is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 22, 28-05-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOymTIEF

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN SPOOR-EN TRAMWEGEN ORGAAN VAN

de Nedeplandsche'Vfepeeniging voop de N.V. Centr>aal E>ui=eaki dei® Locaalspoorwegen en Thamwegeri Ned. Ver>. voop Loc. en Tpamwegen -Administpateup: Dipoctecii® AMSTERDAM TEL-Z.283D Ir. D. H. STIGTHR. r<r 9

No. 22.

Woensdag 28 Mei 1919.

37® Jaargang.

INHOUD:

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen. .Standaardvormen voor de Nederlandsche Nijverheid. N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor l.ocaalspoorwegen en Tramwegen. Oproep Algemeene Vergadering. De boog Bakkerstraat-'l'urfslraat te Arnhem. De noodzakelijkheid van het verminderen dtr loonen. Overzicht der opbrengsten van Spoor- en Tramwegen gedurende de maanden April igig en igiB. Verschillende Mededeelingen, Advertentiën.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij Nijg-h Éf Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij te Rotterdam.

Abonnementsprijs per 3 maanden of 13 nommers tijdelijk f2,— franco per post. .Advertentieprijs van i tot 6 regels f 1,30, verder 20 ets. per regel. Bijdragen van redactioyieelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e.d, te zenden aan de Redactie Westeinde 9, Tel. Amsterdam, Adverteniien aan de Administratie, Wijnhaven III—113, Rotterdam.

Zendt de nieuwsberichten Uwer onderneming allereerst aan „De Locomotief” in.

Doet mededeeling Uwer bedrijfservaringen aan Uw vakgenooten door publiceering in ons blad.

Betaalt per Postgiro! Nederlandsche Vereeniging No. 13596

Centraal Bureau No. 14233

Nederlandsche Vereeniging yoor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Standaardrormen voor de Nederlandsche Nyrerheid. De aflevering No. 4 in de Serie Standaardvormen voor de Nederlandsche Nijverheid, getiteld: ~Bovenbouw voor locaalspoorwegen en tramwegen” is verschenen. Overeenkomstig de mededeeling in „De Locomotief” van 7 dezer IS terstond aan alle gewone leden der vereeniging een e.xemplaar toegezpnden tezamen met een exemplaar „Bijzondere voorschriften voor ijzer fßovenbouw van spoorwegen)”.

DE ADMINISTRATEUR.

N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Oproep Algreuieene Tergaderingr. Ter voldoening aan bet bepaalde in Art. 16 der Statuten worden aandeelhouders opgeroepen tot bet bijwonen van

eene Vergadering te houden op Woensdag i 8 Juni des namiddags 2 uur, in een der lokalen van ~Hótel de l’Europe” te Utrecht.

De Raad Van Commissarissen,

H. VAN TiHOOGERHUIJS Jr. Wnd. Voorzitter.

De boog Bakkerstraat-Turfstraat te Arnhem.

De boog Bakkerstraat—Türfstraat in lijn 2 der gemeentelijke electrische tram te Arnhem, spoorwijdte = 1067 m.M., bestaat uit drie cirkelbogen; een met een straal van het binnenbeen = 50 M.; een met een straal van het binnenbeen 15,36 M.; en een derde cirkelboog weder met een straal van het binnenbeen 50 M. Het binnenbeen en het buitenbeen van den boog werden bij den aanleg van den tramweg in 1911 gebouwd uit Phoenix-rails met het profiel 23 C. Dat profiel weegt 53,1 K.G. per M., heeft eene gleufwijdte = 31 m-.M., eene hoogte = 178 m.M. en eene dikte der contrarail 14 m.M. De aansluitende rechte gedeelten spoor hebben eveneens het profiel 23 C. Tlf* IAo rt cr lirrit'rïf Koi-o/-lö.r» t-v-*

JJe Doog wordt bereden door motorwagens met een gewicht van 9000 K.G, en een radstand =2M. Er rijden eiken dag gemiddeld 200 motorwagens door den boog. De boog met rails 23 C. binnen en buiten heeft aan dit verkeer weerstand kunnen bieden tot 1916. Na dit vijfjarig

Figuur I. De rail-construrtie Holt.