is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 40, 1922, no 52, 27-12-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Yerschillende Mededeelingen.

De éénmanswagen. Naar aanleiding van de invoering bij ipijze van proef van éénmanswagens op verschillende tramlijnen te Haarlem, werden door B. en W. besprekingen gevoerd met de directie der E.N.E.T. en N.Z.H.T.M. Tevens richtten ■j het verzoek tot de Commissie voor de tramplannen zich zoo volledig mogelijk van deze aangelegenheid op de hoogte te stellen en daarna van haar bevindingen te dezer zake te willen doen blijlcen. J

tienoemde Commissie heeft zich blijkens de notulen harer vergaderingen in verbinding gesteld met de directie en personeel der tram, ten einde zich door beiden mondeling te laten voorlichten.

Gebleken is toen, dat de meerderheid van dit personeel het nieuwe systeem niet vijandig gezind is. Algemeen echter werd het betreurd, dat bij de invoering ervan het personeelsbelang door de directie niet voldoende in het oog was gehouden. Gewezen werd op de verschillende wenschen en bezwaren, die thans bij toepassing van dit systeem naar voren waren gekomen. Indien alsnog door onderling overleg hieraan kon worden tegemoet gekomen, ware in het belang van personeel en publiek wellicht uQK het een en ander te verbeteren .|

Van de zïjde der directie werd gewezen op de zeer belangrijka onkostenbesparing, die een éénmansbediening voor hare maatschappij zou opleveren.

' Zeer zeker zou van de exploitatie der Ceintuurbaan, welke tot dusverre nimmer loonend was, alsdan een beter financieel resultaat mogen worden verwacht, hetgeen ook in het publiek

'Wat eindelijk betreft de verhouding van concessionaris tot de gemeente, zijn B. en W. van oordeel, dat een voorafgaand overleg, uitgaande van de maatschappij hier destijds niet achterwege had mogen blijven. Immers, gebleken is nu, dat het rollend materiaal verschillende veranderingen heeft moeten ondergaan. Waar deze wijzigingen vooraf aan het college niet ter goedkeu» ring zijn voorgelegd, is door concessionaris gehandeld in strijd met de haar bij Raadsbesluit van 9 Maart 1898 verleende con«

In verband met een en ander stellen B. en W. voor, mede overeenkomstig het advies van de Commissie voor de Tramplannen, te verklaren, dat de Eerste Nederlandsche Electrische Trammaatschappij geacht wordt in overtreding te zijn van de bepalingen der haar verleende concessie, voorts te besluiten de directie dezer maatschappij uit te noodigen, zich alsnog met haar personeel te verstaan omtrent de wijze, waarop het systeem der éénmanswagens ten gunste van personeel en publiek zou kunnen worden verbeterd en inmiddels onder voorbehoud van alle ter zake der overtreding reeds verkegen rechten de verdere ontwikkeling van dit nieuwe systeem aan te zien tot i Juli 1923. (Opr. Hrl. Crt.)

ADVERTENTIËN.

Metropolitan=Vickers Manchester is in staat de volledige uitrusting te leveren voor: Centrales Onderstations Kabelnet Bovengrondsche leidingen Rollend Materieel

London & South-Western Railway Co., EleCtriSCHe UitrUSting geëlectrificeerd door Metropolitan-Vickers. Vertegenwoordigers voor Nederland en Koloniën VICKERS HOUSE = DEN HAAG

Seinbruggen = Seininrichtingen Beveiligingen Bedieningstoestellen = Stellers Schijvenstoelen = Kasten Kokers enz. voor centralisaties ütrechtsche Machinefabriek o.d. FRANS SMULDERS UTRECHT SOERABAYA

C. J. VAN DEN BROEK HAARLEM Oude Groenmarkt 2 en 4 flTel. 507 en 958 Tel.-Adre*: Voullaire-Haarlem Groote voorraad Spoorbaange-; reedschappen als: Ratelboren, Railboor- machines, Raiibuigers, Koevoeten, Dissels, Zandstampers, ènz. enz. VRAAG CATALOGUS.