is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 1, 1946, no 6, 15-12-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

drukking gegeven wordt aan de door den Chinees, sinds zijn cultuur bestaat, gestelden eisch, dat een diep geestelijke gedachte een even volmaakte vorm moet vinden. Su Tung Po, die 16 eeuwen na Confusius leefde, sprak van „een innerlijke samenhang van oog en hand, die onbewust ontstaat”, waarmee hij eigenlijk precies hetzelfde zeggen wilde, zij het onmiddellijk betrokken op de schilderkunst. De harmonie in dit werk en ook in andere, meer onder Westersche invloed staande, bijbelsche schilderijen is onmiskenbaar. Hoe simpel, hoe verrukkelijk naïef hebben deze Chineezen hun geloofservaringen

weergegeven. De engel verkondigt wel heel duidelijk de „groote blijdschap, die alle volken wezen zal”; en hoe kan men zich anders de heimelijke vlucht naar Egypte voorstellen, dan op dit vaartuig, met deze schipper en Jozef en Maria zoo deemoedig verslagen neerzittend bij hun zak met noodzakelijke levensbehoeften? Het is niet overdreven, wanneer men zegt, dat de bijbelsche geschiedenis ons nog nooit zoo ontroerd heeft als bij het zien van deze met zooveel overgave en liefde en perfecte techniek geschilderde doeken.

Het is jammer, dat van deze werken nog zoo weinig bekend is in het Westen. Kort voor de oorlog in China uitbrak, ontving een Engelsch evangelisch genootschap een groot aantal foto’s uit Peking. Hiervan werden er 24 uitgegeven onder den titel „The Life of Christ”. De origineelen bevinden zich vermoedelijk in Chineesche kerken of zijn particulier bezit. Men kan slechts hopen, dat spoedig meer reproducties in Europa zullen worden verspreid. Een expositie van de origineelen zal wel tot de vrome wenschen blijven behooren. N.V.