is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 6, 09-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

woordige van 3.6.000 belangrijk gewijzigd zal worden. In de dienstregeling dier maatschappij zelve zijn enkele opmerkelijke veranderingen. Door verlating der laatste sneltreinen van en naar Groningen/Leeuwarden en door vervroeging van den middagtrein uit Holland naar Maastricht iTeeft men in beide diensten alle 3 de (oude) verbindingen met twee treinstellen kunnen uitvoeren, zoodat er in de richting Maastricht geen sneltreinen zijn uitgevallen, in de richting Groningen slechts één, de tweede morgensneltrein naar, de derde van Groningen/Leeuwarden. Dat hetzelfde stelsel niet gevolgd is voor de richting Vlissingen vindt waarschijnlijk zijn reden in het feit, dat de maatschappij hier in vredestijd rekening moet houden met den loop der mailbooten en ook en vooral met de verbindingen in de richting van en naar België. Eigenaardig is het op enkele lijnen veranderen der gewone treinen met le, 2e en 3e klasse in locaaltreinen zonder eerste, waarbij tusschen ’s-Hertogenbosch en Lage Zwaluwe 4 verbindingen heen en weer met één treinstel worden uitgevoerd tegen in gewonen tijd 6 met 3 treinstellen; moge het er toe leiden ook in gewone tijden behalve de locaaldiensten ook 2 der gewone treinen in elke richting door het locaalmateriëel te laten rijden en het m'eer dan ouderw'etsche gewone voor reserve te gebruiken. In het Noorden heeft de mobilisatie evenzoo verande-

ringen teweeggebracht. Op de lijn Harlingen—Nieitweschans b. V. b. zijn de doorgaande treinen, waarvan de wachttijden te Leeuwarden en Groningen soms meer dan een uur bedroegen, vervallen op de eerste ochtendtrein van Harlingen na. Daarvoor in de plaats wordt de dienst Harlingen—Leeuwarden door één locaalstel uitgevoerd, de dienst Groningen—(Winschoten)—Nieuweschans door twee. Twee gewone treinstellen zijn voldoende voor de 7 diensten tusschen Groningen en Leeuwarden; op dat baanvak vielen er slechts twee treinen uit. Het baanvak Zuidbroek—Stadskanaal had het meest van de inkrimping te lijden, en het is niét ten onrechte, dat de burgemeester van Veendam op allerlei wijzen getracht heeft daar verandering in te brengen.

De, N. C. S. heeft vrijwel den gewonen dienst gehouden. Midden in het laild gelegen, heeft zij weinig materieel moeten beschikbaar stellen.

Voor al die treinen gold, dat militairen voorrang hadden. Wel is dat verzacht door het loopen van voor- ,en volgtreinen, en door voor het gebruik per trein altijd een verlofpas te eischen en door bij massavervoer overleg tusschen den stationschef en de militaire autoriteit voor te schrijven.

Het boekje bevat hierna een kort resumé der bepalingen betre'ffende •vrachtvrije zendingen aan militairen en in enkele andere gevallen en tot slot de regeling van het vervoer

der Belgische vluchtelingen. Wel staat dit vervoer feitelijk niet in verband met de economische crisis, doch de wijze, waarop die groote stroom reizigers eerst in de eene en toen in de andere richting moest vervoerd worden, wettigt eenigszins de plaatsing in deze serie. Meer Behoort zijl echter thuis in een opsomming van alle maatregelen ter gelegenheid der Belgische invasie genomen. Moge een uitgave daarvan, die zeer zeker voor de geschiedschrijvers uit later eeuwen een even goede handleiding zal zijn als deze serie, niet al te lang op zich laten wachten. En mogen, dit zij tot slot gezegd, de verschillende tramwegmaatschappijen door het hierboven besproken vOiOrbeeld er toe gebracht worden door het aanleggen van een verzameling van alle maatregelen, in deze moeilijke tijden door hen genomen, den lateren economicus helpen bij' zijti studie naar de gevolgen van deze crisis.

Den Haag. Mr. L. G. N. BOURICIUS.

Verschillende Mededeelingen.

De automobiel als concurrent der spoorwegen. Een bijzonder belangrijk punt in de jongste ;oeconomische ontwikkeling der Vereenigde Staten van 'Amerika, zoo wordt aan de „Neue Zürcher Ztg. uit New-York geschreven, is de buitengewone vermeerdering der automobielen, en wel niet alleen der motor-onmiibussen, maar ook van de particuliere voertuigen zoodat daaronder niet alleen de buurtspoorwegen, maar ook het nabije verkeer van de gewone spoorwegen, zeer belangrijk begint te lijden. In een groot aantal verslagen van spoorwegmaatschappijen uit alle deelen

van het land wordt daarop gewiezen. Bij den Denver and Rio Grande-spoorweg heet het, dat van den achteruitgang van het reizigersverkeer 65 pCt. vielen op het verkeer op korten afstand waartoe voornamelijk de automobielen bijdroegen. In het verslag van den Boston and Maine-spoorweg wordt het toenemende gebruik van lastautomobielen, verder van automobielen in het verkeer naar ontspanningsplaatsen in het gebergte of aan de zee, vastgesteld. Zoo bericht de Southern Pacific-spoorweg Mij. over benadeeling van het nabije verkeer door de mededinging der automobielen, die door de verbetering der wegen zeer verscherpt is. In het verslag' schrijft de directie dezer Mij.: ~het toenemend gebruik van automobielen, voornamelijk voor korte reizen, is de eenige duurzaam; werkende oorzaak, die tot een vermindering van het reizigersverkeer in het Zuiden bijdraagt.” Bij de zeer aanzienlijke uitbreiding der automobielen-industrie is 'deze ontwikkeling klaarblijkelijk nog met tot een einde gekomen en zij bergt bij de spoorwegen het gevaar van niet geringe vermindering van inkomsten in zich. (Nwe Rott. Crt.).

ADVERT É N t IE

TRAMWEG-LOCOMOTIEVEN Fabrikaat J. A. MAFFEI, München. MOTORLOCOMOTÏEVEN Fabrikaat KROMHOUT, Amsterdam. PERSONEN- EN GOEDERENTRAMWAGENS Eigen Fabrikaat. * Projecteeren en uitvoeren van spooraansluitingen aan de lijnen H. IJ. S. M. en S.S. met bijlevering van RAILS, LOCOMOTIEVEN EN WAGENS. DU CROC & BRAUMS N.V. Verkoopbureau voor Holland, Damrak 37/38, Amsterdam. Telefoon 3868. Fabrieken: Yalkenweg 1, Amsterdam. Telefoon 3861, 3871 en 10662.