is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 28, 12-07-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsehe Tramweg-Maatschuppy.

Op I Juli 1915 werd de tramweg „Gosterwolde—Assen” in bedrijf genomen, terwija, de traimlweg „OosterwoH-e—Steenwijk” het geheele jaar in bedrijf was, tegen ongeveer 71/2 maand in 1914.

Wegens het londer de wapenen blijven van een deef van het personeel moest gedurende de eerste helft van bet jaar de in 1914 ingevoerde beperkte dienst' worden gehandhaafd, waardoor de ontwikkeling van het verkeer werd tegengehouden. Na herstel Van eene beboorlijke dienstregeling (18 Juli) ging' het vervoer sterk vooruit.

Gedurende de eerste 6 maanden werd per dagkilometer ontvangen in 1913 f in 1914 f 7,69 m in 1915 ƒ terwijl die ontvangsten gedurende de laatste 6 maanden bedroegen in 1913 f 7,8i5, j,n 1914 ƒ 6,90 en in 1915 f 8,30.

Tegeniover hoogere ontvangsten staan hoogere bedrijfsuitgaven, waartoe, behalve het afleggen van meer kilorneters (nieuwe lijnen), bijdroegen belangrijke prijsverhoogingen van bijna alle verbruiksartikelen, verhoogingien van loonen (/ 9.060,83) en het in verband met de dure tijden toekennen aan het personeel van tweemaal één week extra loon (/ 12.288,49).

Waren de tijdsomstandigheden noenmaal geweiest, dan aoude vennoedelijk zonder verlies zijn gewerkt. Thans wijst de Winst- en verliesrekening 'een verlies aan van f 43.916,455, waarvan f 21.251,395 werd geleden in 1914.

Het in 1915 geleden verlies bedraagt feitelijk f 49.280,01; door te putten uit de „Reserve voor afschrijvingen” kon het verlies worden teruggebracht tot f 22.665,06.

In volgende jaren komt de rente van de gelden uitgegeven voor den bouw van de lijnen van bet „Drentsch—Friesche net”, die thans nog, tot een bedrag van| f 72.303,41, ten laste van de bouwrekening van 'die lijnen kon worden gebracht, geheel ten laste van de winst- en verliesrekening.

De toename van het verkeer 'maakt uitbreiding van het rollend materieel en van verschillende stations-emplaoementen noodig.

In een tekort aan locomotieven werd voorden door 8 twintigtionslooomotieven van de Nederlandsche Gentraal-Spoo'rweg-Maatschappij in huur te nemen.

De aanlog van de lijn „Meppel—-Smilde” ondervond eenige vertraging door den gebre-kkigfen aanvoer van de benoodigde materialen als gevolg van den ooirlogstoestand.

De getroffen maatregelen hebben het evenwel' mogelijk gemaakt, dat de werkzaamheden niet stop gezet behoefden, te worden en de opening van deze lijn, de laatste van "het „Drentsch-Friesc'he net”, in den voo-rzomer van 1916 kan wo'tden verwacht.

ervoer. Het bedrijf omvatte 15 lijnen, inbegrepen de havenlijn te Harlingen, niet dienende voor personefnverkeer, lang 1200 K.M., waarvan 270.275 K.M. stoo'mtram en 22.492 K.M. Paardentram'.

Reizigers. Gedurende het jaar 1915 werden '1.985.465 reizigers vervoerd, retourkaarten dubbel gerekend m reingers met abonnementen niet medegeteld, tegen 1.580.020 in het jaar 1914. i ,

In dit cijfer zijn begrepen in verkeer met den stoolmbaotdienst Amterdam—Lemmer 13.180 reizigerss tegen 14.653 in het jaar 1914.

Er werden 5845 abonnementskaarten afgegeven tot een bedrag van / 17.505,65 tegen f 14.857,225 in het jaar 1914.

De geheele opbrengst van het reizigers vervoer, abonnementskaarten niet medegerek'end, bedroeg f 416.779,295 of 20,99 cent per reiziger, tegen / 353.931,375 oif 22,40 cent per tiieiziger in het vorige jaar, dus f 62.847,92 meer.

Reisgoed. Totaal werd vervoerd 2.712.132 K.G., waarin begrepen 24.555 K.G. in verkeer met den stoombootdienst Amsterdatn—Lemmer.

Het aantal als reisgoed vervoerde rijwielen bedroeg 105.287, tegen 84.655 in 1914 en 69.539 .in 1913.

Goederen. In het geheei werden Vervoerd 110.748.356 K.G. bestel- en vrachtgoederen, waarin begrepen 26.984.575 K.G. in verkeer met den stoombootdienst Amsterdam—Lemmer en 7.243.375 K.G. in verkeer met de S.S./N.C.S en tramwegen.

"Vee. In het geheel werden vervperd 1499 wagenl’adingen en 82.846 stuks.

L'O C'O m'O' ti e V en. Het aantai locomoüeven werd uitgebreid met twintigtons locoimlotieven, gehuurd van N. C. S., zoodat O'p het einde des jaars aanwezig waren: 28 twaalftionslocomotieven, 22 zesbentonslocomlotieven, 8 twintigtonslooomotieven.

Aan londerhoud werd dit jaar besteed f 20.915,19 tegjen f 24.318,01 in het vorige jaar.

Aan brandstoffen werd dit jaar uitgegeven f 106.328,745 tegen f 80.936,09 in het jaar 1914.

De locomotieven legden af O'p 'eigen hjnen 1.413.802 K.M. (1.210.507 K.M. voor perso'nentram'men, 194.839 K.M. voor goederen trammen en 8.456 K.M. zonder voertuigen) en op den Staatsspoorweg tusschen 'Veenw,ouden en Leeuwarden 57.832 K.M., derhalve in het geheel 1.471.634 K.M., tegen in het geheel 1.359.270 K.M. in het vorige jaar.

Paarden. Den isten Januari waren aanwezig 16 paarden. Gedurende het boekjaar werd i paard wegens ongeschiktheid verkodht en werden 3 [paarden aangekocht, zoodat op 31 December aanwezig waren 18 piaarden.

Aan veeartsenijkundige hulp werd / 162,20 betaald, tegen f 188,80 in het voorgaande jaar.

Aan voeding, hoefbeslag en stalling werd ƒ 9.866,955 uitgegeven of / 1,67 per paard en per dag, tegen / 5.990,31 of / 0,99- in het vorige jaar. -7

Rijtuigen en wagens. Het rijtuig- en wagenpark werd uitgebreid met: 12 personenrijtuigen en 36 diverse goederenwagens.

De .op de stoiomtramJijnen dienstdoen'de personenrijtuigen zijn thans allé van opklapbare balfconhekken voorzien.

Met het gereedmaken van de voertuigen voor de aanbrenging van 'de nieuwe trek- :en stootinrichtingm werd krachtig doorgegaan. Eveneens werd voortgegaan met het aanbrengen van de inrichtingen voor vaCuumrem', gasverlichting en stojomverwarming aan het oiudere materieel.

Ten laste der bedrijfsrekening werd ypor onderhoud van rijtuigen en wageils / 25.321,05 geboekt, tegen f 19.543,01 in het vorige jaar.

Weg en Werken. De kosten van het onderhoud van den weg en de kunstwerken bedroegen / 62.828,265 tegen f 52.214,41 in het jaar 1914.

De onderhoudsko'Sten der gebouwen bedroegen f 6.406,56 tegen f 10.868,895 in het jaar 1914.

Winst- en 'Verliesrekening. De Winst- en Verliesrekening sluit met een nadeelig saldo van f 43.916,455.

BALANS op 31 December 1915.

Aandeelen in portefeuille 3| pCt. Obligatiën 1907 in portefeuille Wegf en Werken Meubilair en stationsinventarissen Rollend materieel Werktuigen en gereedschappen Paarden (18 stuks) Nieuwe lijnen f 84.800,— „ 75-000, 5-II 7-393.43 „ 17-106,96 „ 1.103.269,695 „ 94.443,75® .. 4-570, „ 4.116.451,25® „ 21.081,58® « 138-432,99® „ 21.818,26® „ 186.844,75® „ 43.916,45® Aandeelenkapitaal 3I pCt. Obligatiën 1896 ... 4 n » 1900/1907 82 i.j }} 5 ~; „ 1911 Rentelooze voorschotten Nederlandsche Centraal Spoorw'eg-Mij. . Ve rnie n w i n fOn rï C 2.288.000,— ~ 79.000, „ 57.000, „ 1.802.000,— 2.000.000,— » 2.565.854,60 1-655-398,03 « 401-154,80® „ 71.701,60 » 2.415, 3-500, „ 80.100,06® „ 19.005,05 Waarborgkapitalen Magazijngoederen Debiteuren Kassa en bankiers Interest, noff verschuldigd Coupons, nog niet ter betaling aangeboden... Uitgelote obligatiën, idem Crediteuren Nadeelie: saldo Reserve voor afschrijvingen /i 1.025.129,15 ƒ11.025.129,15