is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 29, 18-07-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van permanenten aard werden op kosten der diverse ondernemingen door vaste vervangen. Ten behoeve van de Sf. Blimbing werden voor rekening dezer onderneming 2 kruisingen met onze lijn aangebracht.

Zijspoor. Ter tegemoetkoming aan de wenschen van Chineesche en Inlandsche handelaren werd bij K.M. 2-1-335 van de zijlijn Paree-Kepoeng een zijspoor aangelegd.

Gebouwen. De in het vorig jaar aangevangen bouw van een gekoppelde dienstwoning voor Europeesch personeel te Goerah werd voltooid.

Te Kandangan, Goerah en Wates werden eenvoudige loodsen ten behoeve van de aldaar gestationneerde locomotieven gebouwd.

Baanlegging. Een aanvang werd gemaakt met de baanomlegging nabij Pesantren in het belang der tractie.

Dienst der Tractie. De uitgaven bedroegen / 211652.20 Aan loonen werd, als gevolg van periodieke verhooging, d; / 2600. meer uitgegeven. De brandstoffen daarentegen kostten / 68000. minder, als gevolg van den lageren brandhoutprijs, het mindere vervoer en den beteren toestand der locorhotieven. Aan materialen ten behoeve van het onderhoud van het materieel kon d: /3100.— bespaard worden.

Locomotief- en Voertuigpark. Het aanwezige aantal locomotieven bedroeg 26 vierassige rijtuigen waren er 24 tweeassige gesloten wagens van 10 ton (G. en Gr.) ... 161 tweeassige gesloten wagens van 8 ton draagvermogen (Gr.), gebruikt als bagagewagen 9

vierassige open wagens van 16 ton (G. Hr.) 3 vierassige platte wagens van 16 ton (G. P. Lr.) 2 tweeassige platte wagens van 10 ton (P. en Pr.) 20 tweeassige open wagens van 10 ton (T., Tr. en Zr.) ... 20 tweeassige veewagens van 10 ton (Vr.) 1

Dienstverrichtingen der Voertuigen. Het totale aantal wagenkilometers, afgelegd door eigen wagens bedroeg 2339477 en het totale aantal voertuigkilometers afgelegd door eigen rijtuigen en wagens 3293043.

Onderhoud van het Rollend Materieel. De ketels van de locomotieven No. 3,7, 11, 14, 16, 18 en 20, werden van Gouvernementswege gekeurd en in orde bevonden. Van de locomotieven No. 3,7, 11 en 14 werd de vuurkist vernieuwd. Ten behoeve van een betere outillage van de werkplaats werden een sterke armschaafbank, een boorbank en een draadsnijbank bijgeplaatst.

Van de rijtuigen werden 13 gelicht en 13 geschilderd. Van de wagens werden 47 gelicht en 43 geschilderd.

Dienst van het Vervoer. De uitgaven bedroegen / 90750.85. Aan wagenhuur werd d: / 12000. minder, aan drukwerken d; / 5600. minder en aan loonen, wegens periodieke verhooging, d / 4000. meer uitgegeven. In den loop van het verslagjaar werd de halte Pesantren voor publiek gebruik opengesteld.

Omvang van het Vervoer. In 1922 bedroeg het aantal reizigerskilometers 21931035 het aantal tonkilometers 6372477 Personenvervoer. Er waren, het vervoer bij abonnement en per extra-trein niet medegerekend 2061993 reizigers.

Goederenvervoer. Aan vrachtgoederen werd vervoerd in 1921 348625; 1922 283576 ton. Vergeleken met het vorige jaar werden meer vervoerd: 5111 ton grind en 928 ton maïs.

Daarentegen werden minder vervoerd: 1514 ton emballage, 1012 ton hout (bewerkt en onbewerkt), 1202 ton kalk en cement, 1415 ton katjang, kedelee en kemiri, 1559 ton machineriën en ijzerwerk, 3721 ton padi en

Debet VERKORTE VERLIES- EN WINSTREKENING op 31 December 1922. Credit Interest Obligatieleeningen / 20370.— „ 6883.46 „ 513825.0D „ 426889.61 Verjaarde coupons / 20.— „ 405.— „ 19054.72 „ 948488.36® Koersverschillen ,, dividenden Exploitatiekosten Interest Saldo winst Opbrengst exploitatie / 967968.086 / 967968.08® Winstverdeeling: te verdeelen als volgt: Saldo winst f 426889.61 Amortisatierekening / 44000.— Dividendsaldo 1921 „ 6136.96 Gratificatie- en Ondersteuningsi 433026.57 fonds „ 40000. Reserve- en Vernieuwingsfonds ,, 75000,— Tantièmes ,, 28462.33 Dividend 13 pCt „ 234000.— Dividendbelasting 1921 ,, 7059.— Dividendsaldo ,, 4505.24 / 433026.57

Activa VERKORTE BALANS op 1 Januari 1923 Passiva De Tramweg / 3449894.08^ Maatschappelijk Kapitaal / 1800000.— hierop afgeschreven „ 993999.— 4 pCt. Obligatieleening 1898 / 600000 / 2455895.08^ afgelost „ 297000 Tnvpntari«N Kantoor NpHf^rlanrl 2762 33® 303000 Goederen onderweg 4132 50 Goederen in Magazijn „ 181829.81® !^Q7000 Waarborgkapitaal 23380 303000 Belegd Reserve- en Vernieuwingsfonds 524385.44 Reserve- en Vernieuwingsfonds „ 1071400.88 Interest 10698 92 119783 67 Obligatiën in Portefeuille „ 127000.— . . 44000.— Kassa en Kassiers „ 132072.64 Dividenden, coupons en uitgelote Obligatiën ;; 240110.— Prolongatie ., 380000.— Dphitpiirpn pn CrpHitpiirpn 60192 42® Nederl. Schatkistbiljetten „ 125000.— Tntprpc;t Ohligatiplppninp^pn 1596 67 Tantièmes „ 19567.85 Dividendsaldo „ 4505.24 / 3967156.73® / 3967156.73®