is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 12, 21-03-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Debet.

WINST- EN VERLIESREKENING. Dienstjaar 1921.

Credit

WINS T VERDEELING;

Aan Intrestrekening „ Reservefonds (Winst op effecten) .... „ Kosten van uitgifte aand. Nos. 6001—8000. „ Dienst der Leening 1921 . . Het Land, wegens aandeel in de bedrijfsuitkomsten van den tramweg Cheribon-Kadipaten over 1921 . . . / 35.955,85 te min berekend over 1918 . „ 26.33 / 875.157,17 „ 1.445 — „ 2.837,50 „ 90-556,57 „ 35-982,18 „ 100.871,77 1-344-942,47 Per Bedrijfsrekening „ Winst op effecten „ Verschillende ontvangsten / 2.411.354,75 1-445,— „ 38-992,91 „ Inkomstenbelasting in Nederlandsch-Indië „ Saldo winst, beschikbaar ter verdeeling . / 2.451.792,66 / 2.451.792,66

Saldo winst / 1.344.942,47

Aan Reservefonds (art. 39 der Statuten).... „ 173.000,—

/ 1.171.942,47

Aandeelhouders

5 pCt. over / 7.905.000 / 395.250,

Overschietend winstsaldo / 776.692,47

Hiervan volgens art. 39 der Statuten: Aan tantièmes 20 pCt / 155.338,50

houders van opr.-aand. 5 pCt. „ 38.834,62 aandeelhouders 75 pCt. . . „ 582.519,35 „ 776-692,47

Tot uitkeering aan aandeelhouders is beschikb.: uit de winst van het dienstjaar. . / 395.250,— „ 582.519,35

977-769,35 238,30

onverdeeld saldo vorig dienstjaar.

f 978.007,65

te verdeelen als volgt: 12 pCt. over / 7.905.000 . ... f 948.600,—

aandeel in de dividendbelasting . „ 28.610,53 onverdeeld saldo „ 797,12 „ 978-007,65

Tot uitkeering aan houders van oprichters-aand. is beschikbaar:

uit de winst van het dienstjaar . / 38.834,62 onverdeeld saldo vorig dienstjaar „ 0,03

/ 38-834.65

te verdeelen als volgt:

120 aandeelen k / 314.10 . ... j 37.692,—

aandeel in de dividendbelasting . „ 1.136,82

onverdeeld saldo „ 5,83 —— 38.834,65

EXPLOITATIEKOSTEN Dienstjaar 1921.

A. Algemeene Administratie in Nederland en Indië / 673.541,82

B. Dienst van Weg en Werken „ 507.520,87

C. Dienst der Tractie „ 1.817.780,82

D. Dienst van het Vervoer „ 935.205,38

/ 3-934-048,89 Opbrengst-aandeelen personeel „ 245-928,07

Totaal. . . / 4.179.976,96

Verschillende Mededeellngen.

Buurtverkeer Spoorwegen. Naar wij vernemen, zal ingaande I April a.s. op verscheidene baanvakken der Nederlandsche Spoorwegen het büurtverkeer worden ingevoerd, waarbij de prijs van de reis heen en terug evenveel zal bedragen als maal de prijs van een enkele reis. (Msb.)

Bezuiniging bij de Nederlandsche Tramwegmaatschappij. In den laatsten tijd zijn bij de N. T. M. ongeveer 20 ambtenaren

successievelijk ontslagen. Ten einde nog meer te bezuinigen zullen, naar verluidt, de minst belangrijke stations worden opgeheven. St. Tacoba-Parochie zal als eerste offer vallen en worden vervangen door een agentschap der Mij. Het betrokken personeel wordt naar Leeuwarden overgeplaatst. (Msb.).

Loonsverlaging hij de Tweede Noord-HoUandsche Tramwegmaatschappij. Naar wij vernemen, zal het loon van het personeel der Tweede Noord-HoUandsche Tramwegmaatschappij met ingang van i 8 Maart met / 2,— per week worden verlaagd. (Alg. Hdbld.)

Nieuwe Spoorweg Mij. – Opgericht is de spoorweginaatschajd pij Woldjerspoorweg en Stoomtramwegen in Midden- M Noordelijk Groningen. De raad van commissarisssen heOT zich geconstitueerd als volgt: leden, die geacht worden tl .zijn benoemd op voordracht van de aandeelhouders in dn Woldjerspoorweg de heeren mr. F. Jansen, lid van Gedeputeerde Staten van Groningen, te Appingedam, onder-voorzitter; H. Broekema, burgemeester van Slochteren; J. M. Bastiaans, voorzitter van de Federatie van Landbouwvereenigingen, te Slochteren; G. de Vries, te Slochteren, secretaris; leden die geacht worden te zijn benoemd op voordracht van de vergadering van aandeelhouders in de Stoomtramwegen de heeren J. Bs. Westerdijk, lid van de Eerste Kamer, te Uithuizermeeden, voorzitter; L. H. Coolman, burgemeester van ’t Zandt; F. van Anken, burgemeester van Middelstum, en C. Huisman, burgemeester van Ten Boer. Behoudens aanvulling van dezen raad van commissarissen door Gedeputeerde Staten van |

Tot directeur der Maatschappij is benoemd de heer ir. W. K. van Port te GroMHgen. j (N. Rott. Crt).

Naaml. Venn. Maatschappij voor Spoorwegmateriaal WALTER HOENE Hoofdvertegenwoordigster voor Nederland en Koloniën van: A.BORSIG,G.m.b.H. BERLIJN-TEGEL LOCOMOTIEVEN van elketype Stoommachines en Stoomketels Pompen en Compressoren DEN HAAG Telefoon: B. 2063 Bezuidenhout 91 Telegram: Hoenespoor