is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 42, 18-10-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet.

WINST- EN VERLIESREKENING per 31 December 1921.

Credit.

Eerste Drentsche Stoomtrainvveg-Jllj

Waar bij den aanhef van het voorgaand verslag met een enkel woord werd gesproken over de algemeene malaise van handel en industrie, die in de laatste maanden van dat j aar op het vervoer reeds merkbaar was, zoo worde thans gewezen op het steeds moeilijker worden om de vele bedrijven, vooral fabriekszaken gaande te houden, oorzaak hooge loonen met belangrijk verkorte arbeidstijden en daarnaast de valutakwestie in het buitenland.

Deze achteruitgang van zaken, die zich vooral in de veen> streken liet gevoelen, is voor het personenvervoer van ongun" stigen_ invloed geweest. |

[ Ondanks dat”alles zijn de financieele resultaten over dilj boekjaar toch nog bevredigend, wat een gevolg is van de vermindering der exploitatiekosten, ontstaan dooB de_verlaagd_e brandstofprijzen. |

De totale ontvangsten bedroegen / 237828.50® tegen / 229712.12® in het voorgaande jaar, wat een vermeerdfßßg in ontvangst gaf van / 8116.38, terwijl de exploitatiekosten een van / 13206.07 gaven. '

Uitbreiding. Maakten de tijdsomstandigheden ingevolge den Europeeschen oorlog het tot heden niet mogelijk rollend materieel voor de lijn Assen—Schoonoord—Coevorden aan te schaffen, thans kan tot genoegen worden medegedeeld, dat het na herhaalde poging in den loop van dit boekjaar gelukt is, prijsopgaaf van goederen-materieel te ontvangen, wat aanleiding gaf daarop nader in te gaan, zoodat na eenigen tijd de opdracht volgde aan de Hannoversche wagenfabriek, betreffende de levering van 9 gesloten wagens van 10 ton-, 8 opetl wagens van 10 ton-, 3 trucks van 15 ton- en 4 veewagens van 10 ton draagvermogen.

Met de van dit materieel kon de fabrikant iii October 1921 beginnen, zoodat voor het eindigen van dit iaar alles was aangeveerd. |

Hierdoor is het wagenpark met 255 ton uitgebreid, zoodat voorloopig aan de behoorlijke eischen van het vervoer goed kan worden voldaan.

De aankoop van locomotieven en rijtuigen kan wegens te hooge prijzen nog niet plaats hebben.

Voor het afdrukken van dit verslag kan hieraan echter nog worden toegevoegd, dat vrij zeker over 1922 eenige meer modern ingerichte locomotmven zullot worden geleverdj

Algemeene vergadering. In de AÏgemeene Vergadering vn Aandeelhouders, gehouden te Hoogeveen, 20 Mei 1921, wei 4 het Jaarverslag met Balans en Winst- en Verliesrekening l

Van den Raad der gemeente Sleen is bericht ontvangen,| dat de heer A. Jongbloed herbenoemd is tot Commiss«i( onzer j

In het afgeloopen boekjaar verloor de Maatschappij eeO

Aan Algemeene dienst / 23.390,275 Per Saldo A° P° / 70^.^^® ~ Tractie 40.243,25 „ Personenvervoer 48.597.05 '^4.287.^8® „ Mouvement 8.844,82® „ Goederenvervoer „ Werkplaats 20.211,66® „ Abonnementen 1.432,10 5.070.24 „ Lijn en Telefoon 14.714,18® „ Postvervoer „ Onderhoud gebouwen ~ Intrestrekening )> 3425.19® 3.914,08 „ Buitengewone Ontvangsten „ Militair vervoer 17.913,89 112,11 „ Aflossing 5 % Obligatieleening 1906 . 2.000,— „ Pachtsommen overhoeken 2.661,06 „ Aflossing 5 % Obligatieleening 1918 . „ Balans voor het saldo » >» 1.000,— 14.761,71® „ Huishuren ff 1.628,— Totaal / 132.505,19 Totaal f 132.505,19

harer Commissarissen door het overlijden van den heer A.| van der Sluis. De heer van der Sluis werd in de vergaderirM van 19 Mei 1913 gekozen tot Commissaris onzer Maatschappj! Ofschoon hij door ziekte-omstandigheden verhinderd, n Bestuursvergaderingen niet geregeld kon bijwonen, toondi de heer van der Sluis een groote belangstelling voor onze ondernerriing, zoodat met zijn heengaan onze Maatschappij een krachtige steun werd ontnomen. I

In zijne jjaats werd in de Algemeene Vergadering van Aandeelhouders op 20 Mei 1921 tot Commissaris gekozen de heel A._van der Sluis Junior te Schoonoord, r

J Tot leden der Commissie voor verificatie voor het boekjaM 1921 werden benoemd de heeren A. Kijmmell, G. Kootstn Ogterop. |

Kapitaal. Maatschappelijk kapitaal bleef / i.000.000J Van de obligatieleening werd in het afgeloopen jaar / 2000. I

Vervoer en Exploitatie. De opbrengsten van het personenvervoer bedroegen over het afgeloopen jaar: reizigers /

Abonnementen __ 4813.23 Militairen ” 827.60 i 97868.69® „—.4— X __i i ■ y

Het goederenvervoer gaf een opbrengst van: Goederenvervoer / 130794.09 Bagage 762,20

/ 131556.29 Voor ontvangsten brievenmalen . / 6992.54 „ diverse ontvangsten .... 1251.08 / 8244.52

Totaal der ontvangsten / 237669.50® De uitgaven volgens exploitatierekening bedroegen / 184428.80® Exploitatie ontvangsten per dag kilometer / 5.92

, V . , .. .. trein „ „ 0.76^ Exploitatiekosten „ dag „ „ 4.59

M trein „ „ 0.598 Winst- en Verliesrekening. Deze wijst aan een voordeelig saldo van . ... f 52395.46" Winstsaldo 1920 3292.74® / 55688.21

Voorgesteld wordt dit saldo als volgt te verdeden: Aan afschrijving rollend materieel / 6261,70 „ „ vaste goederen ~ 18700,—

„ 3 % dividend van het aandeelen-kapitaal . „ 19692,75

„ Restitutie „ 2592,41 „ Pensioenfonds 3000,—

„ Obligatieleening 2000,— „ Bedrijfsbelasting 1368,50

„ Winstsaldo 2072,85

EXPLOITATIEREKENING.

Algemeene Administratie Mouvement Tractie en Onderhoud Materieel Rijtuigen en Goederenwagens Weg en Werken Goederenvervoer / 18.526,22 „ 26.259,74 „ 78.616,87 „ 10.109,05= „ 28.393,22= „ 22.523,69= Personenvervoer Goederenvervoer Postvervoer Diversen Huren Interest / 97.868,69 „ 131.556,29 „ 6.992,54 1-031.98 „ 220,— 159. Winst / 184.428,80® 53-399.70 / 237.828,50® / 237.828,50®