is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 8, 23-02-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen. AANBESTEDING Op Dinsdag den 21sten Maart 1916, des namiddags ten 2 ure, aan het Centraalbnreau der Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in het Moreelse Park te Utrecht, van: Bestek No. 1395. Wegens het maken van grondwerken, gebouwen, inrichtingen, draaischyf en diverse werken op het rangeeremplacement SÜSTEREN. Begroeting ƒ 278.000.—. De besteding geschiedt volgens § 185 van het bestek. Het bestek ligt van den 25sten Eebruari 1916 ter lezing aan het Cenlraalborean in het Moreelse Park en aan het Bouwbnrean Catharijnesingel No. 90 te Utrecht en is op franco aanvraag (per brief) aan genoemd Centraalburean (Dienst van Wegen Werken) te verkrijgen, tegen betaling van ƒ 5.00. Inlichtingen worden gegeven door het Bouwbureau voornoemd. Aanwijzing op het terrein zal geschieden den 7<ï™ Maart 1916, ten 1.15 ure namiddag. Gegadigden kunnen gebruik maken van trein 1125 die van Roermond vertrekt 11.4.3 voormiddag. Utrecht, den 15<len Februari 1916.

GROOTE VOORRAAD icrn-ii Scheepsplaten Spoorwegmaterieel H. E. OVING Jr.’s Ijzer- en Staalhandel N.V. Bureaux: Gelderschekade 31—33, ROTTERDAM.

HAMOMAG (Hannoversche Maschinenbau A.G. vormals Qeorg Egestorff) HANNOVER—LINDEN. TRAMLOCOMOTIEYEN voor alle SpoorwlJdten. lYlet of zonder Oververfiitter of Aut. RookverPrandlng. Vertegenwoordiger voor Holland en Kol.; H. A. KOOH, Werkt. Ing. Van Boetzelaerlaaii 92. – ’s-Gravenhage.

JAPANLAK „GLAZURIN” de beste Verf voor buiten- en binnenwerk. Vraagt Kleurenkaart aan de fabrikanten OOSTERVELD & ROMIJN, I ZAANDAM. I

N.V. FÜBNESS’ Scheepvaart en Agentuur-Maatscliappii Telef. Interc. Afdeeling STEENKOLEN Telegr.-Adres: 7744, 7745, 7746, „F U R N E S S” 7747, 7766. ROTTERDAM. Rotterdam. Prompte levering per spoor of per water door geheel NEDERLAND van alle soorten Engelsche Stoom-, Smee- en Gaskolen, tegen bi 11 ij k e prijz e n. ■ Men vrage offerten.

Acetongas. HANGEND GLOEILICHT voor Spoor- en Tramrijtuigen. Ongeëvenaarde verlichting. Gemakkelijk, Goedkoop, On o vertrotïen. IHier te lande in bedrijf. Vraagt attesten bij: Koopman & Co., AMSTERDAM

I DRAADLOOZE TELEGRAPHIE door J. R. G. ISBRUCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1.50. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam