is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 35, 01-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fH. E. OVINO Jr.’s] I (Naamlooze Téuuootschap). I I Rotterdam. Soerabaia. | Groote voorraad Jpoorwegmaterieel. j

HANOMAG (Hannoversche Maschinenbau A.G. vormals Georg Egestorff) HANNOVER—LINDEN. TRAMLOCOMOTIEVEN voor alle Spoorwfjdten. Wiet of zonder Oververfiltter of Aut. Rookverbranding. Vertegenwoordiger voor Holland en Kol.: j H. A. KOCH, Werkt. Ing. I Van Boetzelaerlaan 92. – ’s-Gravenhage.

De Petroleum Persgasfabriek te Voorburg Z.H. TELEFOON 62 levert petroieumgas in stalen flesschen samengeperst tot 125 atm. ter verlichting van Tram- en Spoorr ij tuigen, Stations enz.

Verschenen : KANKER Zijne oorzaak; zijne bestrijding door A. P. L. VAN LANGERAAD Dir. Kanker-Instituut te ’s-Gravenhage Prijs f 1.50 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij Nijgh & Van Dit-Mar’s Uitgevers-Mij , Rotterdam

Alom verkrijgbaar: NUeH & VAN DITMAR’S Aanteekenboek van BijksbelasUngen /Vü»; f I.—.

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordijnstoffen voor Spoor- en Tramrijtuigen, met of zonder 'initialen en figuren. J. tl A. LE POOLE, Leiden.

AAH Financiëele instellingen enz., in PJederland. wordt bericht, dat door de Electrische drukkerij van de ondergeteekende met daaraan verbonden Photo-Zincograph’sche inrichting wordt geleverd Aandeelen, Obllgatiën, Pandbrieven, Recepissen, Cheques, Scrips, Prospectussen met verzending aan belanghebbenden, enz. enz., terwijl haar Algem. Advertentiebureau zorg draagt voor het publiceeren van leeningen, als anderszins, op zeer voordeelige voorwaarden. Proeven worden gaarne verstrekt. Desverlangd mondelinge bespreking. NIJGU & VAN DITMAR’g Uitg.-Mij. Rotterdam.

Abonneert U op

UILENSPIEGEL

A.J.L.WILLEKCNS,E.tW.I. OCTROOIBEZORCER ■ D.C.CEEST, W.l. OCTROOIBEZORCER ■ MS M.M.VAN VALKENBURG. ADVISEURS | ■ijM QCT^QQiENlIii^^ TECHNISCH BUREAUluitwerkenvan uitvinoincsideeën CONSTRUCT!E~AFD:MAKEN van WERKTEEKENINGEN AFZONDERLUKE SCHEIKUNDIGE AFDEEL! NG |

■ Wij vervaardigen ën leveren steeds in I toenemende hoeveelheden I Holland Antifrictie-Metaal.

Tal van Tramweg-Maatschappijen hebben Gedeponeerd , . “J Fabriekemerk. dit reeds geruimen tijd tot groote tevreden* heid in gebruik. GEVEKE & Co., Amsterdam.