is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 1, 07-01-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet.

WINST- EN VERLIESREKENING 31 December igiB.

Credit.

ADV ERT EN TIEN

f 221.135,33 Per Saldo A° P° f 7.095,72 „ Interest: „ Reizigersvervoer « 397-188,32 voor de Geldleening f 53-3°o>~ „ Diverse Ontvangsten der Exploitatie 3-129,45® „ Particulier Werk „ 47.588,80 ~ 1.080,40 „ Fondsen, bedoeld in Art. 26 der Statuten 3'-775.07 „ Balans, voor saldo winst, te verdeden als volgt: Afschrijving op het hoofd „De Tramweg” / 10.000,— Div. 5 pCt over f 1.600.000,- „ 80.000,— Dividendbelasting en onver deeld saldo t.. „ 15 923.95 „ 105.923,95 f 407.51264 f 407.512,64

DU CROO & BRAUNS Belasten zich met het repareeren van Trammaterlaal, speciaal Locomotieven. _ Vakkundige behandeling. VERKOOPBUREAU: Valkenweg 1, Amsterdam. Tel. N. 3868 en C. 2345

PLETTERIJ, VOORHEEN L J. ENTHOVEN & Cü. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

N.V. Centraal Bureau der Nederlandsche Vereeniging voor LocaalspooPwegen en Tramwegen AMSTERDAM, Westeinde 9, Tel. Z. 2835. Het Centraal Bureau belast zich met den gemeenschappelijken aankoop van verbruiksartikelen voor Tram- en Spoorwegondernemingen, inzonderheid van de standaardrails en genormaliseerde voorwerpen, vastgesteld door de iNederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen en goedgekeurd door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Nadere inlichtingen worden gaarne op aanvraag verstrekt

WGrkloonberekening. Berekend uurloon van */a 100 uren en van 5 tot 50 cent per uur. Onmisbaar boekje voor allen die werklieden in hun dienst hebben. 8e druk. – Prijs f 0,75. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en bij NIJGH & VAN DITMAR’S U itgevers- M aatschappij, Rotterdam

BEKNOPTE HANDLEIDING DER MALEISCHE TAAL Door SIE-ANOE. druk. Een practische handleiding voor hen, die zich eenigermate met Maleisch willen vertrouwd maken Prijs f 0.60. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’S Uitgevers-Mij. Rotterdam