is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 35, 30-08-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jfoord-Zuid-HoUandsche Trammg-Maatschappb.

Algemeene vergadering. In de gewone jaarlijksche Algemeene Vergadering van Aandeelhouders, gehouden 21 Juni 1921, werd de aftredende Commissaris, de heer Ir. A. G. A. van Eelde, herkozen.

Kapitaal en Obligatieleening. Het • kapitaal bleef ongewijzigd. Van de obligatieleening werd / 47.000 afgelost.

Personeelaangelegenheden. De op i Januari 1921 ingevoerde loonregelingen bleven ongewijzigd van kracht.

De driemaandelijksche conferenties met afgevaardigden van ons personeel en der vakorganisaties werden regelmatig gehouden.

In het 2de kwartaal werd een aanvang gemaakt met soortgelijke conferenties met afgevaardigden van de ambtenaren. Van de bij het Reglement Dienstvoorwaarden gegeven bevoegdheid voor het personeel om omtrent de juistheid en billijkheid van een opgelegde straf de uitspraak van een scheidsgerecht uit te lokken, werd geen enkele maal gebruik gemaakt.

Tarieven personenvervoer. In de gewone en militaire tarieven werd geen wijziging gebracht. Op I Januari traden in werking de nieuwe voorwaarden en vrachtprijzen voor abonnementskaarten, welke laatste eenige verhooging inhielden. De rechtstreeksche tarieven met de Nederlandsche Spoorwegen ondergingen geen wijziging.

Uitgegeven werden: te Katwijk 27010 rechtstr. kaarten (1920: 21618). te Noordwijk 15446 „ „ (1920: 15927).

Tarieven goederenvervoer. In de lokale- en rechtstreeksche

tarieven met de Nederl. Spoorwegen werd geen wijziging gebracht.

Met ingang van i Augustus werd een speciaal tarief voor het vervoer van bloembollen ingevoerd. De uitkomsten hiervan waren niet ongunstig. Het aantal bestel- en vrachtgoedzendingen bedroeg:

1920: 89432 1921; 81377. Het materieel onderging uitbreiding door aanschaffing van 3 rijtuigen voor de lijn Haarlem—Alkmaar, afkomstig van de Mij. t. Expl. v. Tramwegen.

De volgende wijzigingen hadden o.m. plaats: aan het materieel van het complex Leiden en Haarlem. Proefuitrustingen werden gemaakt met automatische koppelingen systeem Ohio Brass Co. en systeem Fischer (G. F.); voor zware treinen bleek aan het eerste systeem de voorkeur te moeten worden gegeven.

Met het aanbrengen van 2 koplichten en van deuren op de balcons der rijtuigen serie A 300 werd voortgegaan, aan het materieel der lijn Haarlem^—Alkmaar,

Aangevangen werd de locomotieven zoo in te richten dat zij aan de eindpunten niet meer gedraaid behoeven te worden.

Vernieuwingsfonds. (Art. 25 der Concessie Leiden—Katwijk—Noordwijk) vermeerderde met / 7.378, verplichte bijdrage en / gekweekte rente; verminderde met / 17.428,054 voor vernieuwing van den bovenbouw.

Winst- en verliesrekening. De ontvangen Rijksbijdrage in de kolenkosten over 1921 is voorloopig als renteloos voorschot verstrekt. Bij de vaststelling der balans werd deze bijdrage als vaststaande aangenomen. Onder voorbehoud hiervan zal dus slechts de goedkeuring van balans en winst- en verliesrekening kunnen geschieden.

Debiteuren. BALANS 31 December 1921. Crediteuren. Onuitgegeven aandeelen / 1.000.000,— Kapitaal / 2.500.000,— Stoomtramweg Heemstede—Leiden „ 411.869,555 Obligatieleening groot / 3.250.000,— 4i % . . „ 2.830.000,— Haarlem—Alkmaar 337771,30 Reserve-Rekening „ 45-575,56 Electr. Tramweg Leiden—Katwijk—Noordwijk „ 1.429.138,93 Afschrijvingsrekening „ 517-407,93 „ „ te Leiden „ 336.681,04 Vernieuwingsrekening „ 482.683,— , te Haarlem „ 599-137.44 Vemieuwingsf. (Art. 25 Conc. Ld. Katw. Nw.) . „ 39-021,88 „ Haarlem—Heemstede . . . „ 279.283,145 Te betalen Coupons „ 5-557,50 „ Haarlem (Grens)—Overveen „ 105.995,185 Uitgelote Obligatiën „ I.OOO,— RoUend Materieel „ 1.123.501,67 Diverse Crediteuren „ 313-447,07® Inventaris „ 163.984,875 Holl. Ijzeren Spoorweg-Maatschappij .... „ 306.676,935 Aanlegrekening Electr. Tramwegen „ 28.103,33 Magazijngoederen en brandstoffen „ 643.506,74 Waarborgfondsen „ 32.995,815 Effecten „ 264.816,41 Belegde Reserve-Rekening „ 25.459,61 Vernieuwingsrekening „ 54-652,29 Kassa en Kassiers „ 33-271,63 Diverse Eigendommen „ 66.272,875 Diverse Debiteuren „ 104.928,04 Totaal. . . / 7.041.369,88 Totaal. . / 7.041.369,88

Debet. WINST- EN VERLIESREKENING 31 December 1921. Credit. Interestrekening Vernieuwingsf. (Art. 25 Conc. Ld. Katw. Nd.) . Koersverschil en Onk. op de Obligatieleening . Onkosten op de Uitgifte van Aandeelen . . . Magazijngoederen Koersrekening Afschrijvingsrekening Vemieuwingsrekening / 141.396,81® 7-378,— „ 84.000,— „ 4-529,90 1.065,87 „ 64.543,17 „ 52.625,96 „ 52.625,96 Exploitatierekening: Leiden—Katwijk—Noordwijk. . / 99.717,20 Leiden—Heemstede „ 18.665,66® Heemstede—Haarl.—Overveen . „ 191.496,85 / 300.824,15 „ 106.852,95 „ 1.388,57® / 309-879.71® Af verlies: Haarlem—Alkmaar / 9.055,56® Totaal . . Brandstofsubsidie: Stoomtramwegen over 1921 (10 maanden) f 34.430,— Electr. tramwegen over 1920 (het geheele jaar) „ 72.422,95 Huren Totaal . / 409.065,67® / 409.065,67®