is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 38, 20-09-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE LOCOmTIEP

WEEKBLAD GEWIJD AAN DE BELANGEN VAN SPOOR-EN TRAMWEGEN ORGAAN VAN

de Nedeplandeche \fepeeniging voop Locaal-spoopwegen enTï»amwegen Adminiötpateup:

de NT.V. Ceritr»aal Bi_ii=eai_i cdeT® Ned. VeTavoop Loc. enTpamwegen Dipecte\ap>.

AMSTERDAM TEUZ.EB3S

ip.D. H.3TTGTER

o

No. 38.

Woensdag 20 September 1922.

40” Jaargang.

INHOUD

N.V. Centraal Bureau der Nederiandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen. Kiezelsteenlagers. Verbetering. Nederiandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen. Aanvullingsrapport der Verlichtingscommissic. Go’fslijtage. Verschillende Mededeelingen. Advertentiën.

N.T. Centraal Bureau der Nederiandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Kiezelsteenlagers.

In nummer 8 van ~De Locomotief” werd melding gemaakt van een nieuw lagermetaal z.g. kiezelsteenmetaal, hetwelk reeds bij verschillende tramwegen in Duitschland in gebruik is genomen. Thans wordt ons door één der tramdirecties de vraag gesteld of ook hier te lande reeds proeven met een dergelijk lagermetaal zijn genomen en of reeds practische resultaten zijn behaald.

Wie van de lezers kan hieromtrent iets naders mededeelen? Mededeelingen worden gaarne in ontvangst genomen door ondergeteekende, terwijl het Centraal Bureau, indien verschillende tramdirecties tot een proef op kleine schaal zouden willen overgaan, zich gaarne zal belasten met den aankoop.

De Directeur.

Ycrbetering.

In het artikel van den heer Th. Verlaan, voorkomende in het vorig nummer van ons blad zijn aanvullingen en verbeteringen wat betreft de verwijzing naar de figuren gewenscht: blz. 290, I' kolom 4« regel

staat: ~dwarsprofielen i, 2 en 3” lees: „dwarsprofielen A, B en C (zie fig. 10)”

blz. 293, kolom ii« regel v.b.

aohter „berekening” te plaatsen (zie fig. i) blz. 295, kolom laatste regel „fig. 8” moet zijn „fig. 7.”

Nederiandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Aanvullingsrapport der Verlicliting’scommissie.

Zooals in het Verslag der Verlichtings-commissie, gepubliceerd in ~De Locomotief” No. 6 van 8 Februari 1922, op blz. 45 werd toegezegd, heeft men thans een nader onderzoek ingesteld naar de kosten van lichtgas, gecomprimeerd geleverd aan de lampen in de rijtuigen.

In het genoemde oorspronkelijke rapport is uitgegaan van de aanname, dat de tramwegonderneming het gas betrekt van een zelfstandige compressie-inrichting, die het gas gecomprimeerd tot 125 atm. levert in stalen flesschen, waarmede de

tramwegonderneming, het onder den wagen gelegen gasreservoir met 10 atm. vult.

Het is blijkens ontvangen inlichtingen ook mogelijk, de stalen flesschen direct onder de wagens te bezigen. Het is dan echter noodig een voordrukregelaar aan te brengen, (nog vóór den regelaar van den branderdruk) die den flesschendruk reduceert op ongeveer i atm. Bij deze inrichting vervallen dus de reservoirs onder de wagens, waarvoor dan direct de hoogedrukflesschen in de plaats treden.

Hoewel de commissie van meening is, dat deze laatste wijziging zeer zeker ernstig overweging verdient uit een oogpunt van eenvoud en gemak en dus van besparing, vestigt zij er toch de aandacht op, dat de totale gaskosten, d.w.z. de kosten van het gas, inclusief de compressiekosten, van veel meer belang kunnen zijn. |

De Commissie heeft zich daarom thans bepaald, tot de beantwoording van deze vraag en daarbij twee gevallen in oogenschouwjenornen nl.: |

Sb onderneming richt een eigen compressorstation op. 2°. De onderneming betrekt het gas in flesschen van een leverancier.

I. EIGEN COMPRESSORSTATION

A. Algemeene omschrijving. In een afzonderlijk pomplokaal wordt een compressor geplaatst, die het stadsgas in drie trappen samenperst tot iets meer dan 125 atm. Ter aandrijving van den compressor wordt (met het oog op explosie-gevaar) in een naburig lokaaltje een draaistroommotor opgesteld. Met behulp van een transmissie wordt het benoodigde pompvermogen met een passend toerental op den compressor overgebracht. Voor het koelen van den compressor is koelwater noodig. Tusschen gasmeter en compressor is een zuigketel geplaatst, dienende om de door de bewegingen van den zuiger voorkomende zuigerwerkingen op te vangen.

Voorts wordt nog opgesteld een hoogedruk-tusschenreservoir van ongeveer 40 L. inbond met de noodige armaturen, alsmede een flesschenvulinrichting voor het gelijktijdig vullen van 6 flesschen.

B. Grondgegevens. Totaal gasverbruik per jaar in geëxpandeerden toestand: 2400 geval a. en 5600 M®. geval b.

Capaciteit van den compressor 7 M®. aangezogen gas per uur. Koelwater, benoodigd per uur 210 liter. Vermogen van den draaistroommotor 6 P.K. (opgenomen vermogen 4,5 K.W.)

Tarief van de gasfabriek (aangenomen) 15 et. per M®. Tarief van de electr. fabriek (aangenomen) 20 ct. per K.W.U.

Gemiddelde jaarlijksche compressor-bedrijfsduur:

2400 . , , ^— of rond 350 uur geval a

en of rond 850 uur geval b