is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 37, 10-09-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spoor =t= 20 m.M.=0,02 M., dan stellen de wielassen zich. in den boog bij A B en C, ziooals is aangegeven in (figuur 6. Die figuur is geteekend volgens Edmond Roy op eenei schaal voor den radstand (18 c.M.) en eene schaal = 50 (—1 = —ï— voor den straal (16 c.M.) en dat alles één vierde. V 50/ 2500 De afstand A D, die de teekening door meting geeft, volgt uit de betrekking 9 .k = 0,02X800= 16, dus x= 1,77 M.

De afstand y, eveneens te meten, volgt uit: 800 y = 4,5X6,27=28,215 M. of y = 35,2 m.M. De verschuiving! der middenas ten opzichte der eindassen bedraagt dus = 15,2 m.M., dus z-j-d=is,2 en 2=4,7 d- Dus is: 5,7 d=is,2 m.M. of d = 2,7 m.M. en 2=12,5 m.M. De as van den bak ,7 A C zal dus 2,7 m.AI. van A G verwijderd zijn.

(Wordt vervolgd.)

Jaarverslagen 1918.

Jf.V. Stoomtram Walcheren.

Exploitatie. Niettegenstaande 'het verkrijgen van verschillende verbruiksartikelen en materialen bet geheele jaar door dikwijls groote moeilijkheden opleverde, behoefde 'de dienst niet verder beperkt te worden. Als gevolg der prijsstijging soms tot fabelachtige hoogte, van nagenoeg alle verbruiksartikelen moesten de tarieven nogmaals worden verhoogd.

Bedoelde verhooiging, die met machtiging van den Minister van Waterstaat 13 Juni werd ingevoerd, omvatte de verhooging der oorspronkelijke tarieven van het reizigersvervoer tot 40 pCt. en die van het goederenvervoeir cot 75 pCt.

Het geheele jaar door was het Vervoer, zoowel van personen als van goederen, belangrijk.

Het goederenvervoer m-oest wegens gebrek aan de noodige brandstoffen en smeermiddelen, evenals het vorige jaar, met de gewone diensttrammen worden bewerkstelligd en waren daardoor, vooral tijdens het bietenvervoer, vertragingen niet te vermijden.

Het vervoer van suikerbieten was door de bevredigende opbrengst wel grooter dan het voorgaande jaar, doch bleef nog ver beneden dat van het jaar 1916. Vervoerd werd 3.603.676 K.G. tegen 3.020.439 K.G. in 1917 en 8.790.393 K.G. in 1916.

Het vervoer van pulp daarentegen was grooter dan in eenig voorafgaand jaar.

Het vervoer van vee en landbouwpro-ducten was, wegens verboden vervoer, gering, dat van bouwmaterialen 'van weinig omvang; het melkvervoer eenigszins minder dan bet vorige jaar.

Met ingang van i September werden de loonen elï de duurtet'Oeslag van het personeel herzien.

Mutatiën -onder het personeel kwamen ook 'dit jaar niet voor. 1

De bruto-ontvangsten hebben bedragen f 109.394,95, waarvan f 64.206,541/2 aan personenvervoer, abonnernenitein' en militairvervoer /aan gewoon personenvervoer alleetn f 53-836,521/2 met 195.624 reizigers) en f 45.188,401/2 aan goederenvervoer en buitengewone ontvangsten.

De bruto-ontvangst bedroeg f 11,001/2 per dagkilometer tegen f 9,351/2 in het jaar 1917. Afgegeven werden:

9.162 biljetten enkele reis le klasse. 6.264 >) retour le „ 40.120 ~ enkele reis 2e „ 24.277 ~ retour 2e „ 1.099 tienrittenkaarten le klasse. ' 7427 2e

De verhouding van het aantal reizigers 'le klasse tot dat der 2e klasse (retourbiljetten dubbel en per .tienrit-

tenkaart lo reizigers gerekend) is ongeveer als i :5, de ontvangsten daarentegen ongeveer als 1:3. ‘ Gemiddeld werden per dag vervoerd 535 'reizigers meif een opbrengst van / 147,49, de gemiddelde opbrengst per reiziger bedroeg alzoo f tegen / 0,25 in 1917 en / 0,182* in 1916.

De hoogere gemiddelde opbrengst per reiziger is een gevolg van de tariefverhoo-ging. De duurtetoeslagen zijn onder het hoioifd ~gratificatiën” verantwoord.

De exploitatie-uitgaven bedragende / 90.810,301/2 zijn ongeveer 83 pCt. van de ontvangsten en / 25.521,011/2 hooger dan die van het vorige jaar.

Onder buitengewone ontvangsten zijh, mede begrepe.n de huur der overhoeken en niet in gebruik genomen grohden ad f 1.345,27. Totaal der exploitatie-O'ntvangsten / 109.394,95 Totaal der exploitatie-kO'Sten . ~ 90.810,301/2

f 18.584,641/2 Af: betaalde renten ,, 3.583,021/2 f 15.001,62 Af: voor 2 afgeloste 5 pCt. Obligatiën no. 55 en 73 „ 2.000,— Netto winst / 13.001,62

Vernieuwingsfondsen. Tot 31 December 1917 werd gestort in het vernieuwingsfonds : Weg en werken ■ / 80.173,97 Hierop werd bijgeschreven uit dienst 1917 ~ 4.765,25

f 84.939,22 af: voor vernieuwingen ~ 92,63 f 84.846,59

Voor 12 maanden rente a 3V2 pCt. tot 31 December 1918 ~ 2.969,63

f 87.816,22 Rollend materiëel f 34.188,98 Hierop werd bijgeschreven uit dienst 1917 ~ 2.744,98 f 36-933,96

V-cor rente a 31/2 pCt. tot 31 December 1918 „ 1.292,69 N ~ 38.226,65 / 126.142,87.

Buitengewoon vernieuwingsfonds f 3-397,18V2 V-cor rente a 3V2 pCt. tot 31 Dec. 1918 ~ 118,90 f 3.516,081/2

Algemeene dienst f 19-735-18^ Tractie ,, 47-944-Ö3 Mouvement „ 4-4‘2,75^ Werkplaats „ 11.072,68 Lijn en Telefoon 6.708,57 Onderhoud gebouwen „ 936.48^ Totaal f 90.810,30

Over 1918 wordt bijgeschreven voor vernieuwingsfonds : Weg en werken f 4.765,25 Rollend Materiëel ~ 2.744,98 f 7-510,23 Exploitatie-Rekening over 1918.