is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 1, 03-01-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 19.

(i) De zuivere winst, welke na aftrek van de stortingen in fondsen, bedoeld in artikel 12, overblijft, wordt, voorzoover zij ingevolge de bepalingen der Overeenkomst met den Staat d.d. 21 Januari 1890, bekrachtigd bij de wet van 22, Juli 1890 (Staatsblad no. 134), aan de Maatschappij toekomt, als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd.

(2) Dividenden, waarover vijf jaren na de betaalbaarstel ling niet is beschikt, verjaren ten bate van de Maatschappij

Art. 24

(4) Eén tot vier aandeelen geven recht tot eene stem, vijf tot negen aandeelen tot twee stemmen; tien of meer aandeelen tot drie stemmen.

ADVERTENTIÈN.

HANOMAG (Hannoversche Maschinenbau A. 6. vormals Georg Egestorff) HANNOVER—LINDEN. Aantal afgeleverde Locomotievea tot heden boven 8300. Aantal werklieden boven 8000. Vertegenwoordiger voor Holland en Kol.: H. A. KOCH, Werkt. Ing. Van Boetzelaerlaan 92. – ’s-Ci 11 r iiliHO

Merens, Haarlem Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. >j|!^ Vervaardigen alle onderdeden voor: Westinghouse-Vacuumrem, als Slangen, Cylinderringen, Membraantjes, Telefoon 108. Tclegram-Adres:

N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen AMSTERDAM, P.C. Hooftstr. 58, Tel. Z. 2835. Het Centraal Bureau belast zich met den gemeenschappelijken aankoop van verbruiksartikelen voor Tram- en Spoorwegondernemingen, met name van de standaa.rdrails en genormaliseerde voorwerpen, vastgesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen en goedgekeurd door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Nadere inlichtingen worden gaarne op aanvraag verstrekt.

Het Schcepsstoomwerktuig door A. D. F. W. Lichtenbelt. Hoos:leeraar a/d Techn. Hoogeschool te Delft. Een handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsexamen voor Machinist ter Koopvaardij. Deel I. Stoomketel en toebehooren. „ 11. Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers. ~ 111. Hulp-en Bijwerktuigen „ IV. Theoretisch gedeelte De prijs der eerste 3 deelen is f 5.25 per deel, gebonden in 2 deelen f 9.75. Deel 1\’f6.50, gebonden f 7.25. Alom verkrijgbaar b/d Boekhandel en bij NijGH & Van Ditmar’s U itgevers-Maatschappij.

Abonneert U op De Provinciale Financier.

DRAADLOOZE TELEGRAPHIE Door J. R. G. ISBRÜCKER Een populair wetenschappelijke uiteenzetting van haar beginselen en toepassingen. Prijs f 1,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgeveks-Mij., Rotterdam

DIESEL-ELECTRISCHE WAGENS UITGERUST MET diesel-polar-motoren Tel.-Adr., POLAR. Tel. 8882.