is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 3, 17-01-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Exploitatie-Rekening lijn Winschoten—Ter-Apel-van i Januari tot en met 31 December 1921.

Exploitatie-Rekening lijn Winschoten—Delfzijl van i Januari tot en met 31 December 1921.

Algemeene dienst Weg en werken Vervoer Tractie en materieel Af subsidie van Rijk en Gemeenten Voordeelig saldo / 21.963,66 „ 22.587,68 „ 19424.41 „ 63.048,71 Personenvervoer .- Goederenvervoer . Postvervoer Huren Reclame in de rijtuigen Exploitatie bruggen Mestopbrengst Werken, verricht voor anderen Diversen / „ 57-065,06^ „ 1.228,345 „ 228,69 „ 446,70 7.30 „ 606,18 „ 7,90 / 127.024,46 .. 9-985.52 / 117-038,94 „ 24.209,82 / 141.248.76 / 141.248,76

Exploitatie-Rekening lijn Blijbam—Bellingwolde van i Januari tot en met 31 December 1921.

Algemeene dienst / 21.790,10® Personenvervoer / 52.319,74 Weg en werken 32.080,91® Goederenvervoer 56.035,63, Vervoer 16.245,50 Huren 1.194,12 Tractie en materieel 43-685,63® Reclame in de rijtuigen 227,53 / 113.802.15® Exploitatie bruggen 763,90 Af subsidie van Rijk en Gemeenten / 9.715,68 104.086,47® Mestopbrengst Werken, verricht voor anderen ....... Diversen 7,30 589,79® 7,68 Voordeelig saldo / 7.059,22 111.145,69® / 111.145,69®

Gemeentelijk Trambedrijf Utrecht.

Algemeene dienst / 5-686,38 Personenvervoer / 10.997,76 Weg en werken „ 2.861,29® Goederenvervoer „ 6.957,66 Vervoer „ 3-465.62® Postvervoer „ 926,61 Tractie en materieel „ 9.658,01 Huren „ 91.04 / 21.671,31 Reclame in de rijtuigen .. 61,81 Af subsidie, van Rijk en Gemeenten Voordeelig saldo „ 2.698,80 / 18.972,51 .. 235,83 / 19.208,34 Werken, verricht voor anderen Diversen .. 163.83 9.63 / 19.208,34

Algemeen overzicht. De financieele resultaten werden na de tariefswijziging gunstiger.

Het aantal vervoerde reizigers bedroeg 10.489.722 tegen 8.139.830 in 1920; de ontvangsten stegen van ƒ785.490,— in 1920 tot / 950.070,18 in 1921, een vermeerdering derhalve van / 164.580,18.

De uitgaven waren ƒ750.160,15® tegen ƒ769.454,55® in 1920, hetgeen een vermindering is van ƒ 19.294,40. Het bruto-saldo bedraagt ƒ 199.910,02® (vorig jaar ƒ 16.035,44®). Na aftrek van rente en afschrijvingen enz. ad ƒ 187.129,06® (vorig jaar ƒ 148.257,70®) blijft een winst van ƒ 12.780,96 (vorig jaar verlies ƒ 132,222,26) dat werd aangewend tot gedeeltelijke dekking van het verlies over de jaren en met 191^-_ |

Tdnéf '. Het Ingang' van i Feliruari 1921 werd het tramtarief ■gewijzigd en gebracht _op: '

10 cent voor een billet, recht gevende op het eenmaal berijden zonder onderbreking van ten hoogste een geheele lijn. 15 cent voor een billet, recht gevende op het tweemaal berijden zonder onderbreking van ten hoogste een geheele lijn. De prijzen der schoolkaarten werden met ingang van i April herzien en_ gebracht op / 3-jo. |

Exploitatie. Totaal werden vervoerd 10.489.772 personen met een totaal-opbrengst van ƒ935.832,85, waaronder / 8.186,60 voor opbrengst van advertenties. In 1920 bedroeg het aantal vervoerde personen 8.139.830 met een totaal-opbrengst van J

Tolml wctdea gereden 2.077.470 wagenkilometers tegen- in 1920.

I Het stroomverbruik bedroeg gemiddeld 727 watturen per ipgenküometer. |

Aanrijdingen met materieel van derden vonden 170 maal plaalts. Bij de aanrijdingen met dieren werden 7 honden gedood. Aanrijdingen met personen kwamen 28 maal voor, waarvan 2 met doodeliiken afloop. I

Financieele mededeelmgen. van passagiers, ver-

koop van abonnementen en scboolkaarten, extra ritten en diversen werd in bet jaar 1921 totaal ontvangen . ƒ950.070,18 De exploitatie-uitg. bedroegen . / 750.160,15®

De afschrijving wegens waardevermindering bedroeg „ 94.882,16® De interest bedroeg „ 92.246,90 „ 937,289,22

Voordeelig saldo / 12.780,96

In totaal werden gereden 2.077.470 wagenkilometers; de totaal-ontvangsten per wagenkilometer zijn derhalve: / 050.070,18 , , . 2 “ 45>73 ct. tegen 40,62 ct. in 1920.

Dé'uftgaven met inbegrip van rente en afschrijvingen, be, / 937.289,22 dragen; 2 077 470" ~ 45,12 cent tegen 47,45 cent in 1920. De winst per gereden wagenkilometer is dus in 1921: 45,73 45,12 cent = 0,61 cent tegen een verlies van 6.83 cent in 1920. |

De ontvangsten voor het vervoer bedragen / 927.646,25, die als volgt zijn te splitsen: Plaatsbewijzen tegen contante betaling . ... j 838,157,60 Couponboekjes „ 51-956.35 Abonnementen „ 35.387.85 Scboolkaarten „ 970, 89 Extra vervoer „ 882,20 Vervoer in verkeer met Vreeswijk ..... . „ 261,36 t 927-646.25

Het grootste bedrag per dag aan reizigersvervoer, zonder abonnementen, schoolkaarten en extra vervoer werd ontvangen op 21 Juni en bedroeg / 5.086,65, het kleinste ten bedrage van / 1.682,40 werd ontvangen op 25 Februari. De schuld aan de Gemeente bedroeg op:

I Januari 1921 / 2.047.966,20 31 December 1921 2.315.290,79 Aldus een vermeerdering van / 267.324,59