is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 1, 1946, no 5, 15-11-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I I Een tentoonstelling van Ktinsthlndwerk van Oieuwke Aa!l>ers-Kolle>vijn

amiaclil

VAN DEN BOEKBINDER

De iiih oud en de vorm van een kunstwerk vragen om eenheid. Wie kunst voorthrengt. weet, dat hel 10l de moeilijkste opgaven behoort de idee of het gevoel in een vorm te gieten, die aan de waarde van idee of gevoel niet te kort doet. Er is geen sehoonheid zonder harmonie. In het geval van den scheppenden kunstenaar heeft deze harmonie betrekking op de verhouding tusschen het ideeele en formeele; het gaat er dus om een zoo volmaakt mogelijke uitdrukking te geven aan wat in de ziel leeft.

Bij het kunstbindwerk ligt de zaak eigenlijk niet anders, al bepaalt het materiaal, waarmee moet worden gewerkt, meer het ambachtelijke karakter van deze kunst. Elk boek vertegenwoordigt een geestelijke waarde, ook als het geen scheppende kunstenaar was. die het vervaardigde. Deze geestelijke waarde wordt als het ware vastgehouden door de uitwendige vorm: de typografie en de band. Natuurlijk verliest een boek. dat uit de

band ligt en beduimeld is. zijn waarde als product van den geest niet. Zoo beoordeeld, blijft de uitwendige vorm inderdaad volkomen uitwendig. Het gaat er slechts om. of men erkennen wil, dat een schoon boek alleen past in een schoon omhulsel. Wie is niet verrast, wanneer een uitgever een bepaalde uitgave bijzonder goed heeft verzorgd? Deze verrassing heeft niets te maken met het snobisme van hen. die hun boekenkast vullen met ..mooie” banden. Men demonstreert er slechts mee, dat het boek de liefde van het hart heeft en dat men het genot, dat de inhoud schenkt, gaarne in den band ziet weerspiegeld. Afzonderlijk hiervan kan men een mooie band als zelfstandig kunstwerk bewonderen. Deze band moet echter in overeenstemming zijn met den inhoud van het boek. Een technisch werk, dat men in een kunstband bindt, zal men niet met bloemmotieven versieren. Deze passen beter bij een bundel poëzie. Hieruit volgt al dadelijk, dat de ontwerper van

Halt perkam-nten band, ontworpen en uitgevoerd door Dieuwke Aalbers-Kollewijn in samenwerking met den teekenaar C. A. B. Bantzin. (Clandestiene uitgave van Les Fleurs du Mal van Baudeiaire)