is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 33, 15-08-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j o dj d 2 Q stands-coëfficiënt p= d, d, (d, -h d,) "" d, -d2 + d2r . ,

Dit wordt als volgt bewezen. Denken we ons, dat het proef-voertuig met eenparig vertraagde beweging bij A (zie figuur i) een weg heeft afgelegd O A = Sa in den tijd A B = ta .

De weg AC = 20 M. is afgelegd in d, seconden, dus is C D = ta d,, en de weg O C = Sa 20. De weg A E 20 M. is afgelegd in d, seconden, (di > d„) dus is EF= ta dl en de weg OE= Sa + 20.

be algemeene vergelijking voor den weg der eenparig vertraagde beweging S = l/o t a geeft nu voor de

drie punten B, F en D de volgende betrekkingen:

Sa = (O

Sj 20 =Vo (ta + dl) a (ta -H dl)** (2)

Sa —2O = 1/q (ta dj) —a. (ta dj)** (3) Verminder 2 met i, dan is:

Figuur 1. Drie punten (F, B, D) in de parabolische loopkromme der eenparig vertraagde beweging, op onderlingen afstand = 20 M.

20 = 1/0 dl a ta d, (4) Verminder i met 3, dan is:

20 = 1/0 d* —ata d, -I- ad,2 (5)

20 Dus is; = Vo— ata + a 20 , Ij en = Vo 3-ta adj

Aftrekken.

20 20 I 1 , I j d7-H7=~=“'- * I _ 20 (dl —dj – d, d, (d, + d,) 2 X 20 (dj dj) – dl d, (dj + dj

2^ De weerstands-coëfficiënt p = (Zie boven).

Dus is f 1 4—. Nu is g = 9.8 M./seconde, ' gdj dj (dj 4- dj) en = 4,08, dus is , = 4,08 dj dj\dj 4-’ dj)’

Bij de eerste Haagsche proef was de uitloopweg = 83.5 M. en de uitlooptijd = 62,5 seconde, dus de weerstands-coëfficiënt p = 0,0213 = 0,004j. I

Het bepalen van dien weerstands coëfficiënt volgens von Röckl geschiedt nu aldus; Stel de wegen OC= 30 M ; O A = 50 M. en OE = 70 M., en laten we nu eens aannemen, dat de daarbij beboerende looptijden CD, A B en E F gemeten werden. |

D” vergelijking der parabolische loopkromme voor dit bepaalde geval = 83,5 en t, = 62,5) luidt: s = 2,672 t 0.02 ia R I

Konden dus de looptijden CD, AB en EF gemeten worden, zoo zou blijken, dat C D = 12,5 seconde AB = 23 seconden en EF = 37,5 seconde. Deze' looptijden zijn nu s opgelost uit de vergelijking : t** 125 t + ~ achtereenvolgens voor s= 30; s = 50 en s – JO- Is nu ta 23; ta + d, = 37,5 en ta-d = 12,5 seconde dan 's_dus d, = 14,5 en d, = 10,5. En dj —d,=4, en + _2s en d, d, =_i52,25 J

Öp grond "van de meting der looptijden in drie punten der baan op onderlingen afstand van 20 M., wordt dus de weerstands-coëfficiënt: f = 4,08 d,d,\d, +dj " 4.0825 X 152'= 3800' “ C. HAMELINK.

Jaarverslagen 1916.

Noord-Ooster Locaalspoorweg-MaatschappU. | Zoaals sedert den aanvang van de exploitatie van denj Noordoosterlocaalspoorweg i,n elk jaarverslag kon wordenj vermeld of althans daaruit bleek, met uitzondering van dat over het jaar 1914, kan ook over het afgeloopen jaar 1916 worden gezegd; „de opbrengsten hebben die van de „vorige jaren overtroffen; progressie in opbrengsten «blqft gintiwtig aanhouden.'

Het voooxieelig verschil in opbrengsten tusschen 1916 en 1915 bedraagt f 208.865,14» welke vermeerden-ng als

volgt is te specificeeren: Reizigers / 83.326,71/2 Bagage en honden _ •• .700.24 k

Levende dieren, rijtuigen, enz. {vermindering, ” 74°>45^ Goederen, geld en geldswaarden „ H9-145>29 Buitengewone ontvangsten 544L34/2

Totale vooruitgang / 208,865,14

Behoudens eene geringe achteruitgang in de opbrengst van levende dieren, rijtuigen, enz., in alle onderdeden dus sterke vooruitgang; in het bijzonder mag het oprnerkelijk genoemd worden dat zoowel personen- als goederenverkeer zoo belangrijk zijn toegenomen. Toenemende vv'eivaart in de betrokken streek gaat met deze vermeerdering van opbrengsten hand aan hand.

Jaar. Aantal resp. gemiddeld aantal kilom. in expl. Totale ontvangsten. Ontvangsten per jaarkilom. Ontvangsten per dagkilom. i9'3 193598 ƒ 893.909,60 ƒ 4-617,35 f 12,65 1914 193698 „ 832.341,256 „ 4-299,33 V j y 1915 193698 „ 962.933,57 „ 4-973,88 «13,63 1916 193698 „1.171.798,71 „ 6.052,74 «16,54

Exploitatie. De opbrengst van den Noord-Oosterlocaalspoorweg bedroeg in het jaar 1916 / i.i7i.79°>7i- In het volgende overzicht zijn aangegeven de totale ontvangsten, en de ontvangsten per jaar- en per dag-kilometer over de jaren 1913 tot en met 1916.