is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 39, 1921, no 51, 21-12-1921

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verloop van tijd verloren gaat, blijven de ijzeren bewapeningen der ijzerbeton-bakken steeds in goeden toestand en kunnen zi| opnieuw met beton worden volgegeten. I

Het ijzer is het duurste onderdeel deze” Tetonbakken. De blijkbare economische voordeelen, voortspruitende uit aanmaak en gebruik van ijzerbeton-bakken voor bedoelde wagentypes, geven één der middelen aan de hand, om spoedig aan het algemeene wagengebrek tegemoet te komen. Wel is waar, moet men dan ook zorgen, dit middel niet door beperkende, en niet op de ervaring steunende bouwvoorschriften of onder den invloed van vooroordeelen, te bebelemmeren.

Of het mogelijk zijn zal, het ijzerbeton ook bij andere wagentypes aan te wenden, dan hier besproken werden, kan enkel worden uitgemaakt door beproeving in de practijk en door medewerking der spoorwegbesturen en der verdere belanghebbenden, ook door uitschrijven van prijsvragen en dergelijke. Hierbij zou men, gelet op de reusachtige wagenparken en groote behoefte aan materieel, wel een zekere wijziging, —• in geen geval: benadeeling der betrokken industrieën hebben te verwachten

Terwijl bovenstaande mededeelingen reeds ter perse waren, werden riog de volgende wagens aangemaakt en beproefd: 1. Drie wagens volgens afb. 3 doch ook met een onderstel en benedensten lossingstrechter van ijzerbeton. Bij botsingproeven met 24 K.M. p. u. snelheid, zonder lading en met 23 K.M. p.u. snelheid met volle lading, bleef de proefwagen loopbaar zonder verandering der overhoeksche en speermaten; de ontstane plaatselijke scheuren konden snel en zonder veel kosten gerepareerd worden. Bij deze proefnemingen was men voornemens, een maatstaf ' voor het weerstandsvermogen van den wagen bij botsingen, b.v. in K.G.M. uitgedrukt, vast te stellen.

2. Vijf ijzeren kolenwagens, waarbij de ijzeren bakwanden vervangen waren door ijzerbeton. Deze wijzigingen voldeden in den dienst bijzonder goed. Gaten, die nieuwsgierige omstanders er in ’t begin met ijzeren stangen in gestooten hadden, werden in enkele minuten dichtgresmeierd.

3- Acht wagens volgens afb. 3, evenwel bij enkele dezer ook de ijzeren benedenste lossingbak vervangen door een' van ijzerbeton; door deze wijziging kwam het eigengewicht; van den wagen op 6ioo K.G. Hierdoor bedroeg het meergewicht van een onbeladen wagen, in vergelijking met wa-i gens met houten bakken dus slechts nog 6100 5865 235 K.G., of rond: 4 pCt., waarom dit hoogere gewicht voor de practük wel buiten beschouwing Wijven kan.

De plaatijzeren binnenbekleeding heeft men voor goed laten varen, daar zelfs bij vervoer van scherpkantige hoogovenkalksteen geen noemenswaardige afslijting der binnenvlakken van den bak ontstaat.

Jaarverslagen 1920.

Electrische Spoorweg-MaatschappQ.

Algemeene Zaken. In de Algemeene Vergadering van 29 Jtmi 1920 nam Jhr. Mr. W. F. van der Wijck, Voorzitter van den Raad van Commissarissen, afscheid van de Maatschappij. Namens Commissarissen en Aandeelhouders bracht de heer G. S, de Clercq den Heer van der Wijck dank voor de wijze, waarop hij met den Raad had samengewerkt.

In de plaats van Jhr. Mr. van der Wijok werd als commissaris Mr. H. van Manen gekozen.

Mr. A. F. van Hall bedankte ia den loop van bet jaar als Commissaris.

Jhr. Ir. J. A. van Kretschmar van Veen, die volgens rooster aan de beurt van aftreden als Commissaris was, werd met algemeene stemmen herkozen.

Krachtstations. Het conseriorstation te Heemseede vereischte het gewone onderhoud; ernstige storingen kwamen niet voor.

Het gelijkrichterstation te Sloterdijk bleef, behoudens de gebruikelijke kleine storingen in de beide gelijkrichters, behoorlijk werken.

—_—_ In den loop van de tweede helft van het jaar werd aanvang gemaakt met het bouwen van een convertorstatioD| te Halfweg', waarvoor de beide door de General Electric Comi^ pany te Schenectady (U.S.A.) gebouwde convertors ioj December werden ontvangen, j

Af geleverd werden voor het baanvak Haarlem—Amster» dam 1.055.607 K.W.U. a 12,6 ets. en voor de overige baanvakken 1.944.560 K.W.U. a 9,59 ets. tegen resp. 1.099.950 KT. W. U. a 11,79 ets. en 1.884.745 K.W.U. a 9,16 ets, in IQI9.

Rollend Materieel. In het rollend materieel kwam geenerlei wijziging. Daar de electrische uitrusting der motorrijtuigen een onafgebroken dienst op volle snelheid niet mogelijk maakt, werd besloten tot een algeheele wijziging der inrichting van het rollend materieel over te gaan. Dezef zal hierin bestaan, dat een voldoend aantal rijtuigen van een geheel nieuwe electrische uitrusting zal worden voorzien, waardoor deze zullen kunnen dienst doen als trekvoertuigen, krachtig genoeg, om tot 3 aanhangrijtuigen met volle snelheid onafgebroken te kunnen trekken. Eene proefuitrusting werd in bestelling gegeven en welke in Juni 1921 gereed was.

Exploitatie. Exploitatiekosten en verhooging van loonen van het personeel maakten wederom eene tariefsverhooging noodzakelijk. Deze werd 15 Juli ingevoerd. Het gewijzigde abonnementssysteem voldeed in alle opzichten zeer goed; het aantal abonné’s op de hoofdlijn bedroeg in December 1920 3099 tegen 2308 in December 1919.

Het jaar ving aan met een 20-minutendienst op de lijn Haarlem—Amsterdam en een 40-min.dienst op de lijn Haarlem—Zandvoort; op 11 Mei werd een 20-min.dienst over het geheele traject Amsterdam—Zandvoort ingevoerd en tot het einde van het jaar gehandhaafd.

De exploitatie-coëfficient bedroeg 83,98 pCt. tegen 90,04 pCt in 1919. De kosten per tonkilometer bedroegen voor de lijn Amsterdam—Haarlem—Zandvoort 2,56 ets. en voor de E. Ni. E. T.-lijnen 2,34 ets. tegen resp. 2,647 ets. en 2,482 ets. in 1919.

Het bezettingspercentage bedroeg voor de lijn Amsterdam—Zandvoort 52,3 pCt., voor de Ceintuurbaan 64,6 pCt., voor voor de lijn Haarlem—Bloemendaal 30,5 pCt. en voor de lijn Haarlem—Overveen 13,9 pCt. tegen resp. 43,5, 62,5, 29 en 11,5 pCt. in 1919.

Bouwterreinen. Verkocht werd een klein terreintje, groot 549 cA.

Met de gemeente Amsterdam kwam in het najaar een officieuze overeenkomst tot stand,‘waarbij deze Gemeente elen gedeelte van ons bouwterrein kocht; dit moet echter nog officieel bevestigd worden. '

Ontvangsten.

EXPLOITATIE-REKENING

Uitgaven.

Personenvervoer f I 764-594,99^ „ 1.706,42 „ 11.740,66 Admini.sfratip . f 294.790,77 « 779-805,265 .. 219.893,75 „ „ 284,841,90^ Goederenvervoer Vervoer Diverse baten Tractie en materieel « Weg en Werken Voordeelig saldo ƒ1.778.122,07® ƒ 1.778.122,07^