is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 9, 02-03-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fabrieken van Spoorwegmateriaai v/h. o RENSTEIN&KOPPEL Keizersgracht 382 Telefoon Noord 8022 en 1786 Telegram-Adres: „SMALSPOOR" zijn weder in staat LOCOMOTIEVEN Locaalspoorwegen in „VRE DESUITVOERING" te leveren. Verder specialiteiten voor levering van OPEN- EN GESLOTEN men verlange cATALUüua G O E D E R E N W AGENS EIGEN FABRIEKEN PRIMA FABRIKAAT

NEDERLANDSCH FABRIKAAT N.V. Eerste Twentsche Elementenfabriek v.h. D. JOURNÉE HENGELO (O.) TELEF. 261 levert alle soorten van NATTE EN DROGE ELEMENTEN voor telefoon-, telegraaf- en schelgeleiding Uitstekende referenties, van levering aan officieele lichamen alsmede Tramwegen, gaarne ter inzage. LEVERING UIT VOORRAAD ONDER GARANTIE PRIJZEN BILLIJK. Alleenvertegenw. voor Ned. M.chineh.ndol VAN DOORN VOGELESANG, Semarang—Soerabaia—Bandoeng. voor Zuid-Amerika. ” VAN ROOSMALEN & DE WIT, Bueno.-Aire». voor Skandinavië: ” D. J. STORK, Stockholm,

PLETTERIJ, VOORHEEN L. J. ENTHOVEN & C£. DELFT (Holland). IJZERCONSTRUCTIES. Bruggen, Kappen, Tanks, Aanlegsteigers. SPOORWEGMATERIEEL. Wissels, Veerwissels, Wagons, Draaischijven. Zwaar en Licht Smeedwerk, enz. Telegram-Adres; „PLETTERIJ”. Telefoon No. 234.

SMALSPOOR Locomotieven, Kipkarren, Rollenlagers, Wlelstellen, Dommekrachten, enz. Künstler&Co. DEN HAAG. Fabriek van Spoorweg-Maferieel.

AAIS Financiéele instellingen enz., in IVederland wordt bericht, dat door de Electrische drukkerij van de ondergeteekende met daaraan verbonden Photo-Zincographische inrichting wordt geleverd Aandeelen, Obllgatiën, Pandbrieven, Receplssen, Cheques, Scrips, Prospectussen met verzending aan belanghebbenden, enz. enz., terwijl haar Algem. Advertentiebureau zorg draagt voor het publiceeren van leeningen, als anderszins, op zeer voordeellge voorwaarden. Proeven worden gaarne verstrekt. Desverlangd mondelinge bespreking. NIJGH & VAN DITMAR’S Uitg.-Mtj. Rotterdam.

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordijnstoffen voor Spoor- en Tramrljtuigen, met of zonder initialen of figuren. J. & A. LE POOLE, Leiaen.