is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 33, 1915, no 46, 17-11-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIÉN.

TRAMWEG-LOCOMOTIEVEN Fabrikaat J. A. MAFFEI, München. MOTORLOCOMOTIEVEN Fabrikaat KROMHOUT, Amsterdam. PERSONEN- EN OGEDERENTRAMWAGENS Eigen Fabrikaat. Proie'-teeren en uit voeren van spooraansluitingen aan de lijnen H. IJ. S. M. en S.S. met bijlevering van RAILS, LOCOMOTIEVEN EN WAGENS. DU CROD & BRAUNS N.lf. Verkoopbureau voor Holland, Damrak 37/38, Amsterdam. Telefoon 3868. Fabrieken: Valkenweg 1, Amsterdam. Telefoon 3861. 3871 en 10662.

Electrische Boormachinefabriek pMX|JAypM en Technisch Handelshureau CrV/llli 1 1 lIV ■ Iwl* 35-T5 Anna v. Buerenstraat. Telefoon 4535. DEN HAAG.

Wij vervaardigen en leveren steeds in ■ 11. J toenemende noeveelneden , II J. 1 Holland Antifnctic Metaal. ~ ' ~ Tal van Tramweg-Maatschappijen hebben Gedeponeerd , . .... Fabrieksmerk dit reeds geruimen tijd tot groote tevredenheid in gebruik N.V. GEVEKE & Co.’s Techniscli-Bureau, AMSTERDAM.

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. AANBE^EDING Op DINSDAG den 14den December 1915, des namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbarean der Maatschappij tot Exploitatievan Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te Utrecht, vw. Ret maken emplacement ZWOLLE. Begroeting ƒ 22.300.—. besteding geschiedt volgens § 55 bgt van den 18den November 1915 ter lezing aan het Centraalbnreau in het Moreelse iPark en aan het bureau van den Sectie-ingenïeur j. J. vermeu-LEN te Zwolle, en is op franco aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalburean (Dienst van Wegen Werken) te verkrijgen, traalbarean (Dienst van Wegen Werken) en door den Seotie-Tngenieur voornoemd. Aanwijzing op het terrein zal geschieden den SOsten November 1915, ten 9.30 ure utrecht, den 15den November 1915.

Abonneert U op UILENSPIEGEL

zekerheid, dat de advertenties ter kennis komen van de directies van a.l\e Spoor-en 7raniwegmaatschappijen, zoo a.Averteere men in „DE LOCOMOTIEF .