is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 35, 1917, no 36, 05-09-1917

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu is b = 2 ar R , dus is 2 T R aa " 3601

Noemen we den afstend van de draagvlakjes der wielen van de wielas =s, dan is:

a = 2T(R + -^s)

b = 2 ;r R —— 360

C = 2.(R

T s at T s at Dus is: a— b = en evenzoo b— c = ”360”’ De slip in t seconden bedraagt dus voor elk der beide wielen van de wielas = ■ Dus is de slipsnelheid voor T S fIC elk der beide wdelen van de wielas S p——• 360 t

2 5T R fIC De rijsnelheid van het midden der wielas V = —^s^”^—’

. S T s« IS J_)us IS . » ; —— V 29T R « 2 R I of de slipsnelheid S = s

Voor de siipsnelheid van elk der beide wielen van eene wielas, die op een afstand p voorbij het middelpunt van den boiog gericht is, zooals aangegeven in figuur 2, geldt geheel hetzelfde.

De wielas korrut ijn t seoonden van stand I naar stand 11. Noem C M D = a. Nu is A A M C B M D, dus is zamc=zbmd. Verminderen we Z B M D met Z B M C, zoo houden we « over.

Verminderen we de even groote ,/ AM C eveneens met B M C. zoo houden we eveneens a over, dus is /I A M B = at. De boog c staat dus op een middelpuntshoek = «. Op geheel dezelfde wijze is aan te toonen, dat de boog b staat op een middelpuntshoek a en dat de boog a staat op een middelpuntshoek = «.

Dus geldt hier geheel en al de afleiding der slipsneUreid voor de wielen van eene radiale as. Ook in dit geval is de slipsnelheid van eilk der beide wielen van de wLelas

Q_J_ “ 2 ® R-

V Voor normale spoorwijdte is S = (R in Meters)

Is V = 10 K.M./uur en R = i 8 M, dan is S = 0,75 = 0,42 K.M./uur. ■“ Is V = 60 K.M./uur en R = 180 M, dan is S = 0,75 = 0,25 K.M./uur. C. HAMELINK.

Jaarverslagen 1916.

Gooische Stoomtram.

De jaarlijksche Algemeene Vergadering vond plaats op 19 April 1916. De Balans en de Winst- en Verliesrekening, benevens de winstverdeeling, voorkomende in het jaarverslag van 1915, werden goedgekeurd. I I ■

Kapit a a 1. Het kapitaal onderging geene verandering. De 4 pCt. obligatieleening verminderde door uitlating der obligatiën no. 4, 329, 337 en 466 met ƒ 4.000,— en bedraagt nu f 359.000,—. De 4 pCt. leening 1912 verminderde met f 15.000,—■ en staat thans voor f 20.000,— geboekt.

W'eg en Werken. De vestingbrug te Naarden, Amsterdamsche zijde, welke door het Rijk is gebouwd en waarvan in mijn vorig jaarverslag melding is gemaakt, kwam in het einde van Februari gereed. De daarmede gepaard gaande wijzigingen van den bovenbouw van onze trambaan vereischten eene uitgave van f 813,67.

Fig. 2. Slip van de wielen eener niet-radiale wielas.

Belangrijke werken zijn in het afgeloopen jaar tot stand gebracht. In overleg met de administratie van den Laarderweg en de gemeentebesturen van Laren en Hilversum, in onze trambaan tusschen deze beide plaatsen geheel naar ééne zijde van den weg verlegd, waardoor op dit traject 4 belangrijke wegkruisingen zijn vervallen, hetgeen zeer ten goede is gekomen aan bet verkeer over den publieken weg, terwijl de veiligheid van het verkeer over de trambaan daardoor eveneens belangrijk verhoogd is. In totaal is op dit baanvak 2059 M. spoor vernieuwd, waarvan de kosten, met inbegrip van een half wissel aan Larendal, f 19.809,71 hebben bedragen.

In den loop van het jaar zijn met de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij en de Stoomtramweg Maatschappij „Bussum—Huizen” onderhandelingen gevoerd over de overname der exploitatie van genoemde tramlijn door onze Maatschappij. Op 20 December is de betreffende overeenkomst geteekend, waarbij o.a. is bepaald, dat op i Januari 1917 de ~Gojoische Stoomtram” als exploitante optreedt der tramlijn „Bussum—Huizen”, welke lijn tot dien datum werd geëxploiteerd door de Hollandsche Ijzeren Spoorweg Maatschappij.

Het Rollend Materiëel is tegen boekwaarde overgenomen, benevens de inventaris van de starions en van den weg, '' terwijl eveneens de aanwezige voorraad wegmaterialen tegen inventarisprijs is gekocht.

Vervoer. De totale ontvangsten vermeerderden met f 31.380,07, n.l. van / 225.628,07172 tot f 257.008,141/2. Het Personen- en Extravervoer vermeerderde met f 35.563,95; „Abonnementen” vermeerderde met f 1285,28, doch het Militairvervoer verminderde met f 10.846,58. De ontvangsten van Bestel- en Vrachtgoederen gingen met f 3054,11 vooruit, terwijl het Melkveryoer eveneens met f 2277,55 vermeerderde. De diverse ontvangsten bedroegen f 45>76 meer. Exploitatiekosten. De Exploitatiekosten vermeerderden met f 24.460,34, n.l. van f 131.617,10172 tot f 156-077,441/2. , , „

„Algemeene Dienst” vermeerderde met f 1.658,53; ~Dienst van het Vervoer” met f 3.417,50; „Dienst van Tractie en Materiëel” met f 16.788,30; „Dienst van Weg on Werken” met f 2.423,51 en „Baanpacht en Tolgelden” met f 172,50. De verhooging van alle posten is in de eerste plaats een direct gevolg van de algemeene prijsverhooh ging, 'welke op alle verbruiksartikelen drukt; lOok dient vermeld te worden, dat .aan het gezamenlijk personeel in het afgeloopen jaar één week extraloon en van i Juli af aan gehuwden ƒ 2,— en aan ongehuwden f i,— per week toeslag is verleend. Deze cijfers zijn nu met Januari respecrievelijk gebracht op f 2.50 en f 1,25 per week.