is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 6, 07-02-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tevens werd besloten om de directie, onder goedkeuring van commissarissen te machtigen de Geldersche Stoomtram geldelijk te interesseeren, hetzij door het verleenen van een jaarhjksche subsidie, hetzij op andere wijze, bij de exploitatie der Geldersche Westfaalsche Stoomtram, en de daarvoor benoodigde contracten en overeenkomsten te sluiten, een en ander met terugwerkende kracht, ingaande i Januari 1923. (Alg. Hbd.)

Vrijgesproken. De Krijgsraad te ’s-Gravenhage heeft vrijgesproken een tweede-luitenant van de huzaren, beschuldigd van het in gevaar brengen van de veihgheid van het verkeer, doordat hij geen bevel gaf tot halt houden aan een onder zijn bevel staand detachement huzaren, terwijl een stoomtram in aantocht was. (Alg. Hbd.)

Conflict tusschen gemeente en tram. Naar de ~Rsb.” verneemt, is er tusschen het gemeentebestuur van Den Haag en de H. T. M. een nieuw geschil gerezen omtrent de exploitatie van lijn ii. Huygenspark—Rijswijk. De H. T. M. heeft op de algemeene abonnementskaarten voor aUe lijnen geldig.

met rood doen aangeven, dat deze abonnementen van i Jan. 1923 af niet geldig meer zijn voor de lijn Den Haag—Rijswijk Tevens heeft de directie aan het gemeentebestuur medegß» deeld, dat ook de gemeentelijke netkaarten, welke de H. T. M. ingevolge de concessie aan het gemeentepersoneel moet geven, meer zijn.

De MT T. M. baseert dézen maatregel op het feit, dat de gemeente thans voor die lijn geen concessie meer verleent, maar Ged. Staten zoodat het gemeentebestuur op die hjn geen enkel recht meer kan doen gelden.

Het gemeentebestuur heeft tegen deze opvatting met kracht geprotesteerd er tevens op wijzende dat de concessie van Ged. Staten eerst ingaat, op den dag, dat electrisch gereden wordt, zooals uitdrukkelijk in de nieuwe concessie-voorwaarden staat. Afgezien van het feit, of na het electrisch rijden, de thans getroffen maatregel geoorloofd is, hebben B. en W. de H. T. M. doen weten, dat het treffen van dezen maatregel nu nog met stoom gereden wordt, een onrechtmatige daad is, welke door niets wordt gemotiveerd. I

Op dit schrijven heeft de H. T. M. echter niet geantwoord,! maar den maatregel zonder meer gehandhaafd. |

(Opr. H. Crt.)

ADVERTENTIÉN.

Maschinen = und Waggonbau° Fabriks A.G. in Simmering verzoekt aanvragen op spoorwegrijtuigen en goederenwagens. Door lagen stand der Oostenrijksche valuta zeer concurreerende prijzen. Ie hias fabrikaat. Elke gewenschte spoorwtjdte. Verteéenwoordigers: GEBROEDERS KAM, Rotterdam. Tel. 214 en 233.

Machines en Gereedschappen voor de metaalbewerking

Boormachines vanaf 10—50 mM.; Draaibanken, Koudijzerzaagmachines; Veldsmidsen: Bankschroeven. Voorts alle Gereedschappen als Spiraalboren, Ruimers, Tappen, Snij-ijzers, Vijlen, Metaalzagen, Railzagen, Bankhamers en dergelijke. Stock van gangbare gereedschappen in Nederland. Garantie voor ieder atuk. BURKHARD 6 YPMA ZEVENAAR (Holland) REMSCHEID (Duitschland)

Houtbereiding AMSTERDAM Groote Wittenburgerstraat 110 Telefoon 9825 N. Opgericht 1855 CREOSOTEERFABRIEK Deigewenscht bijlevering hout, franco plaat* van bestemming

Nederlandsch fabrikaat. Wollen Gordgnstoffen voor Spoor-en Tramrgtulgen met of zonder initialen of figuren. J. & A. LE POOLE, Leiden^