is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 11, 14-03-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stateeren, zijnde dit saldo gestegen van / 14.415.553, in 1914 tot / 16.674.284, in 1915, dus met / 2.258.731,—. Aangezien echter onder het hoofd „Afschrijvingen” gedurende het verslagjaar meer geboekt werd dan gedurende het daaraan voorafgaande jaar, steeg het saldo der winst- en verliesrekening met f 2.018.717,— n.l. van f 14.155.255,— in 1914 tot / 16.173.972, in 1915.

De bedrijfsuitkomsten van de Staatsspoorwegen ter Suriname’s Westkust gaven mede wederom reden tot tevre denheid.

In ondervolgenden staat zijn de voornaamste gegevens betreffende de exploitatie-uitkomsten zoowel voor Java als voor Sumatra’s Westkust samengevoegd, waarbij tevens de analoge cijfers van het voorgaannde jaar zijn vermeld.

ADVERTENTIËN

Staatsspoor- en tramwegen op Java inclusief smalspoor. Staatsspoorwegen ter Sumatra’s Westkust. Staatsspoor- en tramwegen op Java en ter Sumatra’s Westkust. 1914 in Gld. 1915 in Gld. 1914 in Gld. 1915 in Gld. 1914 in Gld. 1915 in Gld. Bruto ontvangsten 32.149.885 33-641-197 2.561.746 2.648.614 34.711.631 36.289.811 Exploitatiekosten 15.719.780 15-779-551 1-417-247 1-394-450 17.137.027 17.174.001 Saldo exploitatierekening Idem in % der gemiddelde 16.430.105 17.861.646 1.144.499 1.254 164 17.574.604 19.115.810 aanlegrekening 7-97 8.38 4.81 5-22 7-65 8.06 Uitgaven voor vernieuwingen.. '-953-ISS 1-115993 123.367 47-485 2.076.552 1.163.478 Herstel van buitengew. schade 61.367 71.369 4.702 26.244 66.069 97.613 Saldo bedrijfrekening '4415-553 16.674.284 1.016.430 1.180.435 15-431-983 17-854-719 Afschrijvingen 260.298 500.312 3-250 9.004 263.548 509.316 Saldo winst- en verliesrekening 14-155-255 16.173.972 1.013.180 1.171 431 15.168.435 17-345-403

ANDRÈ VAN DEN BERGH Dzn. PRINSENGRACHT 313, TELEFOON INTERC. 4154 NOORD, AMSTERDAM MACHINEOLIE, CYLINDEROLIE VOOR LAGEDRUK, HOOGOVERHITTESTOOMCYLINDEROLIE, WAGONOLIE, MOTOROLIE, ENZ. VETTEN, VERPAKKINGEN EN ALLE TECHNISCHE GUMMIWAREN, WIT EN BONT POETSKATOEN.

HANOMAG (Hannoversche Maschinenbau A.Q. vormals Georg Egestorff) HANNOVER—LINDEN. Aantal afgeleverde Locomotieven tot heden boven 8300. Aantal werklieden boven 8000. Vertegenwoordiger voor Holland en Kol.: H. A. KOCH, Werkt. Ing. Van Boetzelaerlaan 93. – ’s-Gravenbage.

Abonneert U op Wereldkroniek of De Week.

Telefoon 103 TeK-Adr.; GOMFABRIEK

GEBR. MERENS HAARLEM Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. Vervaardigen: Pakkingen van Asbest, Mereliet en Katoen voor Slik- en Mandeksels, Zuigerstangen, Zuigerveeren.

DRUKWERK FRAAI, DEGELIJK, VLUG EN BILLIJK IVIEN WENDE ZICH TOT Nijgh & Van Ditmar’s BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ WIJNHAVEN lII—I 13 ROTTERDAIW TELEFOON NO. 7841-42-43

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDEUNO Door J. W. BRAND. Achtste druk. Acht drukken in 5 jaar tijds. Onmisbaar voor iederen automo' bilist. Prijs f 2.25, geb. f 2.75 Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam Alom verkrijgbaar; NIJGH & VAN DITMAR’S ianteekenboek m RijksbelaslinjjeD Prifs: f I.—.