is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 14, 07-04-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De 1200 Belgische tranweglocomotievm zijn balconl«Oi motieven. En af en toe zien we in ons landlten onrechte loei , motieven gebruiken met den achterstand, welke f locomotieven aan de einden der baan niet gedraaid worden. __ ,

De eenvoudige eisen, waurdun plaats voor den machinist moet voldoen, is een goed uitzicht op den weg en, tegelijkertiid een goed uitzicht op enkele toestellen. De drie standen -balconstand, middenstana, achterstand – zijn beoordeeld in het volgende staatje .

Noemen we zeer goed 9, goed 8, voldoende 7, | onvoldoende 5, dan heeft de balconstand 18 met twee man, de middenstand 16 met een man en de achterstand = H-5 een man.

Plaats van den machinist Bediening. Uitzicht op den weg. Gelijktijdig uitzicht en bediening van enkele toestellen. balcon. twee man. zeer goed. zeer goed; geschiedt door den stoker goed vooruit middenstand één man goed vooruit achterstand. één man voldoende achteruit goed achteruit zeer goed onvoldoende

Het zeer goede uitzicht van balconloc emotie ven moge een vereischte zijn voor tramweglocomotieven in drhkke straten voor de gewone plattelandslocomiotieven is het uitzicht met iS ™hden.,and zoo ftoed mogelijk (De Amenk.adsche tramweglocomotieven met middenstand dienden stadsverkeer.) De Arnhemsche Commissie zegt reeds i

in hare overwegingen: Voor korte banen met druk straatverkeer, moge het in sominige "e . j ct-ppdc; voor OD de locomooei ic

Fig. 9.

plaatsen; dikwerf zal dat voor een veilig verkeer niet worden gevorderd.

Uit het bovenstaande volgt, dat de middenstand de meeste aanbeveüng verdient. , , rj

Nog zij opgemerkt, dat de Fransche hoofdspoorwegen het bezwaar van den achterstand voor de tieven die niet gedraaid worden, voor een groot deel hebben opgeheven door op den achterwand van het miachinistenhvhs efn tweede volledig stel handgrepen en appendages aan te brengen. Dat tweede stel wordt door toepassing

van den middenstand onnoodig. o tt n xr,T c Bosch en Dmn, 18 Februari 1915. C. HAMELINK.

Fig. 10.

Terleenen van Toorschotten aan de Spoorwegmaatschappijen.

Bh suppletoire waterstaatsbegrooting voor 1915 tmngevraagd ten einde aan de tot SSe van S.S. en aan de Hollandsctie Jzeren Spoorweg aat schap pij voorschotten te kunnen verleenen onder-Sdenhjk ten bedrage van / 7-000.00 en / foonoo, in de kosten van uitvoering van werken volgens

der overeenkomsten van 1890 en van aanschaffing van rollend materieel. welke er toe geleid

De buitengewone omstanchgheüen, weiKe « hebben op de waterstaatsbegrooting van 1914 een bed ag ïan / beschikbaar te stellen voor voorschoten aan l Maatschappij tot Exploitatie S.S. – teneinde deze Maatschapwen m aanschaffing rollend kraA^ tj meL te werken tot bestrijding der werkeloosheid, doen