is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 39, 29-09-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Noorsche staatsspoorwegen. De gepubliceerde offi- statistieken betreffende de Noorsche staatsspoorwegen gedurende het boekjaar 1918—1919 bevatten interessante gegevens aangaande de ontwikkeling der Noorsche staatsspoorwegen tijdens den oorlog. Terwijl in het boekjaar 1914—1915 slechts 18.7 millioen reizigers werden vervoerd steeg dit cijfer gedurende de hierop volgende jaren tot 21,4 25.6, 26.6 en 30.2 millioen. Daarentegen verminderde de hoeveelheid der vervoerde goederen van 6.8 millioen ton in

1914—1915 tot 6 millioen ton in 1918—1919. In verband met de toeneming van het verkeer zijn de ontvangsten gedurende het bovengenoemde tijdvak van Kr. 38 millioen tot Kr. 94 millioen gestegen; terwijl echter gedurende de eerste oorlogsjaren de winst der Noorsche staatsspoorwegen nog Kr. 6 tot 7 millioen bedroeg, sloot het boekjaar 1917—1918 met een tekort van Kr. 7.6 millioen. In het boekjaar 1918-1919 beliep het tekort Kr. 2.6 millioen, echter is het sedert dit tijdstip aanmerkelijk gestegen. (Tel.)

ADVERTENTIËN. NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MACHINEFABRIEK „BREDA” v/h. HACKER & RIJEB beveelt zich aan voor levering en algeheele reparatie van STOOMTRAM-LOCOMOTIEVEN.

PLETTERIJ, VOORHEEN L J. ENTHOVEN & Cü. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres: „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

WERKSPOOR I Amsterdam-Utrecht Rollend Spoorwegmaterièel IJzerconstructies Stationnaire en Scheeps-Dieselmotoren

DE AUTOMOBIEL EN HAAR BEHANDELINO door J. W. BRAND. Tiende druk. Onmisbaar voor iederen automobilist. Prijs f 3,50, geb. f 4,25. Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en Nijgh &Van Ditmar’s Uitgevers-Mij. Rotterdam

N.V. Centraal Bureau der Nederl. Vereeniging voor Locaaltpoor* wegen en Tramwegen. AMSTERDAM, Westeinde 9, Tel. Z. 2835. Het Centraal Bureau belast zich met den gemeenschappelijken aankoop van verbruiksartikelen voor Tram- en Spoorwegondernemingen, inzonderheid van de standaardrails en genormaliseerde voorwerpen, vastgesteld door de Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen en goedgekeurd door den Raad van Toezicht op de Spoorwegdiensten. Nadere inlichtingen worden gaarne op aanvraag verstrekt.