is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 47, 22-11-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11. Uitgaven.

a Exploitatiekosten (inch algem. kosten van

beheer, doch excl. de sub b—/ genoemde sommen) / 9.229.444,24 b Ziekengelden „ 152.322,58

c Uitkeering bij verlof en op feestdagen en vacantietoeslag „ 421.623,32

d Uitgaven voortvl. uit de Ongevallenwet „ 23.651,15 e Bijdrage Pensioenfonds „ 1.072.642.42

,/ Belastingen „ 56.214,56

Som van de exploitatiekosten {a—/). . „ 10.955.898,27

111. Overschot.

Zuiver exploitatiesaldo 2.289.285,481/2

Daarvan gaat af:

a Voor vernieuwingsfondsen nihil h Voor afschrijving ~ 932.893,081/2: Beschikbaar overschot „ 1.356.392,40 Voor rente is noodig „ 627.446,88

Voor rente is noodig Voor dekking van de nadeelige saldi van

1919 en 1920 „ 557.246,17

Voordeelig saldo „ 171.699,35

Debet.

BEDRIJFSREKENING over het jaar 1921

Credit.

Debet.

Algem. Zaken, Statistiek, Boekhouding en Kas. Vervoer Trekkracht Electrische geleidingen Rollend materieel Wegdienst en lijn werk Gebouwen Diversen technische dienst Algemeene kosten Uitkeering aan de Gemeente / 511.328,85® „ 4.799.817,45 „ 833.491,06® „ 89.898,41 „ 1.710.928,25 ~ 770.460,33 „ 187.660,96 „ 232.755,48® „ 1.819.557,47 „ 2.289.285,48® Opbrengst van het vervoer . . . „ „ reclames .... „ „ verh. eigend. . . Recognitie E. S. M Bijzondere ontvangsten / 53-477.-- „ 10.715,59 „ 64.026,02® „ 35.018,43® ƒ13.081.946,71 „ 163.237,05 ƒ13.245.183,76 ƒ13.245.183,76

BALANS op 31 December 1921.

Credit.

a) In uitgaaf gesteld op volgn. 387 f 1,687,692,23. De rest betreft uitbreiding door beschik- a) Overgeboekt naar afschrijving f 753,54. baarstelling van terrein door de Gemeente en door overneming van het trambedrijf der voormalige gemeente Sloten.

Balans A°. P°. Uitbreiding 1921 Bedrag op ult°. 1921 Afschrijving tot ult° 1921 Eindbedrag Balans A°.P°. Eindbedrag gld. ct. gld. ct. gld. ct. gld. ct. gld. ct. Kapitaal: gld. ct. gld. ct. 4 256 210,04 79 990,64 II 418 561,25 5633 833,52 67 986,69® 19279,23® 662 036,16® 74 194,88® ■ 702 980,— 72 383,38 114859,53 208 482,24 I 997, 796 096,72 831 181,50® 16959,88 I 279,77 26 788,66 I 390,81 4 464 692,28 81 987.64 12 214 657,97 6 465 015,02® 84 946,57® 20 559,00® 688 824,82® 72 804,07® 702 980,— 72 383,38 114859,53 1445 254,16 69 123,43 5 253 532,76 2 821 217,32® 74 046,33 20 010,48® 474219,33 46 258,21 702 980,— 69 879,87 53 290,34 3019438,12 12 864,21 6 961 125,21 3-643 797 70 10 900,24® 548,52 214 605,49® 26 545,86® 2 503,51 61 569,19 4 % leening 1900 .... 3'/z„ „ 1899 uitgegeven (1902) 4 „ „ 1904 4V2,, „ 1913 41/2,, „ 1914 •••• 4 „ „ 1916 5 „ „ 1918 .... 4015207,49 I 638 672,69 I 750 000, I 290 000, 3 881 444,22 I 587 464,17 I 700 000, I 260 000, Wachtkamers en wachth. I 320 000, 920 000, 950 000, I 290 000, 900 000, 925 000, Gereedschappen, werk- en Voormahg Sloten: 4®/g% leening 1917 4®/,,, „ 1918 5V2,, „ 1919 Voorschot Gemeente.... Premie voor vervroegde ovem. V. h. bedrijf .... Kosten van leeningen .. Disagio van leeningen .. I 135 281,67 14 400,— 94 500,— 17550, 2 266 213,70® 23 IÓ2 315,34 I 881 394,96® 24983 710,30® II 029 812,24 13953 898,06® 14029,51 «) 13275,97 Reserve v. electr. stroomlevering ten beh. v. d. wiegbrug Kostverloren -244 581,20® 122 198,68® 187 123,85 31 359,94 Te goed van andere tak -4 050, 4 050, Gemeente Amsterdam (v. kapitaalsuitgaven) .... Debiteuren 209 915,90® 209 434,42 I 687 692,23® 162 995,41' 13037241,36 13 953 898,06® I 737 910,48® 302 534,75 336412,63 15 375, 581 385,20 233 908,27® 31 079,34 173336,44 211 801,70® 40319,43 Rotterd. Bankvereeniging Deutsche Bank, Berlijn 95 147,89 235091,73 4 821,90 Schuldig aan andere tak-I 031 771,41® 530 818,16 582 407,42 526 918,88 183 097,19® 27571,69 138 366,15 211 627,56 43 858,37 Amsterdamsche Bank . . • , 68 109,64 Voorsch. op loonen volgens de Bijz. Voorschr., Aflossing voorm. Sloten bedoeld in art. 2 W. R. 78 908,91 74 746,91 Vergoed, van het Rijk wegens kostwinnerschap V. personeel in militair, dienst (nog te ontv.) 455,42 Kleedingreken. personeel Nog te betalen rente .. Nog te bet. loonen en Deelneming Duitsche 12 858,01 Vervoer 1922 (vooruit I 363 780,26® 12972,36 275 790,75' I 389 840,80® 12 021,85 152 883,84® Reserve v. waardeverm. V. magazijngoederen .. 47 124,84® 35531,53 171 699,35 Onvoltooide werken .... Premie tegen brandschade 10065 073,98 Cont. waarde v. uitkeerin gen Rijksverzekeringsb. Nadeelig saldo 1919 .... „ „ 1920 .... 2.976 84 420 310,68 136935,49 I 900,86® 26 425 877,02* 17 825 192,20 26 425877, 02® 17 825 192,20