is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 38, 22-09-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet. WINST- EN VERLIESREKENING 1919. Credit.

BALANSREKENING. Credit.

Winstsaldo ioiB f 10.637,05' f 1.228,07 Afschr. op remise, enz. 2| pCt.... f i.qq6,iB Saldo: Verlies 1918 f 10.637,05' V » wachthuisjes, enz. 5 pCt. yy 233.55 Verlies 1919 23.03i’73 yy yy trambaan 25 pCt 4.632,91 33.668,78' yy yy Rails en Wissels pCt. 4.418,02 yy yy bovenleid., enz. 2| pCt. 1.672,30 yy yy voeding- en retour kabels 2\ pCt 334.29 yy yy diensttelefoon 2| pCt. >} 42,43 yy yy rollend materieel 4 pCt. 8.756.19 yy yy meubilair 10 pCt 105.15 yy yy werktuigen en gereed schappen 1-338,92 yy yy vergoeding Ned. Bell ' Teleph.-Mij. 4 pCt yy 729.86 concessie overname Paardentram yy 24.259.80 f 34.896,85' f 34.896,85'

Verschillende Mededeelingen.

Remise, Werkplaatsen Kantoren f 79.847,13 Leeningen Gemeente Groningen Gemeente Groningen / 701.572,49 t T T Wachthuisjes en Stopplaatsen 4.671,11 185-316,33' 176.720,75' Trambaan Electriciteitsbedrijf Rails en Wissels Uitkeeringen Ongevallenwet 33 50, 3-158,11 1.972,64' 2-274,33 8.200,80 1-164,75 15.268,14 52, Bovenleidingen Seininrichtingen 66.892,10 Loonen Voeding- en Retourkabels 13-371,74 Schuld aan Couponboekjes Diensttelephoon ' 1.607,2't Diverse Crediteuren Rollend Materieel ~ 2i8.q04.,8i Abonnementen Meubilair 1.051,52 Waarborgsommen Werktuigen en Gereedschappen 13.389,21 Reserve voor Pensioenen Vergoeding Ned. Bell Tel.-Mij. Conc. Overname Paardentram » 18.246,49' 95.000, Pensioenen en Uitkeeringen aan betrekkingen nagelaten Uitbreiding Haren » 843,95 / 875-952,38^ Afschr. op Remise, Werkplaatsen 17.560,42 1.741,91 38-836,91 37.428,07 Voorraden. Magazijngoederen Smeermiddelen Zand Plaatsbewijzen f » 275,08 » 158,75 en ivantoren „ „ Wachthuisjes en Stopplaatsen „ „ Trambaan „ „ Rails en Wissels „ „ Bovenleiding en Seininrichting „ „ Voeding- en Retourkabels „ „ Diensttelephoon *... „ „ Rollend Materieel „ j. Meubilair „ „ Werktuigen engereedschappen „ „ Vergoeding Ned. Bell T 33 33 3y 26.306,52' 158.246,27' 5.000,18' 33.668,78' 13.650,88 2.456,24 381,87 71-431,44 945,30 9.880,78 Vorderingen. Gasbedrijf Leveringen Gem. Groningen Geldersche Credietvereeniging.. Diverse Debiteuren Mobilisatieuitkeeringen Markenrekening f 9i,94‘ « 2.739,27 13-593,54 „ 1.116,42 „ 71, „ 140-634,10 ft 33 33 33 33 33 Kassa f? 6-159,97 Saldo Verlies >3 „ „ Concessie overname Paardentram 33 >3 33 47.380,14' 247-853,93' tl r* 099-174,15' /I 099.174,15'

II eer een conflict hij de Zuid-Nederl. Stoomtram-Mij. Naar aanleiding van de protestmeeting. Zondag te Princenhage gehouden, verklaarden twee bankwerkers niet langer lid te willen blijven van de personeelsvereeniging der Z.-N. St,-i\lij. en toe te treden tot de R.-K. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Raphaël”. Op grond hiervan werden beide bankwerkers op staaanden voet ontslagen, en ontvingen na protest, nog eene week loon.

Met dit ontslag verklaarden zich nog zeven bankwerkers en een koperslager solidair. Namens de R.-Katholieke organisatie komt nu in het R.-Kath'. plaatselijke orgaan de mededeeling voor, dat het technisch personeel der Z.-N. S.-Mij. op staanden voet is ontslagen op grond van zijn lidmaatschap van „St. Raphaël”,

terwijl het bestuur tevens een oproep tot de arbeiders richt om niet op de aanbiedingen van de Z.-N. S.-Mij. in te gaan. (Hand.)

Het conflict hij de Z.-N. S.-Mij. De directie der Zuid-Nederlandsche Stoomtramwegmaatschappij verklaart, dat de bankwerker P. niet ontslagen is, omdat hij naar „St. Raphaël overging, maar zich zelf aan het contract met de Z.-N. S.-Mij. heeft onttrokken, aangezien hij vóór den vastgestelden termijn uit de personeelsvereeniging is getreden. P. had bij zijne indiensttreding vrijwillig de afspraak aangegaan, zich voor een jaar te verbinden tot geene andere dan tot de personeelsvereeniging te zullen behooren. (Hand.)

Telling van rollend spoorivegmaterieel. In verband met het