is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 37, 1919, no 40, 01-10-1919

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ech. ■ aldus de heer Dieleman van die cendaagsche belangstelling, waarin Zeeuwsch-Vlaanderen zich verheugt, nu het bedreigd wordt, daarvan moeten wij het niet hebben. In de grootste aandaChlt volgden allen den geestdriftigen emstigen redenaar toit op het punt, waarop hij het beeld van den Nederlandschen Leeuw ontwikkelde, dien hij fcich, geheel anders dan in de traditionoele voorstelling, verbeeldde als een stoeren, krachtigen man met helder vooruitziende,n blik en wapperenden baarddos. In een stoutmoedige, onverwachte ën door geen uiterlijk teeken verraden wending bracht direct de spreker zijn persoonlijke hulde aan den krachtigen leider van onze Vereeniging en eindigde zijn vuurwerk van 'Welsprekendheid met een dronk op zij.n en haar welzijn. Een schaterende, juichende e.n tenslotte zingende instemming heeft den heer Dieleman op de duider lijkste wijze de ingenomenheid van alle aanwezigen met zijn rede getoond.

Inmiddels was als beeld van den tijd de vrouwelijkei fotograaf gekomen en na veel geduld, piobeeren en *weer probeeren, geluktte heit die lont het natte kruit te ontsteken, en zoo is bet dan- mogelijk hier .als meer werkzame S'ching dan dit kort verslag vermag te zijn, een kiekje' van het gezelschap te geven. In verspreide orde werd na een zeer aangenamen avond-met-verlengstuk de slaapplaats opgezocht, 'Vloor sommigen niet dan nadat zij het stille stadje ,aan een nader particulier onderzoek onderwoirpen hadden, waarbij zij tot de vreugdevolle ontdekking kwamen, dat het toeval gezorgd had Voor een kormissluitingsuur, dat tot in den morgen reikte, en vpor zeer keurige oij>en- lokM'Cn, waar onder schittering van helkleurige electrische lichten en schettering van heltonige electrische orgels zwaar aan Terpsichiore geofferd werd.

Den volgenden morgen zag verbaasd Terneuzen zijn rustige straten begaan door groepjes genoeglijk keuvelende vreemdelingen, die dank (zij den nachtelijken onderzoekingadienst zoo zelfbewust hun weg naar den extra-trein namen, alsof men in Amsterdam van de Kalverstraat naar den Dam vyandelde. Om 9 uur reeds ving de tocht over de nieuwe lijnen der Zeeuwsch-Vlaamsche tram aan, aangelegd in de oorlogsjaren met een doorzettingsvermogen, dat zeer zeker bewondering verdient, maar dat verklaarbaar wordt, als men door een rit door dit schoone, vruchtbare land een begrip krijgt vbn 'de (behoefte, 'den dorst, dien de uitgestrekte landen naar een goed verkeersmiddel moeten gehad hebben. Met vasten wil hebben de Zeeuwsch-Vlaamsche trams de streek gegrepen, zooals tegelijkertijd de streek idie frams vast aan zich bond en uit dit „houwelijfc” kan slechts '|vxx>rspoed geboren worden.

Waarlij'k, als men zich daarvan bewust is, kan men den trots van de streek voor de trams, en van de trams voor de streek verklaren. De groote stukken rechte baan, solide van bouw en uitstek'end onderhouden, lokkten tot snel ten veel vervoer, (zoowel van reizigers als van goederen in de zachtveerende wagens. Wie Zeeuwsch-Vlaanderen wil leeren kennen, die km zich in vol vertrouwen aan de tram overgeven, hij zal' geen spijt hebben. Nog is het heele net niet zoo oompleelt of men denkt aan uitbreiding. Daartoe bieden ook die Directiegebouwen, remises ten werkplaatsen te Drie-Sohouwen, het zwaartepunt van de Zeeuwsch-Vlaamsche tram, volop gelegenheid. Op dit particuliere domein heette de heer Dieleman dfe gasten ondter het aanbieden van een verfrisschenden morgendrank welkom, waaraan de Burgemeester Den Hollander een krachrige toespraak paarde. Dit gaf onzen Voorzitter aanleiding om aan de onmisbare samenwerking tusschen autoriteiten en tramdirecties een heildronk te wijden. Daarna verspreidden de deelnemers zich over de werkplaatsen, opslagplaatsen, locomotieven, wefkkuilen en gasoompressorinstallatie, om na een kiekje vóór het directiegebouw weer verder te stoomen haar Philippdne, waar een alleraardigste verrassing ons wachtte.

In een ,ouderwetsche doch beroemde landelijke herberg Werd ons, natuurlijk onder de tonen van een zeer opwekkend strijkje, een echt Zeeiu'wsch vischmaaltje voorgezet. Groote schotels mosselen volgens Zeeuwsch recept bereid, gaven zelfs den moest bedachtzamen onder ons moed, om Van dezte vruchten des waters te proeven en meestal er zich ten volle mede te verzoenen. Natuurlijk waren er wel enkelen onder de aanwezigen, die met wiskundige zek'er-

heid twee exemplaren verschalkten om thuis met recht te kunnc-n zeggen, mosselen te hebben gegeten. Doch zij vonden een zeer smakelijke aanvulling in Zeeuwsdhe botjes, waarbij meer dan één „kommetje”, koffie en een glaasje morgenwijn geplengd werden.

Op dit laatste gemeenschappelijk samenzijn werd nog menige heildronk gewijd aan den voorspoed en de ontwikkeling der Zeeuwsch-Vlaamsche tram, zoowel als aan die der Ncderlandsdhe Vereeniging. Tal van pejrsonen werden gehuldigd en staande werd nog menigmaal het lied van .„ZeeuwschWlaanderen sta-pal” en het Zeeuwsch-Vlaamsche volkslied uit volle borst gezongen.

Was reeds den vorigen avond bij monde van don heer De Geus verklaard, hoe in die moeilijke dagen zelfs in het uithoekje van Groningen met onze Zuidelij’ke vrienden werd medegeleefd en -gevoeld, thans reikte de héér Collette in welsprekende 'woorden zijn wel niet offioieelen,. rnaar daarom zeker niet minder gewaardeerden broeder-goet uit Limburg aan Zeeuwsch-Vlaanderen over. Beide verklaringen werden met bijzonder veel erkentelijkheid door Mr> Dieleman in ontvangst genomen.

Tenslotte nam de heer Van Rompu het woord, niet zoozeer om afscheid te nemen, dan wel aan allen een spoedig tot weerziens toe te roeipen. Immers nog altijd is de Zeeuwsch-Vlaamsche tram niet officieel geopend, waarvoor de oimstandigheden tot op heden al te ongunstig waren. W anneer echter de zon wat meer zal zijn dooirgebroken, en naar wij' hopen de gezonde Verstandhoiuding met België zal zijn teruggekeerd, dan zal de plechtigheid met een feest ten „kasteele” in België geschieden en daarbij hoopt spreker alle aanwezigen weder te zien.

De heer Van der Vegt betuigde den vriendelijken gastheeren den welgemeenden dank voor de aangename ontvangst en de prettige, leerzamie excursie en verklaarde na.- mens allen reeds bij voorbaat de uitnoodiging tot bijwoning dp officieele opening gaarne te 'zullen aanvaarden. Wie zou hiermede niet van harte zijn instemming betuigen ? Dat alle deelnemers enthousiast waren voor een herhaling van een bezoek aan deze energiek geleide onderneming, spreekt wel van zelf. En zij, die dezen tOcht voorbij lieten gaan, mogen zich wel tweemaal bedenken, om ook deze uitnoodiging af te slaan.

Na de lunch werd 'de terugtocht aanvaard, die over Schioondijke naar Breskens leidde (het laatste gedeelte perextra-trein, daartoe door de Stoomtramweg-Mij. Breskens—Maldeghem ter bes'chikking gesteld) en van daar per provinciale boot naar Vlissingen, waar reeds de sametnhang tusschen de deelnemers, die vhn Vlake af zoo nauw was geweest, begon te verminderen. Sommigen gaven aan een rustigen loop in de stad de voorkeur, anderen namen een vroegeren trein om in Roosendaal het middagmaal te kunnen gebruiken, doch de hardnekkigsten maakten gebruik van de aanbieding van de Stoomtram „Walcheren” om ons naar en van het Vlissingsche strand te vervoeren. Een heerlijke zomerdag besloot de welgeslaagde excursie, die aan enkele deelnemers de welkome gelegenheid bood met een krachtig zeebad de wellicht geschokte gezondheid volkomen te herstellen. Menigeen zal nog dagen daarna geneuried hebben; Sta-pal, sta-paJ! Zeeuwsch-Vlaanderen, starpal I Sta-pal, sta-pal! Zeeuwsch-Vlaanderen, stai-pal I ST.

Verbetering.

Door een ongelukkig misverstand is in het verslag over den tocht naar Zeeuwsch-Vlaanderen in het 'vorigei nummer gesproken over ir. Cramer, waar natuurlijk bedoeld was ir. Polano. g-p

N.y. Ceutnutl Bureau der Nederlaudsche Vereeniging voor Locaalspoorwegenen Tramwegen.

Wissels en kruisingen.

Tramwegondernemingen welke wissels en kruisingen in vignolarails wenschen te koopen, gelieven hare aanvragen tot ons te. richten vóór 10 October a.s. waarna prijsopgave, verstrekt zal worden. DE DIRECTEUR.