is toegevoegd aan uw favorieten.

Die constghesellen; maandblad voor de beeldende kunst-orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Kunsthandelaren, jrg 2, 1947, no 1, 15-01-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

richting te vertellen had. Het Haagsche Gemeente Museum hezit een typisch voorbeeld van zyn werkwijze uit deze periode. Zijn motieven waren in hoofdzaak dierenschedels, aquariums, visschen en stillevens.

Als wij zijn werk na den oorlog terugzien blijkt dat totaal te zijn veranderd. De menschelijke figuur is in zijn belangstelling gekomen, vaak in combinatie met dieren en landschap. Het stilleven is geheel nit zijn oeuvre verdwenen. Z’n visie heeft zich verdiept en z’n aandacht gaat nu niet meer uit naar den glans van den buitenkant der dingen, maar met voorbijzien van de uiterlijke verschijnigsvorm probeert hij nu het wezenlijke der dingen te benaderen. Hij doet dit in een mooie gedragen kleurgamma. dat zich beperkt tot bronzige okers. De hier aanwezige pastels en aquarellen bezitten door de vlakke oplossing van de motieven een zuiver afgewogen decoratieve charme.

De andere exposant, Wim Kersten, werd in 1908 te Amsterdam geboren en was tot 1942 als Hoofdinspecteur van Politie in Den Haag werkzaam. Door de bepalingen van den bezetter gedwongen om onder te duiken, kan hij zich geheel wijden aan z’n liefhebberij, deze kreeg hem echter zóó te pakken dat hij na den oorlog niet meer in z'ii oude beroep terugkeerde maar het \rije beroep van schilder koos. Ook hij is autodidact, op de tentoonstelling Kunst in Vrijheid viel zijn inzending o)> door de gave peinture en de fantastische, aan hel surrealisme verwante sfeer van zijn werk. Hier zien wij een twintigtal gouaches. Ook deze moeilijke techniek beheerscht hij meesterlijk. In tegenstelling lot de vlakke oplossingen van van Kriiiningen, geeft Kersten ons plastische verbeeldingen van menschelijke figuren in verschillende situaties. De vorm is sterk geaccentueerd en speelt een voorname rol. De kleur, meest warm en naar het donkere nijgend past zich hierbij goed aan. In Maart a.s. zal deze tentoonstelling ook in Den Haag in de Kiinstzaal Liernur te zien zijn. WILLY BOERS.

December 1946.

Fritz Pauli in Kunsthandel Santee Landweer. Amsterdam.

(/rafisch werk van Fritz Pauli. te Bern geboren in 1891. Hij heeft zich gevestigd in Cavigliano, als schilder, graficus en fresco-schilder. Over het geheel zijn de geëxposeerde grafische werken tot in de kleinste details behandeld. Een belangwekkende tentoonstelling.

De club van zes in Kunsthandel M. J. de Boer. Amsterdam.

Zes onzer bekende sehilders exposeeren hier hnn werken. De fa. de Boer gaf een zeer mooie catalogus uit met een voorwoord van Jan Engelman. Men treft hier o.a. van Jan Wiegers een zeer goed typeerend schilderijtje van zijn collega Gerard Sluyter aan, en een in sterke kleuren geschilderd stilleven (nr. 10). Van Gerard Sluyter noem ik „Reguliersgracht” en ..Amstel”, die heide Amsterdam goed weergeven. Jan Peeters heeft een fijntonig portretje ~Sonja”. Verder vallen op drie forsche hoiitskoolteekeningen van Gerrit van ’t Net en een fijn aquarelletje van Charles Roelofsz ..Peer”. Tenslotte eenige heelhouwwerken van Wim Reyers. GERARD v. VLIET.

NIEUWE TENTOONSTELLINGEN

In Kiinstzaal Plaats, Den Haag: van i Jan. t.in. 23 Jan. Grafiek van den Zwitser Fritz Pauli; van 2.'S t.m. 13 Febr. Aquarellen van Chris de Moor. In Huis voor Moderne Kunst te Groningen: van 21 Jan.—5 Fehr. teekeningen en boekillustraties van C. A. B. Bantzinger.

Van 11 Januari tot en met 12 Februari 1947 zal in de zalen van Arti et Amicitiae te Amsterdam, een „In Memoriam”-tentoonstelling worden gehouden van werken van gedurende de j.l. wereldoorlog omgekomen kiinstenaars-leden der Maatschappij.

Werken zullen worden geëxposeerd van: Mevrouw M. C. Boas-Zélander. Max van Dam, Marianne Franken, J. Gabriëlse, S. Garf. Hendrika van Gelder, Felix Hess, B. Lopes de Leao Laguna. L. S. W. van de Noordaa. M. J. van Raalte, S. L. Schwarz.

In Kunstzalen Bennewitz, Den Haag: van 4—25 Jan. werken van Jos. Croiii, Paul Citroen, Jac. Mels. Jacoba Surie en Prof. H. J. Wolter.

GEHOUDEN TEN l OONSTELLINGEN

Van de tentoonstellingen, die te laat binnenkwamen om aangekondigd te worden, noemen wij: .Schilderijen van G. de Groot in de Haagsche Knnstzaal; Schilderijen en teekeningen van R. Basoeki Abdullah in Panorama Mesdag. Den Haag; Schilderijen en etsen van Piet Krans in ..Kunst van onzen tijd”. Den Haag; Schilderijen van Jan Harm Weijns in Kunsthandel L. v. Zanten, R’dam; Potterij en schilderijen van Chris Lanooy in Kunsthandel Leffelaar, Haarlem; Schilderijen, aquarellen en teekeningen van T. Gijssen in Maison Libelle te Eindhoven; Schilderijen en teekeningen van Siep V. d. Berg in Knnstzaal ..Mantelgang” te (kroningen; Teekeningen en aquarellen van Wim Mulder en potterij van Hilda Birnie in Knnstzaal Ma riënhurg, Arnhem; Schilderijen en teekeningen van H. van Hille in Knnstzaal Eekman, Velj>; Schihlerijen, teekeningen en beeldhouwwerken van de leden van Ver. v. Beeld. Kunstenaars te Hilversum in het Raadhuis.

Vorroig pagina 31

T. Gijssen .Boompje"