is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 38, 1920, no 50, 15-12-1920

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Deze motor kan worden gemaakt voor spanningen tot 3000 volt. De éénphase m.rtor kan slechts worden geconstrueerd voor een lage frequentie en betrekkelijk lage spanning. Het nadeel van dezen motor is, dat hij oncerhevig kan zijn aan heftig vonken bij het aanzetten. Om aan deze moeilijkheid tegemoet te bomen, hebben Amerikaansche ingenieurs het gebruik van den driephasen draaistroommotor tot ontwikkeling gebracht en wel door toepassing van een phasen-motor, gevoed door een éénphaselijn.

Dit systeem in het z.g. „splitphase systern” en hel wordt meer in het bijzonder toegepast voor zware vrachtlocomotieven. De gelijkstroommotor is zuiniger dan de éénphasemotor en ook in andere opzichten is hij superieur. De overige doelen van de locomotief of motorwagen zijn eenvoudiger en goedkooper bij gelijkstroom en de kosten van onderhoud zijn lager.

Bij de vergelijking van de transmissie- en verdeellijpen bij beide systemen boude men nog in het oog de mogelijkheid van automatische onderstations, waardoor de kosten van bediening een zeer geringe rol kunnen spelen. Gedurende de lezing, waarbij het niet de bedoeling was het specifieke onderwerp te behandelen, op welke, wijze de Nederlandsche sporen moeten worden geëlectrificeerd, werden in hoofdzaak algemeen stellingen gegev'cn, welke betrekking hebben op het verband tusschen de electrificatie der spoorwegen en de algemeene electrificatie. Verschillende autoriteiten waren uitgenoodigd deze vergadering bij te wonen. Tegenwoordig waren o.a. de Engelsche gezant, alsmede vertegenwoordigers van de regeering en spoorwegautoriteiten. ITel.)

Zeeuwach-Vlaamnche Tramweg-Mij. Ged. Staten van Zeeland hebben vergunning verleend aan de Zeeuwsch-Vlaamsche tramwegmaatschappij tot aanleg en instandhouding van een spoorweg, op wegen in de provincie, van Breskens naar Hoofdplaat en aldaar aansluitende aan den spoorweg van Hoofdplaat naar Pyramide. (N. R. C.)

l)>' ('hclrificatie der I)uitsch-Oostenrijksche spoorwegen. Door

de wet van den 23en; Juli 1920 hebben de reeds aan den gang zijnde werkzaamheden voor de electrificatie der Oostenrijksche staatsspoorwegen niet slechts een wettelijken grondslag verkregen, doch is bovendien ook een duidelijk afgebakend werkplan tot stand gekomen. Intusschen heeft de regeering met het oog op de ongunstige economische omstandigheden nog geen gebruik gemaakt van do haar verleende machtiging om door het sluiten van een leening de beschikking te verkrijgen over de geldmiddelen, die benoodigd zij.a ter bestrijding van de onvermijdelijke uitgaven. De dekking van de voor het loopende bedrijfsjaar benoodigde contanten moet derhalve worden gezocht binnen de omraming van de staatsbegrooting, wat natuurlijk met een zeer aanzienlijke beperking van de grens der uitgaven gepaard gaat.

Niettegenstaande deze moeilijkheden heeft het werk der electrificatie aanzienlijke vorderingen gemaakt, zoodat men de verwachting mag blijven koesteren, dat het electrische bedrijf op het traject ten Westen van Innsbruck tegen het einde van 1921 in exploitatie zal kunnen worden genomen, terwijl tegen het einde van 1922 het geheele Arlberg-traject voor het electrische treinverkeer gereed zal zijn. Door den overgang van de stotim- in electrische beweegkracht op het traject ten Westen van Innsbruck zal reeds een daadwerkelijke kolenbesparing merkbaar worden, te meer waar juist voor dit traject de voor de locomotieven bestemde kolen over den grootsten afstand moeten worden vervoerd.

De inrichting van het baanvak voor de lijn ten Westen van Innsbruck is ten deele aan de Oostenrijicsche Siemens-Sc huckert Werke, ten deele aan de A. E. G. Union Elektrizitatsgesellschaft opgedragen, welke ondememingen tevens den aanleg van de geleiding die de centrale te Rutz met die aan het Spullerwerk zal verbinden, en die over den Arlberg komt te liggen, op zich hebben genomen. Het moeilijke opmetingswerk is hiervoor reeds verricht. Buitengewone voorzieningen vereischt het electiificatiewerk voor het traject in den Arlbergtunnel zelf. Hier zijn speciale treinen met monteeringswerktuigen en bijzondere installaties noodzakelijk, die men evenwel reeds heeft aangeschaft. (Teil.)

ADVERTENTIÈN.

Düsseldorfer Eisenbahnbedarf vorm. Carl Weyer & Co., Düsseldorf Wagenfabrieken: Düsseldorf-Oberbilk en Düsse'dorf-Reisholz Telegram-Adres: Waggon.abrik Düsseldorf KAPITAAL 9.000.000 Mk. OPGERICHT 1861 Rijtuigen, Post-, Bagage-, Goederen- en Speciale Wagens, Motor- en Aanhangwagens in iedere gewenschte constructie en spoorwijdte Motorwagens gehwrtfd Toor Gwttram Hijmeg.n <=n Arniwi ALLEEN VERTEGENWOORDIGER VOOR NEDERLAND EN KOLONIËN: DE GROEN, Technisch Bureau, ’s-GRAVENHAGE “ Bez«idenhoui los

..Wil men zekerheid, dat de advertenties ter kennis komen van de directies van di\\& Spoor- en Tramwegmaatschappijen,zoo aiiive.rX.ee.xemer\'m „lyE, LOCOMOTIEF”.