor de Kunstzalen: }. Seckel, en C. J. Mension, voorzitter van de Commissie voor de Societeitszalen ]. Bakker.

Op 1 Mei bestaat het Genootschap uit 294 leden, waarbij donateurs inbegrepen zijn.

In het jaar 1939 ontvielen ons door overlijden de beeldhouwer H. A. V. d. Eynde en de schilders Arthur Briët, Nic. Basters en Georges Hogerwaard.

KUNSTZALEN, TENTOONSTELLINGEN

De gewone, bij reglement vastgestelde tentoonstellingen hadden dit jaar wederom plaats. Een voor- en najaarstentoonstelling en een tentoonstelling Januari-Februari van aquarellen, teekeningen, grafisch werk en beeldhouwwerken. Bijzondere groepen werden gevormd van het werk van onze leden Marie v. Regteren Altena en J. C. Ritsem.a naar aanleiding van hun 70sten verjaardag.

Op de najaarstentoonstelling werd aan ons lid J. Sluyters de gouden medaille uitgereikt welke door H.M. de Koningin voor dit jaar was beschikbaar gesteld voor de beste inzending op de tentoonstellingen. Het Bestuur beslist over deze toekenningen tezamen met de Commissie voor de Kunstzalen.

Aan het 80-jarig lid J. A. Mondt werd de vestiaire aangeboden voor een tentoonstelling van zijn werk.

De zalen werden voorts voor exposities verhuurd aan de firma Wisselingh, aan het lid Ype Wenning ter gelegenheid van zijn 60en verjaardag en aan verschillende vereenigingen voor expositie van uiteenloopende zaken, uitgenomen beeldende kunstwerken en voorts voor lezingen, vergaderingen en samenkomsten van Vereenigingen van allerlei aard.

SOCIËTEIT

De sociëteit mag zich in een geregeld bezoek verheugen. De geest die er heerscht is zeer kameraadschappelijk en er is een goede gelegenheid om collegiale banden te versterken.