is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 10, 09-03-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wesen. Met voql igeaoegeoi nam ik kennis van de opmerkingen van ir. Burgersdijk, aangeaien ideze, zeei- zeker tot oondeelen bevoegd, tegen bet systeem geen ei*ele aanmerking integenldeel met bet aaingegeven project aioh blijkbaai geheel kan vereenigen; als eindresultaat wenseht liij eclMer >de controle bij de Nedorlamdsdie Spoorwegen, terwijl in liet _ aangegeven plan deze aan een zelfstandige maatsebappij, de Mederlandsche Verkeersmaatscbappij, zou _komen.

aanl«Lding van liet stuk ïr. »umerBldi.ik zij nog opgemerk.t dat do Tei-koergmaatsdiappij voorloopiff as gadaoht als oompany’’. |

In de toekomst, nadat .diivorse otidonnomi-ngieii aich bij liaar Jiebben aaniseglaten, 7,al >de 7.eker als centraal punt ,gaan fungeeren, waarmt de bekmgm der tramTV'agiliaatsaliappijen In overleg met de tlians bestaande directies en in firnctie zijndo commissarissen zullen worden boliartigd. ]

Ir. is Tan meening, dat de meest exploitatie van tramweg'en kan wonden verkregen, indnen alle maatschappijen worden gebna(dit onder de controlo der Nederlandsohe Spoorwegen. |

Waar liet Terkeer te laad in een bepaalde streek m d® reffol wordt beheersciht door lioofdspoorw'eg en tramweg aoM hij het gewonsoht, ,dat de tramwegen samen gaan met de hootd-

' Dat verband ' tussölien boide soorten van OTrdornomi'nfïen, wier telan:-en dikw,ij,ls parallel loepen, in vele gevallen algemeen belang gewensebt is, wordt daarmede is nog niet aaingetoontl de moockakelijkboid, aa.t d tramwegen aUe onder controle der hoofdspoorwegen wonden «rt>raabt. |

■ Veeleer llsrt het -v'oor ide hand, om de tramwegen samen * breripoii in een rsrerkeersmaatsdiiappij, liot nood igo nmUM# ast den lioofdapoorwea: kan^TOrgeh.^

Bii iliet voorstel voor öen op te tlAcersmaatscliapp;], <lat in Septombor 1920 aan den van Waten-staat w ,in-odieud, is daaraan ffedaolil en is een rejrelmg openjselalen wrardoor aan do directie der boofdspoom-egen een bepaalde Invloed kan worden verzekerd. |

In zijn betoog gaat lir. Burigersdijk ervan uit, dat, volgens ,de met .de Noderlanidsdie Spoorwegen, w«.'«o.iv de St..t 7,ult. ««Klis «dit, onder controle Nre derlandsdie Spoorwagen te brengen, dus met in,stand,houdiin„ der exploitaitie door de bestaande Deae praeimiase lis in zooverre onjurst, dat ,m art. A eter o, _ – werp-overeenkomst is vermeld, dat de Staat de bevoejgdiberr verkrijgt om bedoelde tramwegen in exploitatie te geven aan de lioofdspoorwegen; deze redactie gp,t dus veel verder dan onder controle stellon. |

Indieii de Staat aan dc Naderlandisöhe do explodtatie -van een «bepaalde tramweg opdraagt, dan zaH exploitatie reobtstreaks d,oor spoorwagen moeten gesölmeden en is te verwadbten, «dat zal worden toegepast een exploiitatde, zoioals die nu plaate 'vinidt bij diverse by de boofdspoorwegen dn exploitatie zijnde waarvan als voorbeelden worden genoemd d.e lynen Soheveningen S.S. en H.S.M., Alkmaar-Bergen-Egmond en vele andere. |

Dat een deilgdijke exploitatie belamgrijk dmuder ds dan de exploitatie 'door een papticailiere maatschappij zal door ir. Burgeradijik wel wonden_ toegeigevegi.

ZÓoals Tdezerizijidis reeds vroeger 'wMA kan een dei-^ gelijke exploitatie aangew'ezen worden igeadrt voor de z.g.; verkapte locaalspoorwegein, waarop liet goederenimaterieel soms ook personenmateriieel van de hoofdapoorwegen circuleert, idodi voor de igev'one tramwegen wopdt 'dit te kostba,ar. Om aan den wenseh van ir. Burigersdijk te volldoen, zal dus de redactie van de spooi-weg-overeenikomat gewijzigd dienen i._ _ te wiirden.

En nn wat -de kapitaalsquaestie ibetrieft; daaromtrent moet worden opgemerikt, idat inderdaad een -belangrij-k argument voor een weirkeersima-atsahappij is, dat de Staat -door net steunen van een -dengeiijke maatsdliappij, geen-erlei kapitaalsuitgaven belioeft te -doen, terwijl -diit bij toepaaging van art. d overeenkomat wèl het geivaJ. aal gijn. |

Ir” BuilPßMilik meent dat de aankoop van tramwegaan-

leelen door dan Staat of door de Nederlamdscte Spoorwegen tegen denzelfden prijs en eveneens zomider kapitaalsiiitgaven zal kunnen gesclmeden, indiein maar betaald wordt met solmldbrieven van'den Staat of van ide Nederlanidsahe Spoorwegen. Hij verliest daarbij uit het oog, dat een particuliere V., diie uit den aard der zaak meer commercieel te werk kan gaan en moer kan liajLdelen, in den regel de aanideelen tegtm meer aannemelijke voorwaairden zal kunnen ovornemon dam öm Staat of de Nederlandsohe Spoorwagen.

Hot publdek meeaiit nu oenmaal &asD. dergelijke licihiaimenï andere voorgaarden ito kunnen stellen dan aan een particuliere N.V.

Bij de yerkeeriamaatsolvapidj lis godaolit aan betalmig met aandeelen met .gegaraindeend <divideii_d; dut lieeit voor de toekomstige beaitters de attractie, dat zij oen geringe kans loopen om op iden duur nog rots boven bet getgarandoerde dividend te ontvlam,gen; daardoor bouden zi] nog eenig bei— i)ij de zaak. |

Over liet verstreldvan van badrijfakapitaal aan do tramwogondornemlnsren, wat een zaak van lieit grootste belang is te achten, en waarvoor bij de verkeersmaat.suliappy een af.doepde regolinig ds getroffen, woaldt door dr. Burgersdijk met gesprokel Vormoodelijk neemt hij aan dat dae gelden wel door de Nederlanidsche Spoorweigen .zullen worden verstrekt.

‘"En im no,£r de"vraag''^of'Ëet brerTigen -ui iIU Billiisigen onder controle der Spoorwegen m het belang on uit een oconomiseh oogpunt wonsOholiok is^e Daarbij moet op dem vooaigromd geteld dat he niet te Terwaohten is, dat de directie dea- Spoorwegen. die door de fusie der spoorwegmaatschappijen met W oirbolangrijk werk oTerladen is, Teel aamdacht z.al kunnen Mijden aan dl exploitatie wan alle Ncderlandsohe tramwegen, indion die onder l'.aar controle Bullen 'zijn gebracht. Tii ladm geval zal, moals begrijpelijk is, an de plaats \wi de hoofdspoorM-agen -wmrden gezorgd em zullen de tramwegan p den tM'eeden rang komen. -A.lle aanvragen der tramw'Ogen om verst Sing van bedrij'fskapi,taal zullen door de darootie der hoofdspoorwogen moeten worden beslist; dat do behandali_ g van deze en andere tramzaken veel omslaahtiger en belangrij meer tijd zal vorderen, dan wanneer dergehjko z_£&en kunne worden behandeld door een veiikeersmaatsoliappy, m Raad van Bestuur tramwegdirectouren belangiijkt^ Mhaa «uilen hebben, bdioeft geen naidOT betoog.j

osc Kal de Staat bij een verbeerßonaatsoliappij giamafckieUl W en beter con.trêle kunnen houden op de uataraven, dan rle tramwejren door d,e worden Ten slotte is in de praotijk gebleken, dat zoowel de we-maatschappijen, die rechtsitreaks door de worden geëxploiteerd, als diegiene, welke igecomtroleerd .loor delToofdspoorwegen, in heit algremeen duurder dan de maatsehappijen, die in geenerlei verband met de hoofdspoorweigeai staan.

De werkwijze en tramwegpersonoel is' ‘van hoon- toit ]aag duadanig verscihilleiid, diat reeds alleen p grond het samenvoegen niet wensöhelijk moet worden gnwbt.

lieit personeel dor tramwegen moeten daarom eein atonderlijk ooTps blijjem.

Het brensren alle trainweigen atSm oontrole der lioofdspooa-weigen is dus noA in liet_.algs>meen belang, nocli m liet belang der tramwiegen wenschelijk (te aoirten.

In „De Inigenieur” van 19 Fobrnani 1921, No. 8. ir._ B. J. Ilaitema Muller oenige bedenkingen aan tegen de deaerzijJs gedachte verkeersmaatsoliappij. Ir. Muüer adit fusie van fc

Lnere traaiiiw^igiiiMaitiSciiiaippijeii tot iiit een econioonLsah oogpunt eewenscM Ss mZ>l i.t clfe f«ie tet b<»t W«l»d k.„ J» J Kegeeritiig, indiien zij maar bajizondere voorwaaPden sMt aan •van steun aan afzondorlyke maatacJiappyen aan beipaald© complexem

om oens Indien ir. Mnldei- zidi de moeite zou wdlen na te gaan welke bijzonidere voorwaarden dan wd van «eg®e ringswo"ie zouden moeten worden gesteld, dan zou hij komen, .dat het niet doenlijk is om an d®o iiditing oen oplossing te vinden, die de pareen kan De door hem genoemde wensohelijiklioden worden met oen verkeersmaatschappij bereikt; hij verwacht dat