is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 45, 10-11-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontworpen sp<x>r- en tramwegen in het Gooi en omstreken en dat hij in verband daarmede niet kan bevorderen, dat aan deze gemeente een concessie wordt verleend voor al de verbindingen in het verzoek genoemd.

De minister geeft haar in overweging zich in verbinding te stellen met genoemde Maatschappij ten einde daarna te beoordeelen, welke lijnen de gemeente naast het in beginsel aan die Maatschappij geconcessioneerde net zou willen aanleggen. Z.Ex. verzoekt B. en W. hem in kennis te willen stellen met den uitslag van het overleg met de 's-Gravenlandsche Tramweg Maatsch.

B. en W. schrijven nu aan den Raad, dat het overleg met de Gooische Stoomtram eerst aan de orde kan komen, wanneer de Raad een beslissing 'heeft genomen over het door den heer J. C. Loman uitgebracht rapport voor wat betreft de lijn Hilversum—Bussum.

En wat het overleg met de ’s-Gravenlandsche Tramweg Maatsch. betreft, naar 'B. en W. meenen is door den heer Eoman afdoende aangètoond, dat moet worden afgezieh van de overneming van 'het bedrijf dier Maatschappij en van de aan haar te verleenen concessie.

In dien geest stellen B. en \V. den Raad voor den minister te 'berichten. (Tel.)

SLakimj hij de G.O.S.M. Te Deventer vergaderde het voltallige personeel der G. O. S. M. fGeldersch-Overijselsche Stoomtramweg Maatschappij) met het hoofdbestuurslid der Ned. Vereeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel, W. van Delft, die zijn verslag van de laatste conferentie met de directie op 15 October j.l. gehouden, uitbracht. De directie was niet ongeneigd te onderhandelen betreffende een nieuwe loonregeling, mits echter de organisatie van het personeel haar oorspronkelijk gestelden eisch (j 30 per week) wilde wijzigen.'

Naar aanmelding hiervan besloot de vergadering de volgende uiterste grens vast te stellen: te machinist f 3t,75 -- 37,75j 2c machinist f 27 – 36, beiden met jaarlijksche verhoogmg van fi; te werkplaatspersoneel 75 tot 85 ct. per, uur, 2e werkplaatspersoneel 65 tot 75 ct. per uur; voorman-wegwerker, ladingmeester, controleur, metselaar, schilder f 26,75—29,75 per week.

Een reeds te voren gestelde eisch, n.l. de uitkeeiing van / 100 ineens aan gezinnen, ten einde den grooten achterstand te dekken, werd gehandhaafd. '(Alg. Hand.)

Nederland,‘iche Tramweg-Maatschappij. De directie der Neder!. Tramweg-Maatsch. heeft een nieuwe loonregeling voor haar personeel ontworpen, welke loonen met i Januari a.s. zullen ingaan. Het loon voor conducteurs zal dan bedragen: minimum ƒ 27,25. maximum / 34,25 per week; voor machinisten minimum / 31,75, maximum f 37,75, voor verantwoordelijke machinisten minimum f 38,75, maximum /42,75.

De loonen van het verdere lagere personeel varieeren vair / 25 tot f 42 per week, en de salarissen der hoofdambtenaren, als chef van algemeenen dienst, chef van vervoer, chef van weg en werken en chef van tractie, zullen bedragen f 3300 tot f 4800. Het personeel zal spoedig vergaderen om zijn'houding vast te stellen. '(N. R. Ct.)

JJe G. O. S. M. Commissarissen der Geld. Ov. Tram hebben aan de belanghebbende gemeenten een schrijven gericht, waarin zij verklaren, de exploitatie der tram in 1921 voort te zetten, wanneer de thans geldende steunregeling ook over dat jaar door rijk, provincie en gemeenten wordt gecontinueerd. De exploitatie bestaat echter de laatste stakingsmaanden uitsluitend in uitbetaling van het nog in dienst gebleven personeel; de vraag is dan ook reeds gesteld, waarom deze weinigen niet op wachtgeld werden gesteld.

Met zekerheid kan thans meegedeeld, dat in geen geval vóór I Januari een beslissing zal kunnen worden genomen inzake de aanhangige reorganisatieplannen. Wordt bij de uitvoering daarvan de dienst hervat, dan zal hij belangrijk ingekrompen worden, waarbij ook het verkeer op Zondag komt te vervallen. Het zou in de bedoeling liggen, de trams naar behoefte te laten loepen, na verkregen ont-

heffing van de bij het verleenen der rijksconcessie gemaakte bepaling, dat er per dag vier treinen in beide richtingen zouden loepen. (Alg. Hbld.)

Ih; tramatakers van 8 Juni te Rotterdam. Het scheidsgegerecht van de R. E. T. M. heeft uitspraak gedaan in de zaken van 235 beambten der R. E. T. M., die in beroep zijn gekomen tegen de hun opgelegde straf van i dag schorsing c.q. inhouding van 2 verlofdagen, wegens verzuim van dienst op 8 Juiii.

De raadsman der in beroep gekomen trammannen, de voorzitter der afd. van de Vereen, van Spoor- en Trampersoneel, bepleitte straffeloosheid der stakers. Het verzuim op 8 Juni werd door hem erkend, maar de staking was niet gericht tegen de directie der R. E. T. M., maar tegen de regeering om te protesteeren tegen het wetsontwerj) tot bestrijding van revolutionnaire woelingen. Het scheidsgerecht heeft, meldt de „Voorwaarts”, de aangevoerde motieven te licht bevonden. De stakers zijn, naar het oordeel van het scheidsgerecht, terecht gestraft.

De straf door den directeur gekozen voor hen, die hun verlof reeds hadden genoten, achtte hét scheidsgerecht wellicht te gering. Ook de motieven van den raadsman djer beambten ten opzichte van die straf, werden niet ernstig geacht. fHaarl. Ct.)

M e&tlaiid.sclie Stoomtram-Maatichappij. Tegelijk met de winterdicnstregeling der spoorwegen is met ingang van 25 October op de lijnen der Westlandsche Stoomtramweg-Maatschappij de winterdienstregeling ingevoerd. Trein 54 Loosduinen—Den Haag vertrekt een half uur vroeger, trpin 51 vertrekt niet meer te 8 uur v.m. doch 7,30 van Den Haag naar Loosduinen, waardoor voldaan is aan het verzoek van werkgevers te Loosduinen om te 8 uur met het werk te kunnen beginnen en arbeiders en arbeidsters uit Den Haag tijdig per tram te kunnen vervoeren. Trein 29 Den Haag -Naaldwijk zal inplaats 8,30 n.m. te 9 uur n.m. uit Den Haag vertrekken.

De treinen 17, 18, 25 en 26 zijn op het baanvak Naaldwijk en omgekeerd opgeheven.

Het gebruik, dat van die treinen wordt gemaakt, is van aien aard, dat het laten ioopen van die treinen op genoemde trajecten uit een economisch oogpunt ongemotiveerd wordt geacht. De explodtatiekosten zijn door dure hrandstoffen en materialen, hoogere looinen en kortere arbeidstijden zoo gestegen, dat met alle middelen naar een zuinig beheer moet worden omgezien. N. Ct.)

Gemeentehvstuur en tramdirectie. Eenigen tijd geleden verhoogde het D(X;sburgsche gemeentebestuur het bruggeld van de Schipbrug over den IJsel. De directie der Ge’.dersche Stoomtram, wier treinen de brug dagelijks ettelijke malen moeten passeeren, was het hier niet mee eens. Daar heti gemeentebestuur niet verkoos op rijn besluit terug te komen, meende de tramdirectie niet beter te kunnen doen, dan ieder Doesburger individueel te straffen door de tarieven Doesburg—Dieren en Doesburg—Velp te’ verhoogen; het tarief Dieren – Velp bleef ongewijzigd. Alle trams die speciaal dienen voor het verkeer tusschen Doesburg en'Dieren ( Velp), en dus niet van verder komen óf verder doorgaan, liet zij 01) ao’. nieuwe winterdienstregeling vertreKken van en aanikomen aan de overzijde der Schipbrug inplaats van bij het tramstation in de stad.

;Alg. Hand.Y

Ltjonregeliny Ned. Tramweg Mij. De door de directie der Ned. Trantweg Mij. vastgestelde en door het personeel voorloopig aangenomen loonregeling is: omzetting van de pl.m. 23 pCt. toeslag in loon, verhooging van het weekloon met ƒ 4 -j- j 1,50 a / 2 toelage voor dure standplaatsen. Het hoofdbestuur der Ned. Vereeniging zal probeeren de loonregeling vóór I Januari te doen ingaan en te ijveren voor premievrij pensioen. (Alg. Hand.)