is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 24, 14-06-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het aantal afgelegde trein-kilometers bedroeg met inbegrip van die der goederentreinen en zandtreinen 422.505 tegen 440.609 in 1914.

De kosten per 100 trein-kilometer zijn thans / 36,25'*, tegen f 36,331 in 1914. I

De opbrengsten bedragen in totaal f 277.175,74® tegen f 259.777,45® in 1914, of f 17.398,29 meer.

Na storting van / 10.000,— in het vernieuwingsfonds voor den weg en f 9.422,58 in dat voor hét rollend materieel, bedraagt dus het voordeelig saldo der exploitatie f 104.578,14.

Van dit bedrag moet afgezonderd worden f 45.320,—- voor rente en aflossing der le hypothecaire obligatieleening, terwijl voor rente van bij den kassier opigenomen gelden, voor de volgens voorschrift bijgeschreven rente of vernieuwingsfondsen, en voor rente-vergoeding aan derden, verschuldigd zijn ƒ 25.094,68, waarna dan een bedrag van / 33.963,46 overblijft, makende met het onverdeelde w'instsaMoi van 1914 ad ƒ 131,37® te zamen f 34.294,83®.

Locomotieven. Het verbruik der locomotieven per

ICO trein-kilometer bedroeg aan brandstoffen 574,77 K.G. = f 6,56!; aan O'lie 2,88 K.G. = / aan vet o,oH K.G. = / 0,00’; aan poetskatoen f aan poetslappen / 0,06''; diversen f 0,59®; totaal f 7,93®.

De onderhoudskosten per 100 trein-kilometer bedroegen f 2,77’, de kosten van bediening f 4,58.

Het onderhoud der rijtuigen bedroeg per 100 trein-kilometer / 1,39.

Exploitatierekening.

Afgelegde treinkilometers 422.505. Administratie . / 26.584,48

Tractie en onderhoud materieel: A. Werkplaats „ 21.521,13 B. Dienst „ 52.675,355

Mouvement „ -30.533,69’' Weg en Werken „ 21.860,36^

Totaal

ƒ 153-175,02®

Per ICO trein-kilometer f 36,25®.

Debet. BALANS op 31 December 1915. Credit. Aandeelen in nortefeiiille. crpwone / /ion. TDO.— gewone Aandeelen . f 1.500.100,— Aandeelen in Dortefeuille. nreferente 280.000,— Kapitaal, preferente aandeelen qSo.ooo,— Kassa 2.2Q0.0';6 Ohligatieli-ening „ 878.000,— Wertheim & Gompertz 2'i.20A,Q2 Staat der Nederlanden ... „ 689.000,— W aarborgfondsen 0. i;oo.— Provincie Znid-Holland ,, 678.000,— Diverse Debiteuren I"?.870,4^6 Gemeenten ,, so.82s.78 Weg en Werken /100.02zl.0zl Rorgstellingen „ 7.SS0,— Gronden en Terreinen 27. iaï;. — Diverse Crediteuren \J .J.J l „ 17.761,456 (lebmiwen 46.542,436 „ 211939,47 Telephoon 2-277.75 Vernieuwingsf. Weg (Art. 29 § 5 üvereenk.) .58363.70 Locomotieven 55-93«,52 Vernieuwingsfonds Rollend Materieel (idem) „ 28.267,74 en Wap-ens 77 Abonnementen ... ,, 2.IS7,— Inventaris 717.SO Dienstkleeding 't'i4.0^6 ,, i7.s6o,— Assurantiën ' 1.162,63 T/IS.OOO.— Reservedeeien Magazijngoederen Promessen-rekening 77S.700,— Brandstoffen Pensioenfonds ,, 10.000,— Spoorwegmateriaal „ 11.084,00^ .. 70.87 c:7 fl-in 02^ Ongevallenverzekering 724.— Bouwrekening A / 3-335-367>04^ Bouwrekening B « I-044-989-33 „4.380.356,376 Algemeene Bouwrekening 3-289.43 Fonds tot aflossing van obligatiën 79.87 Gemeente-subsidiën, restant gekapitaliseerd... 20.325,38 ƒ5.898.802,346 ƒ5.898.802,346

Debet. WIN.ST – EN VERLIESREKENING. C r e d i t. Aan aflossing en rente obligatieleening f 45.320,— 19.422,58 Per Saldo A® P° f 131,75® 209.943,90 53-294,27 8.819,20® 5-118,37 485,22® Dienst van het vernieuwingsfonds Personenvervoer „ Exploitatiekosten: Goederenvervoer Administratie / 26.^84,48 Diversen ... Tractie en onderh. materieel ,, 74.106,48^ Postvervoer » Mouvement „ >} Weg en Werken „ 21.860,36® 153-175.02® ty Crediteuren Afschrij vingsrekening ƒ 23.000,— Nader te bestemmen reserve „ 710,60® le storting voor Pensioenfonds... „ 10.000,— Saldo-winst op nieuwe rekening. „ 584.23 34.294,83® / 277-792,34° f 277-792,.34®