is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 5, 30-01-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moncit het kianaa.l Gent Femeuzen in de Schelde. Dit kanaal is een in 1825—1827 gegraven verlenging van het hierboven genoemde kanaal Gent Sas van Gent. De sluiaen van dit kanaal te Sas van Gent en te Ferntuzen hebben een wijdte van 8 M. en een slagdrernpeldiepte van 4.40 M. -f- kanaalpeil. Zij worden thans alleen nog voor de binnenvaart gebruikt. Van 1882 tot 1885 werd het ka.naal belangrijk verbreed en verdiept en werden zoowel te Sas van Gent als te 1 erneuzen nieuwe kanaalarmen met sluizen naast de bestaande gemaakt _|

■ De wijdte dezer sluizen bedraagt 12 M., de lengte 90 M.; de slagdrempeldiepte 5.80 M. Deze sluizen worden voor de groote binnenvaart (Rijnschepen) en kleine zeeschepen gelyuikt. J

" Een derde belangrijke verbrceding en verdieping had plaats voor een 10-tal jaren, waarbij wederom, een nieuwe kanaalarm te Sas van Gent en een nieuwe kanaalarm met voorhaven te Temeuzen werd gemaakt. De sluizen in deze armen hebben een wijdte van 15,75 een lengte van 140 M. en een slagdrempeldiepte van 7,40 M. Hel grootste door deze sluizen geschutte schip had een lengte van 98.18 M. een breedte van 14,36 M., een diepgang van 5,90 ld. bij een inhoud van 8806 IVE^. De sluizen te Sas van Gent staan normaal open. Het geheele kanaal van Gent tot Temeuzen vomit één pand, en wordt electrisch verlicht. Nagenoeg alle bruggen en simzen worden electrisch bewogen. De stroom wordt in eigen centralen voor het Hollandsch gedeelte te Temeuzen opgewekt.

De kosten van aanleg, onderhond en bediening worden g'eheel dcior den Belgischen staat gedragen. In Terneuzen zijn ruime loskadcn met spoor- en tramwegaansluitinKen aanwezi|[. .

Een nieuwe handelshavcn is in aanleg. De Spoorweg-Mijen. Gent—Terneuzen en Mechelen--1 er neuzen bezitten ruime overlaadkaden en loodsen met verscheidene stoomkranen. Door den oorHoig is het groote scheepvaartverkeer geheel stopgezet.

]n 1913 kwamen met bestemming voor Terneuzen binnen, 400 stoomschei>en en i 6 met een inhouci van bïjna 1.220.000 waarvan 36 met papierhout en 21 met diverse houtsoorten, 83 met kolen, waarvan 26 voor de cokesfabrieken te Sluiskil, 114 met ijzer en 131 met Stukgoed, zoo goed als alles in transito voor België. Van de uitgaande schepen waren 132 met stukgoed beladen en 168 in ballast. Bovendien passeerden de sluizen, met bestemming voor België, rond 1000 schepen met een inhoud van 3.1 51.000 M-*. Voor de binnenscheepvaart werden opgeschut 10.666 vaartuigen met 2.742.000 inhoud en bijna evenveel uitgesChut. I

Het ligt voor de hand, dat een kanaal van een dergc-Hjke capaciteit en een zoodanig verkeer de streek, maar voornamelijk de beide plaatsen Terneuzen en Sas van Gent ten goede moet komen, en handel en industrie in booge mate moet bevorderen. In Terneuzen bloeit voornamelijk de handel en de reederij. terwijl het transito-vervoer voornamelijk van hout, kolen en ijzer voor de Belgische industrie, welke per spoor worden doorgevoerd, aan vele handen werk geeft. De eenige industrieele onderneming van beteekenis is de ookesfabnek te Sluiskil. (Gem. Terneuzen doch 5 K.M. daarvan verwijderd' een hoofdzakelijk voor de Belgische industrie werkendc onderneming. |

De befaamde, nabij Temeuzen gelegen staalfabriek, welker hooige schoorsteenen uren ver zichtbaar zijn en het landschap stoffeeren, en welker ruïnen, een droevig beeld van verval opleveren, heeft nimmer het leven en de bedrijvigheid harer zusteren in het buitenland gekend; hare krachtige machines liggen te vergaan als oud roest, hare daken vervallen en muren begroeien, de beste gedeelten kunnen nog nauwelijks als bergplaats dienen; een deel der ruime kantoren en woongebouwen zijn reeds gevallen onder sloopers handen om plaats te maken voor de nieuwe Ihaven.l

Sas van Cient daarentegen bezit een vrij beduidende industrie. ,

In de eerste plaats zij' genoemd de e«rste Nederlandsche Ispiegelglasfabriek met 500 k 600 arbeiders. x- \ • Verder twee bectwortelsuikerfiabrieken ii.l. de N.\ . Suikerfabriek „Sas van Gent” (Malateaux), welke per dag 1.000.000 K.G. bieten verwerkt met 350—400 arbeiders, de Coöper. Suikerfabriek, welke per dag 1.100.000 K.G.’ bieten verwerkt met 3503400 arbeiders, een blauwselfabnek | met 40 arbeiders, een meelfabriek met i 35 arbeiders en een biscuit-, stijfsel- en veevoederfabriek, met ± 50 arbeiders terwijl juist bij het uitbreken van den oorlog gereed kwam de fabriek voor chemische produkten, een der grooitste op dit gebied in Europa, met een enorm gebouwencomple.x en een transport-aanleg met twee bizonder groote loskranen aan het kanaal en een luchtsporen- en een ttireinsPOren-aanlßK ieder van K.M. Jengtp.

Tijdens den oorlog is een belangrijke vlasindustne ontstaan met groiote fabrieken o.a. te Breskens, IJzendijke, Sas van Gent, Tomeuzen en .'Vxel, en groentedrogenjen te Terneuzen, Axel en Sas van Gent. De verbindingen te land worden onderhouden behalve door de beide reeds genoemde spoorwegen, door de navolgende tramwegen. (Wordt vervolad.)

Verschillende Mededeelingeii.

Inhoud Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramwegen. No. 9. Vereenvoudiging van den vrachtbrief voor het t ervoer over de Spoor- en Tramwegen in Nederlandsch-lndié Studie betreffende hellingen op tandstaafbanen De 8-uur arbeidsdag-beweging van het Amerikaansche Spoorwegpersoneel (Vervolg) De Hedjaz-Spoorweg — Gouvernements-Besluiten Eenige bladzijden Indische Sjxiorwegpolitiek (Bijlage lil) Open Betrekkingen Maandopbrengsten.

Hei fi}tooTwe,gvervocr van goederen. Naar wij vernemen, zal het, voor het geval dat de vorst de binnenscheepvaart geheel of gedeeltelijk mocht onmogelijk maken, noodig zijn de thans vastgestelde beperkende bepalingen op het spotwwegvervoer van goederen nog belangrijk uit te breiden en te wdjzigen, teneinde alsdan het vervoer van de meest noodzakelijkc levensbehoeften nog te kunnen bewerkstelligen.

Met de spoorwegmaatschappijen is in ccn wijziging overwogen, waarmede door haar is ingestemd, en waarbij zij voor het bedoelde geval zouden worden ! gemachtigd vracht-, ijl-, bestel- en alle andere goederen voorloopig niet meer ten binnenlandsch vervoer aan te ! nemen, met uitzondering van: levensmiddelen voor mensch en dier. steenkolen, ookes, briketten, turf en bruinkolen, _ zeep, en verpakkingsmiddelen van bovengenoemde artike- j i len, alsmede bestelgoedcren niet zwaarder dan 50 K.G. per collo; een en ander met tijdelijke schorsing van alle hiermede strijdige bepalingen op het spoorwegvervoer; terwijl, uitsluitend voor de hierboven genoemde artikekni, naar gelang dit door de vorst geëischt wordt, het verbod tot bet aannemen van vracht-, ijl- en bestelgoederen boven 50 K.G. tusschen stations, welke onderling communicatie ■ te water bezitten, geleidelijk zou worden opgeheven. \ oorts ; zou het staangeld voor wagens te bepalen zijn op / i,- per, uur en de tijd voor het lossen en laden van Wagens van 1 T uur v.m. tot 9 uur n.m. |

'■ Het ligt in de WadaeCng, de bepaling, op welk tijdstip' 'de verschillende bovengenoemde maatregelen zullen moeten ingaan en weder zullen moeten worden opgeheven – heti geen, afhankelijk- van de weersgesteldheid, de eerstvolgende ! maanden eiken dag en dan met den meesten spoed noodig' zal kunnen zijn over te laten aan het Bureau Vervoer I van de Afdeeling Crisiszaken van het Departement \ an' Landbouw, Nijverheid en Handel, in overleg met de spoori wegmaatschappijen, welk Bureau tevens op de gebruikelijke wijze ontheffingen van deze maatregelen zal hebben te ver'JiEiQn. .

{Vervolg van de Verschillende op pa ff. jq.)