is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 36, 1918, no 41, 09-10-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wicht van den transportbak' met ophangwerk om 'den trek kabel vastknijpen. Deze gewichten werken aan een ongelijk-armigen tuimelaar, waardoor die werking der gewichten 'wordt versterkt en zoodanig, door het "kiezen van de juiste verhouding' der h.efboomsarmen, kan Vorden geregeld, 'dat oiok bij ledigen bak en 'bij de griootste stijgingen 'tot meer dan 45'’ van den loopkabel, de klemwerking ruim Voldoende is' om het afglijden van den bak langs den 'trekkabel te verhinderen.

Deze 'klemfcoppeling bestaat uit ©ene vaste helft, één geheel met het dwarsstuk uitmakende, en een beweegbare helft, met den tuimelaar tot één stuk vereenigd en wel met den kortsten arm; terwijl aan den langsten arm 'het giewicht Van den bak met ophanging wer'kt;, de beweeg'bare 'helft heeft haar draagpunt in 'het benedendeel 'der 'vaste helft.

De aan den langen hefboomsarm bevestigde bout, 'waaraan 'de 'bak hangt is, door het dwarsstuk heen, na,ar twee zijden •verlengd 'en draagt aan beide einden 'een rol: ~koppel rol” genaamd. Loopen deze rollen bij da nadering van een eind- of tusschenstation tegen het schuin benedenwaarts ‘gebogen einde van vaste horizontale rails op, dan wordt de 'bout waaro'm deze rollen draaien opgelicht, die lange tuimelaar-hefboomsarm 'wordt opwaa,rts gedrukt, de beweegbare helft der klemklauwen wijkt van den trekkab'dl' af en 'de 'klomwerklng is ópgeheven, zoodat de steeds voortgaande trekkabel den bak laat staan. Door wissels kan de transportbak van 'den vasten rail (zie boven) op een vast, verhoogd, s'poor naar de losplaats worden gerold.

Wordt de koppelrail door een handel omlaag gebracht, dan geraken 'de koppelrail en weder vrij en het gewicht' van den 'bak, hu 'weder aan den langen hefbooms,arm werkende, herstelt 'de iklemWerking dei‘ klauwen om den trekkabel, zOiOdat de bak weder miedegenomen wordt. E)it kopp'eltoestel „Automaat” houdt bp de sterkste stijgingen, in rechts- len linksbogen, steeds de 'verhouding tusschen bak en trekkabel op doeltreffende wijze in stand. (Wordt vervolgd).

Verschillende Mededeelingen.

Stoomtram 's-Bosch—Helmond. Er bestaat zeer veel kans, dat de 'stoomtram ’s-Bosch—Helmond, welke ingevolge het liquidatie-besluit der 'Stoomtramweg|-Maatschappij zou worden opgeheven, zal blijven voortbestaan en door de belanghebbende gemeenten zal worden overgenomen. De burgemeesters dier gemeenten hebben er over vergaderd en (zijln tot het Volgende voorstel gekomen:

I°. de 4 pCt. obligatie-leening der maatschappij, per resto bedragende / 416.000, 'k pari over te nemjen; 2°. aan de maatschappij te betalen f 200.000 zijnde 50 pCt. yan de nominale waarde van het aandeelenkapitaal, daarin begrepen da vlottende schuld van f 25.000;

3°. bij de ivoortzetting der exploitatie door belanghebbende gemeenten bnder den vorm van eene Naamlooze Vemiootschap, bij te dragen 1/3 in het jaarlijksch tekort der exploitatie-rekening, geraamd op f 48.000 en aan Rijk en provincie ite verzoeken de resteerende Ys voor hunne rekening te nemen. Flet aandeel der gemeenten wordt bepaald in verhouding tot het izielental.

De gem-eente '’s-Hertogenbosch, die het grootste aandeel zal hebben te dragen, heeft het reeds aangenom'en. Ook verschillende andere gemeenten gingen er mede ac- Heesch besloot niet deel te nemen en men verwacht dat Oiok Aarle'-Rixtel niet miée zal do^en.

In aansluiting hierop s>eint men aan de Tel: De ’s-Hertogenbosch—Helmond heeft zich tegenover belanghebbende gemeenten bereid verklaard alle 'materialen, zoowel roerende ,als onroerende, niets uitgezonderd dan de paardentram ’s-HertO'genbosch—Vught met toebehooren over te doen voor 598.500 gulden, zijnde 200.000 en 398.500 gulden vo.or de uitstaande obligatiën, te betalen uiterlijk 31 October. De

exploitatie komit van 9 ,o'Ctober af voor rekening der gemeenten. ’s-Hertogenbosch, Helmond, Veghel, Gemert, Heeswijk, Dinther, Erp, Rosmalen en Berlicum hebben hetivoorstel aangenomen. Aarle-Rixtel, Beek-en.Donk, Heesch en Boekel weigeren medewerking, Oss en Nistelrode stellen voprwaarden. De commissaris der Koningin in Noord-Brabant zegde aan den burgemeester van Den Bosch toe, dat hij bij -de Provinciale Staten subsidieering zou bevorderen, terwijl de minister van Waterstaat aan de gemeenten steun geëvenre-* digd aan de medewerking der streek. In Verband met de weigering van eenige gemeenten besloot de gemeenteraad van Den Bosch aan alle betrokken gemeenten te seinen dat hij zijn besluit tot deelname slechts gtestand doet wanneer alle g'emeenten onvoorwaardelijk en geheel deielhe-- men. Alleen Aarle-Rixtel, waarvan de weigering te voren bekend was, is uitgezonderd. Verder verMaarlde de gemeenteraad zich bereid de paardentram naar Vught over te nem'en en een zelfde bedrag in de koopsom te betalen als waartoe dat hierbij groot belang heeft, zal besluiten. (Tel.)

Inhoud Indisch Tijdschrift voor Spoor- en Tramwegwezen, No. 5. De drukkerij van plaatsbewijzen en ander klein drukwerk der Nederlandsch-Indische Spoorweg-Mij. te Semarang, (Vervolg). De tramweg van Babat naar Djombang van de Babat—Djombang Stoomtram-Maatschappij, (Vervolg). Vulmiddel voor gietgallen. Rijtuigen en bagagewagens voor den exprestrein tusschen Batavia en Soerabaia. Commissie in zake de beveiliging van spoorwegen in Nederland. Uitbreiding van het locomotievenen voertuigenpark bij de Pruisische Staatsspoorwegen tijdens den oorlog. Van onze buren. Eenige bladzijden Indische Spooiwegpölitiek 11, (Van particuliere tot Staatsexploitatie), Hoofdstuk II (Vervolg). Open betrekkingen. Maandopbrengsten.

Staatsexploitatie van spoorwegen in Spanje. De Spaansche ministerraad heeft zich in beginsel uitgesproken vofor het overnemten der spoorwegen door den Staat. Het ingediende plan zal echter in zijn details nauw'keurig worden bestudeerd, alvorens hét ontwerp in het Parlement aanhangig zal worden 'gemaakt. (N. R. Crt.)

Een eigenaardige spoorwagon. D;e ~Germania” meldt, dat ■een Weensch ingenieur een eigenaardigen ',spoorwagon beeft geconstrueerd, half wagen,- half boot, die bestemd is om het goederentransport mogelijk te maken 'nVer trajecten, waar spoorwegen met rivieren en kanalen afwisselen. Het is 'èen goederenwagen op vier assen, met 100 ton draagvermogen, die aan iederen trein gekoppeld k'an worden, maar pok door een ingebouwden rnotor kan worden voortbewogen in het water. Is de wagen nu langs hellende rails in het water, gereden, dan wordt de motor overgeschakeld op een paar schroeven en de wagen vaart als boot verder. Volgens vakbladen kleven dezen nieuwen uitvindingen nog eenige technische moeilijkheden aan, die ■echter niet onoverkomelijk zijn. , (Nt Rl Ct.)

Anierikaansche oorlogsbestelling. Het Amerikaansche Departement van Oorlog bestelde in Augustus—September 1917 150.000 ton rails van 40 K.G. per met bijbehoorend ijzerwerk, 1064 locomotieven, 6000 normaalspoorgoederenwagens van 30 ton draagvermogen en 3000 smalspoorwagens voor 60 c.M. spoorwijdte, alles bestemd voor het vervoer] van de Amerikaansche troepen in Frankrijk.

De Amerikanen zijn n.l. Voornemens om van de haven van ontscheping in Frankrijk naar het front een eigen, dubbel. spoor aan te leggen.

De eerste locomotief werd 20 dagen na de bestelling afgeleverd door de Baldwin Locomotive Company. Daarna kwamen bij genoemde fabriek dagelijks 4 locomotieven gereed. (Railw, Maint. Eng.)