is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 34, 1916, no 43, 25-10-1916

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Kan voorkomen bij het opstoken, als het ketelwater nog weinig verwarmd is). ■Lineaire uitzettingscdëfficiënt 0,00011 voor 1° C.

Ee uitzetting tusschen twee bouten zal dus bedragen: (205—37)0,00011 X 101,6 m.M. = 2,13 m.M. Elke bout zoude dus 1.07 m.M. ombuigen, gesteld, dat de uitzetting van het in beschouwing genomen gedeelte gelijkrnatig kon geschieden. Aangetoond is, dat met deze doorbuiging reeds de elastische grens wordt overschreden.

In werkelijkheid kunnen zich verschillende gevallen voordoen. Het kan b.v. gebeuren, dat de eene hout blijft staan en de andere alle verplaatsing opneemt, ofwel, dat steunbouten zelf niet of nagenoeg niet buigen, doch de plaat zich buitvormig doorzet. In het laatste geval zouden we den toestand bij benadering kunnen voorstellen door fig. 2 101,6-1-2,13 De lengte AB stelt dan voor 5897 nt.iM. en de plaat zal doorzetten over een hoogte BD = gy3 _ = II m.M. Hieruit kunnen we direct de gevolgtrekking maken, dat eene kracht, die een ketelplaat I c.M. tusschen de steunbouten kan doen doorzetten, op den duur kraken en scheuren in de plaat zal veroorzaken. Kunnen de steunbouten evenwel voldoende doorbiiigen, dan zullen de platen ook van dergelijke overbelastingen ontheven blijven.

De genomen proeven met ijzeren vuurkisten wijzen uit dat de platen veel van spanningen tengevolge van de uitzetting te lijden moeten hebben.

Immers de ontstane groeven, kraken en scheuren loojien meestal over steunboutgaten. Ook het veelvoudig voorkomen van lekke steunbouten wijst op de sterke werking.

die er tengevolge van de uitzetting plaats heeft. Kan men deze verderfelijke spanningen voor een goed deel eliniineeren door toepassing van eene meer soepele verbinding tusschen binnen- en buitenkist, dan moet dit op den levens-* duur der platen een gunstigen invloed uitoefenen.

Een bijkomstig voordejel van de veerenstalen bouiten zoude nog zijn, dat ze door den geringen diameter de watercirculatie minder belemmeren, dan gewone bouten.

Mededeelingen, waaruit blijkt dat met de steunbouten van het beschreven systeem proeven in de practijk zijn genomen zijn niet gevonden. Wel is bekend, dat er spoorwegen zijn, (o.a. de Great Western) die het nut van zoo dun mogelijke steunbouten erkennen en tot diameters van omstreeks 1/2" zijn afgedaald. In elk geval ware bij invoering van ijzeren kisten eene proef in die richting wel te nemen.

Een bezwaar is, dat de dunne veerenstalen bouten niet zoio gemakkelijk van eene boring in het hart vtmrzien zullen kunnen worden. Blijkt eene doorloopende boring bezwaarlijk te verkrijgen, dan zoude toch wel aan beide uiteinden, zij het ook wat nauwere, inboring over eene voldoende diepte aan te brengen rijn, hetgeeri in het algemeen als voldoende beschouwd kan worden, daar toch alle breuken in steunbouten nabij de platen voorkomen.

Kan men eiïn slagen op deze of eene dergelijke wijze eene meer elastische verbinding tusschen binnen- en biutenvuurkist toit stand te brengen, dan is te verwachten,i dat door de invoering van ijzeren vuurkisten niinder moeilijkheden in den dienst zal veroorzaken en buitendien een economische maatregel zal blijken te zijn.

J. P. BOEZAARDT, w.i

ADVERTENTIEN.

Telefoon 103 T*l.-Adr.: GOMFABRIEK

GEBR. IVIERENS HAARLEm Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. Vervaardigen: Pakkingen van Asbest, Mereliet en Katoen voor Slik- en Mandeksels, Zuigerstangen, Zui eer veeren.

HAMOMAG (Hannoversche Maschinenbau A. 6. vormals Georg Egestorfi) HANNOVER—LINDEN. Aantal afgeleverde Locomotieven tot heden boven 8300. Aantal werklieden boven 8000. Vertegenwoordiger voor Holland en Kol.. H. A. KOCH, Werkt. Ing. Van Boetzelaerlaan 92. – ’s-Graveiihage.

Te Koop aangeboden: 3 Locomotieven voor normale spoorwijdte, fabrikaat WiNTERTHÜR, gewicht 9I ton met buitenliggende cylinders en uitgerust met vacuumrem. Zijn zeer geschikt voor rangeerlocomotief op fabrieksterreinen. .. Inlichtingen te bekomen bij de WESTLANDSCHE STOOMTRAMWEG-MiJ. te Loosduinen.

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELINü Door J. W. BRAND. Achtste druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 2.25, geb. f 2.60 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam

Abonneert U op De Provinciale Financier.

zekerheid, dat de advertenties ter kennis komen van de directies van ‘lfßv alle Spoor- en Tramwegmaatschappijen, zoo adverteere men in „DE LOCOMOTIEF'.