is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 10, 08-03-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zetten. Hiertoe behoeft de controller niet geopend te worden «.lor-fricrfip iiitrustine' bestaat uit een stel

De verdere electnsche uitrusting weerstanden, een automatischen maximaa -uitschakelaar, een schaarbeugel, twee beschermde spiegellampen voor weg- schakelaar en veiligheden, een handlarnp en een Deze laatste is volgens een voorschrift van het toezkht op het mijnwezen aangebracht, opdat vanmt 'eder punt van de lijn hulp ingeroepen kan de bestuurder een met de telephoon verbonden haak over de langs de lijn loopende signaalgeleiding en brengt op deze ïreikverbinding tot stand. De rails vormen hierbij de teruggeleiding. De locomotief weegt rond-6,5 t., haa ïmSLgfn zijn :%,3 M. lang, 1 breed en 1,6 M. Indien geen begeleiderszitplaats verlangd wordt, wordt de totale lengte rond 3,7 M. , , u

Deze locomotief is in staat, 40 tot 60 beladen wagens met elk ca. 1000 K.G. gewicht te trekken. Als speciaaluitvoering kan een bijzonder smalle uitvoering deif die in gunstige gevallen op de mijnkooi kan’worden, dubbellocomotieven voor grootere lasten en zulke waar L bestuurdersplaats in het midden van de locomotief is aangebracht.

Ook worden vaak kabeltrommels op de locomotiet aano-ebracht, gewoonlijk met een kabel van 150 M. lengte, die, waar de bovenleiding ten einde is, een verder dooranngen in de mijn mogelijk maakt. De kabel w'ordt door een ve – nuftiee inrichting gespannen gehouden, resp. weer opgerold. Ooklirengt men vvel een staaldraadtoiiwher op de locomotief aan, wlarmede men de wagens naar de locomotief toetrekt.

wa'a^lTdl'tsSeHyln “n rcLTtlef doordringen kan.

Figuür 6,

De eerste mijnlocomotief (Fig. 4lmet accumulatoren werd in de mijn Bonifacius in Kray bij Essen in het jaar 1892 " E- K. -L. A. BEIJEN ei . ./VLIUINA, i-Nuv y 3 ('Wordt vervolgd.)

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoor- en Tramwegen.

Railcommissie.

T Kennisaevlnq van aangenomen voorstellen.

Medègédeeld wordt, dat de standaardconstructie en -ondefdfelen, voorgesteld "°hro'e“ 12 lanuari 1916 alle zijn aangenomen behoudens de schroetbourmet veer ring en volgplaatje, waaromtrent het

Een der leden maakt, naar aanleiding van het gepubliceerde ontwerp in „De'Locomotief” no. 2, de dat de ronde kop met het daaronder gelogen hellende aandruk-volgplaatje ,practische moeilijkheden kan opleverep bij de monuge. In verband hiermede meent de commissie goed te doen de ontworpen constructie te vervangen voL o-ens die in de bijgaande teekening weergegeven, waaibij üe een'vierkanten kop met afgeschuind , aan-

Normàl boven bouw vòr tremwegen.

volgende wijzigingsvoorstel hieronder wordt gepubliceerd.

i'„JSfrr'b„ige. sch„e,b„« „« .«™r «n wordt een constructiewijziging voorgesteld, als op bijgaande figuur weergegeven.

ch'ukvlak is gegeven en het volgplaatje dus v erva t. Namens de railcommissie, De Secretaris,

D, H. STIGTER.