is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 35, 30-08-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELING Door J. W. BRAND. Achtste druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2.25, geb. f 2.60 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam »

—■ I Gebruikt in Uw Locomotieven en Wagens aZELF INSTELLENDE DUBBELRIJIGE AMSTERDAM Heerengr. 587. Beste Constructie.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1.50. Alom verkrijgbaar bij den Boek- | handel en Nijgh&Van Ditmar’s I Uitgevers-Mij. Rotterdam I

Neiierlandsche Vereeniijino voor Locaal Spoorwegen eo Tramweoeo Deze Vereeniging wordt ten zeerste om haar nuttig doel in de aandacht van belanghebbenden bij genoemde vervoer middelen aanbevolen.

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 762, Amsterdam Opgericlit 1881. Telegraiu-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code Used. ïelephoou 3077. Verfwaren,-Hollamlsclie en Engel.selie Eaklcen. Eenigsle verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland Scandinavië voor VALENTINE’s Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAMSPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der KiiiiHtpiiimsteen van de Scliimiacliersclie Faltrik.

ÖEBR. HIMMELSBACH FIIEIBÜRU i.H. GEKYANISEERDE PALEN voor Telegraaf, Telefoon en Lichtleidingen. BEREIDE DWARSLIGGERS voor Spoor- en Tramwegen 15 Stapel- en Bereidingsplaatsen in Binnen- en Buitenland I Opgericht 1846.

Vertegenwoordiger: A. FREERICKS, ’s-Gravenhage

tof Houfbcrciding tegen Bederf. I C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM B Telegram-Adres: Houtbereiding Feijenoord. Telefoon: No, 3332. I CREOSOTEEREN GedeeltelijkCreosoteeren van Palen I volgens de gewone voorschriften UWAKoLHjL»t.Ko, I CREOSOTEEREN PALEN, KIJANISEEREN BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout