is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 39, 27-09-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. ROSÉ & Co., Prinsengracht No. 7C>2, Amsterdam Opgericlit 1881. Telegram-Adres „ROSELAK”. Lieber’s Code Used. Telephoon 3077. Verfwaren, Hollanclsclie en £ngelBelie l<akken. Eenigste verkoopers voor Nederland en Koloniën, België, geheel Duitschland en Scandinavië voor VALENTINE’s Extra fijn RIJTUIG-, AUTOMOBIEL-, TRAM- en SPOORWEGLAKKEN en VERVEN. Hoofd-Depot der Kiiustpiiimsteen van de Bclinmactaerticlie Fabrik.

GEBR. HIMMELSBACH FREIBURG i.B. GEKYANISEERDE PALEN voor Telegraaf, Telefoon en Lichtleidingen. BEREIDE DWARSLIGGERS voor Spoor- en Tramwegen , 15 Stapel en Bereidingsplaatsen In \ Binnen- en Buitenland Opgericht 1846.

V ertegenwoordiger: A. FREERICKS, ’s-Gravenhage

De Geldersche Stoomtram te DOETINCHEM

biedt de volgende materialen ter overname aan:

le ± 2500 geheel nieuwe onderlegplaten, gewicht 2| K.G. per stuk, afmeting 130 x 185 m.M., raiivoet ± 100 m.M

2«. Een zoo goed als nieuwe zeer practische railbuigmachine.

Verdere inlichtingen worden gaarne door den Directeur verstrekt.

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 38 van het Wetboek van Koophandel, wordt bekend gemaakt het bestaan der te Amsterdam gevestigde Naamlooze Vennootschap

„Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen”,

opgericht bij acte den lo Augustus 1916 voor den Candidaat-Notaris Christiaan George Pouw, destijds als plaatsvervanger waarnemende het kantoor van den ondergeteekenden Notaris te Amsterdam, verleden, naar een ontwerp, waarop de Koninklijke bewilliging is verleend bij besluiten van 6 Juli 1916, No. 43 en van 2 Augustus 1916, No. 27.

Van die acte en van de die Vennootschap betreffende uittreksels van gemelde Koninklijke Besluiten zijn afschriften geplaatst in het Bijvoegsel der Nederlandsche Staatscourant van 21 September IQI6, No.-222. a T7-T TtTTrT~'l~»

M. KLUWER, Notaris.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE

Door J. R. G. ISBRUCKER

Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen.

Prijs f 1,50.

Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij., Rotterdam

Fabriek tot Houtbereiding tegen Bederf. C. MIRANDOLLE, ROTTERDAM Telegram-Adres: Houtbereiding Feijenoord. Telefoon; No. 3332. CREOSOTEEREN GedeeltelijkCreosoteeren van Palen volgens de gewone voorschriften „7, KIJANISEEREN rRFOSOTFFRFN PALEN, JvlJ AIN Xns het RUplng-systeem BEZAAGD HOUT van Palen en Bezaagd Hout