is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 26, 30-06-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven en hebben dus ook onze bemoeiingen met de égalisatie en financiering der t'urfleveringen op dat tijdstip een einde genomen. Natuurlijk konden niet opgeheven worden de verplichtingen, doior den Staat tegenover de verveners aangegaan. inzake afneming van bepaalde hoeveelheden tot bepaalde prijzen. Tegenover den Staat hebben wij op' ons genomen, hem de noiodige middelen tot nakoming dezer verplichtingen te verschaffen, hetgeen geheel in het kader der werkzaamheid onzer Vennootschap past. Vermoedelijk zullen echter de uit dien hoofde nog te betalen bedragen niet belangrijk zijn.

Wij zullen thans overgaan tot het geven van een korte toelichting op de balans en surplusrekening, alsmede op den égalisatiestaat. De debetzijde van de balans geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: Onze bezittingen zijn in hcofdzaak toegenomen door overneming van installaties, kantoorgebouwen enz. in de Veenkolonies. De voorraden steenkolen en pek alsmede het voorschot op Amerikaansche kolen zijn vele malen grooter dan verleden jaar, terwijl ook debiteuren met een luim ii millioen hooger bedrag in onze boeken voorkomen, tengevolge van den grooiteren omzet. In November en December 1918 waren namelijk de leveringen belangrijk beneden het gemiddelde. De post kas en kassiers is op het einde der maand steeds hoog, omdat in het begin der volgende maand groote betalingen aan leveranciers plaats hebben.

De volgende opmerkingen gelden de creditzijde: De post afschrijvingen is zoodanig verhoogd, dat onze vaste bezittingen en inventaris tot op een gulden zijd afgeschre-' ven. Zooals wij in ons' vorig jaarverslag deden uitkomen, vertegenwoordigen sommige dezer bezittingen nog wel een een waarde, maar is het met het oog op onsi kleine kapitaal voorzichtig, omtrent de eventueele realisatie de meest ongunstige veronderstelling te maken. den post Staat der Nederlanden blijkt, dat wij voor een belangrijk bedrag bedrijfskapitaal hebben moeten opnemen, als gevolg van de grootere voorraden en de meerdere debiteuren. Over dit voorschot vergoeden wij rente aan den Staat.

Omtrent de surplusrekening zijn, na hetgeen reeds boven over de afschrijvingen is gezegd, geen bijzondere kingen te maken. De sedert het vorig jaar ingetreden vermeerdering van het saldo surplus met pl.m. f ii.000.000 gaf ons geen aanleiding om de kolenprijzen te verlagen, omdat met zekerheid kon worden vooruitgezien, dat reeds in Januari 1920 onze inkoopprijzen sterk zouden stijgen en door het bestaan van een flink suiplus de overgang tot hoogere prijzen geleidelijker zou kunnen geschieden. Inderdaad zijn sedert Januari 1920 niet alleen de Limburgsche kolen met circa / 3,50 per ton in prijs toegenomen, maar zijn vooral de buitenlandsche leveringen, met name de Duitsche, zeer sterk in prijis gestegen.

De égalisatierekening geeft een overzicht van de hoeveelheden ingekochte en verkochte brandstoffen, .alsmede van de prijzen, waartoe inkoop en verkoop hebben plaats gevonden.

Slechts enkele posten op deze , bijlage behoeven no*g eenige toelichting. Gouvemementskolen zijn kolen, van de Regeering overgenomen tot *een prijs, die zooveel mogellijk geen winst of verlies zou laten. I

Stookolie, gasolie en benzine zijn bijl de groote schaarschte in het voorjaar van 1919 op verzoek van de R. K. D. tijdelijk in* de égalisatie opgenomen, maar werden sedert dien weer vrijgegeven. . ' Pek wordt door ons gekocht en aan alle Limburgs'che mijnen voor de brikettenfabricatie tot een vasten prijte geleverd. D,aartegenover warden de briketten eveneens mét een vast verschil ten opzichte van de kolenprijzen teruggeleverd. Winst of verlies pp pek komt dus ten voor- of ten nadeele van het C. V. B. '

Wij laten hier nog volgen oen samenvatting der in 1919 verkochte brandstoffen: , , < Limburgsche kolen 3.225.041 ton h / 38,84 f 125.269.382, buitenlandsche kolen 3.406.859 ton a f 43,75 f 149.150.303, totaal kolen 6.631.900 ton a / / 41,38 f 274.419.686, bruinkolen 1.774.957 ton h / 7,42 'f 13.175.408, turf en turf-

strooisel / 9.860.992, overige brandstoffen f 6.235.066, totaal verkoop / 303.691.154. Voior ben, die indertijd aan het crediet hebben bijgedragen, is het zeker van belang te wetejj, dat tot opt heden de rente op de Duitsche ,Schatz'S'cheine geregeld is betaald. ■ (Hand.)

Uitbreiding tramnet der Gemeentetram Arnhem. Als resultaat van de door het gemeentebestuur van Arnhem met de S. S. gevoerde onderhandelingen betreffende de gemeenschappelijke ophooging door de S.S. en de gemeente van het terrein in het Broek bestemd voor spoorwegemplacement en het ten Zuiden daarvan gelegen gemeenteterrein, aangewezen voor handels- en industrieterrein, leggen B. en W. van Arnhem aan den gemeenteraad voor een ontwerpovereenkomst tusschen S.S. en gemeente.

B. en W. vragen beschikbaar te stellen een van f 1.000.000 voor de aanschaffing van het voor het zandvervoer vereischte tramwegmaterieel; f 500.000 voor het noodige ophoogingsmaterieel en het verrichten van bijkomende werken; / 170.000 ten behoeve van een aan de S.S. te te verstrekken voorschot tot een gelijk bedrag en f 1.400.000 voor de ophooging van het ten Zuiden van het toekomstige spoorwegemplacement gelegen gemeenteterrein.

De Raad heeft in zijn zitting van 14 Juni j.l. het (voorstel van B. en W. zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

De bedoelde uitbreidingen van het tramnet betreffen hiet volgende: ’ 1 De voor de industrieterreinen en voor emplacement der Staatspoorwegen bestemde gronden in het Broek zullen ongeveer 4 Meter moeten worden opgehoogd. Daartoe zullen vele milhoenen kubieke Meters z,and moeten worden aangevoerd en voor dien aanvoer zal van de gemeentetram worden gebruik gemaakt. Het zand wordt verkregen door afgraving van terreinen nabij* de plaats waar het nieu|wie ziekenhuis zal verrijzen en in de buurt van het Openluchtmuseum. ' ' *

Zandtreinen, getrokken door electrische locomotieven, zullen van hier naar het Broek rjjden. Een tramlijn, waarvan de aanleg in icdigen beheer zal geschieden, met dubbeft spoor is geprojecteerd van *de op öe hoogen terreinen in het Broek langs de Tivolilaan, den Velperweg kruisende, den Raapopschen weg, den Rosendaalschen weg, over de Klarenbeeksche weide,, langs den Boschweg, over den Ho*mmelschen weg naar <Jen Apeldoomschen weg (in het dal tusschen Hommelschen- en Apeldoomschen weg zal de tram over een houten brug worden geleid). De lijn bereikt den Apeldoomschen weg bij de hulpbrug ter hoogte van de boerderij Ruimzicht. Onder deze brug door wordt het terrein 'bereikt, waar het zand zal worden afgegraven. Bij dat plan sluit zich een tweede aan, n.l. om Van den Af eldoornschen weg een zijli,n naar het terrein van het nieuwe ziekenhuis aan te leggen, terwijl de ho*ofdlijln tot het Of enluchtmuseum kan worden doorgetrokken, waardoor de 200 zeer gewenschte verbinding van den Waterberg met de stad zal tot stand komen. Er is meer: ten einde het vervoer van materialen naar de ontworpen lijn voor het zandvervoer mogelijk te maken, ligt het in de bedoeling de bestaande tramlijn in de Graaf Lodewijkstraat door te trekken langs den Hommelschen weg ,en dan te doen ombuigen naar den Apeldoomschen weg tot aan de hulpbrug. Daardoor wordt de mogelijkheid geopend Om bij uitvoeringen in het Openlucht-museum lijn 111 langs laatstgenoemde route te doen loopen tot de terreinen van den Waterberg, terwijl ook in de toekomst het ziekenhuis door de geprojecteerde aftakkiitg kan worden bereikt. *

Bekend is reeds, dat het plan bestaat om langs den Rosendaalschen weg een tramlijn te leggen tot aan de terreinen van de Geitienkamp, waar weldra aan nieuwe woonwijk zal verrijteen. Dit zal een aftakking worden Van de tramlijn langs den Raapopschen 'weg. ■ In de naaste toekomst zal daardoor het transport van bouwmaterialen voor de huizencomplexen aan de Geitenkamp bespoedigd kunnen worden, terwijl later de bewoners van de nieuwe wijk er gebruik van zullen kunnen maken.