is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 27, 07-07-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RADIC AL. Het beslist onovertrefbare afbijtmiddel Radical, sedert 1892 door de fabrikanten Ludwig & Max Leven, Crefeid, in den handel gebracht, is verkrijgbaar bij: J. VAN Dam & Zonen, Amsterdam. D. J. Baarda, Leeuwarden. Pontier & Co., Rotterdam. Fa. J. van Vijven Gzn., Goes. *v N. A. V. E. G. 0., Rotterdam. Fa. Antoon DE JONG, Tilburg. rt Van Ommeren & Co., Arnhem. Gaspar de Haan & Fa. W. Paulussen, Den Haag. Zonen, Eindhoven. /V® P. Werre & Co., Den Haag. Eerste Veend. Electr. Fa. Joh. Kramer Mzn., Bolsward. Verffabr. v/h. J. Seven, Veendam. *0 Fa. B. Roskam & Co., Utrecht. P. Roos Szn., Zaandam. V J. Motshagen, Hilversum. Fa. J. v. D. Linden CzN., Gouda.

[CREOSOTEER INRICHTING. 1

N.V, Fabriek tot Houtberelding tegen bederf „C. MIRANDOLLE”, GEHEELE EN GEDEELTELIJKE BEREIDING. Groote voorraad PERKOENEN, PALEN, bezaagd HOUT en DWARSLIGGERS, Telegram-Adres: Houtbereiding—Feijenoord—Rotterdam. Fabriek en Kantoor: PIERSTRAAT 43—45(a/d Persoonshaven), Tel. No. 3332. Bijkantoor: GELDERSCHEKADE 31 (Plan C). KYAJTISEER ISTBICHTIHÏO.

Merens, Haarlem Fabriek van Caoutchouc-, Asbest- en Eboniet-Artikelen. Vervaardigen alle onderdeelen voor: Westinghouse-Vacuumrem, als Slangen, Cylinderringen, Membraantjes, ..Telefoon 103. Tclegram-Adres;

Het Schcepsstoomwerktüig door A. D. F. W. LICFfFENBELT. Hoogleeraar a/d ïechn. Hoogeschool te Delft. Een handboek, hoofdzakelijk ten dienste van hen, die zich voorbereiden tot het Staatsexamen voor Machinist ter Koopvaardij. Deel 1. Stoomketel en toebehooren. „ 11. Het Hoofdwerktuig en de Voortstuwers. „ 111. Hulp-en Bijvverktuigen „ IV. Theoretisch gedeelte. De prijs der eerste 3 deelen is f 11,— per deel, gebonden in 2 deelen f 13,50. Deel IV f 7,—, gebonden f 8,25. Alom verkrijgbaar b/d Boekhandel en bij NIjGH & Van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij.

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordijnstoffen voor Spoor- en Tram rijtuigen, met of zonder initialen en figuren. J. & A. LE POOLE, Leiden

A o Tir VERTEGENWOORDIGT: cammell laird & Co. Lta. WILLEMSKADE 2 ROTTERDAM SHEFFIELD 6 BIRKENHEAD voor; Wielbandages, Assen, Veeren, Buffers, Veerenstaal, Gereedschapsstaal. Giet- en Smeedstukken, Vijlen, enz. enz. DONALD H. SCOTT & Co., Ltd., LONDON voor: Scheepsbouw-, Ketel- en Constructiemateriaal enz.