is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 29, 18-07-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kaartjes worden soms ook gegeven; als ’t druk is behoeft men alleen maar te betalen. Dat betalen is dikwijls willekeur, vaste prijzen kennen niet alle bussen; is de bus stampvol, een tram komt er niet meer, dus stap maar in, dan zegt de chauffeur voor dat kind betaalt u maar een dubbeltje! En dat kind is 3 |aar! |

Miet alleen het aantal ondernemers, doch ook het aantal bussen is onbegrensd, evenals de onbegrensdheid van het aantal passagiers. Zaterdags, Zondags en ’s Maandags rijden wel de meeste, ik zou haast zeggen iedereen die maar een Ford-wagentje als bus kan omtooveren.

Op andere dagen minder, en als men het in z’n hoofd krijgt rijdt er niets . . . dan is er nog een tram. Gelukkig nog een tram, al rijdt hij om ’t uur.

Vroeger gaf de trammaatschappij geld uit om den weg te onderhouden, thans de gemeente ~een klein beetje” en het rijk versobert in dat opzicht buitengewoon.

De busondernemers klagen dat er niets aan den weg gedaan wordt, te drommel ze zijn toch ~openbaar middel van vervoer” en de assen van hun wagens, die hebben daardoor te lijden. Een kleine verordening en de bus betaalt belasting en onderhoudt den weg; een kleine verordening en er komen dienstvoorschriften, met bijzondere voorschriften voor veiligheid, betrouwbaarheid en . . . bestaansrecht voor de tram.

Stoomtram je kunt op tijd rijden, je hebt het bewezen, alles is vergeten en vergeven, keer spoedig terug. Spoed I!! PLATTELANDSBEWONER.

Aanleg van een spoorweg op Tholen. Het spoorwegcomité Tholen—Westehjk-Noord-Brabant heeft een bijeenkomst gehouden, met het doel, de belangstelling voor de plannen tot aanleg van een spoorweg op Tholen te verlevendigen. Tegenwoordig waren o.a. de commissaris der Koningin in Zeeland, Jhr. Mr. J. W. Quarles van Ufford; de heer Van Rompu, lid van Ged. Staten van Zeeland; een vertegenwoordiger van den Minister van Financiën, de heer Van der Heulen; de heer Kalff, directeur der Nederl. Spoorwegen; vertegenwoordigers van gemeentebesturen en van waterschappen en de voorzitter en leden van de Kamer van Koophandel voor Westelijk Noord- Brabant.

Na opening van de vergadering door den heer Laane, uit Bergen-op-Zoom, heeft de heer Dr. Jenny Weijerman de groote belangen, die het eiland Tholen bij een spoorweg zal hebben, vooral ook met het oog op den landbouw, uiteengezet. De secretaris van het comité, de heer J. A. Snijder, wees op het belang van de spoorw'egen in verband met het bezoeken van onderwijsinrichtingen, enz.

De commissaris der Koningin meende, dat de Prov. Staten bij een subsidie-aanvrage zeker wel de belangen van Tholen zouden willen behartigen.

Eenige vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen voerden het woord; sommigen konden wel medewerking toezeggen, anderen daarentegen konden daarop niet veel hoop geven.

Namens de gemeente Bergen-op-Zoom verzekerde wethouder Vertinden, dat men daar de plannen met belangstelling volgt. De heer Van der Meulen veronderstelde, dat de regeering wel bereid zou zijn voor te stellen, dat het Rijk een derde van de kosten zal betalen. De heer Kalft zeide, dat de Nederlandsche Spoorwegen wel de exploitatie van de locaalspoorwegen in Westelijk Noord-Brabant en op Tholen, als deze eenmaal zijn aangelegd, op zich zal willen nemen.

De voorzitter der Kamer van Koophandel zeide, dat vervoer der schip voordeehger is, dan vervoer per trein, en meende, dat in 'de eerste plaats een brug over de Eendracht gewenscht is. De heer Weijerman hoopte, dat men het spoorwegplan weer krachtig ter hand zal nemen. (N. I?. Ct.)

De tramkwestie te Kerkrade. Een aantal ingezetenen der gemeente Kerkrade vertegenwoordigende de verschillende standen en de voornaamste belangengroepen in die gemeente, hebben een adres gericht aan den Raad van Beheer en den Raad van Cornmissarissen der L. T. M. waarin zij o.a. mededeelen, /H o •#- 'TII y-v»-»J h-, L K 1

dat ZIJ met ongerustheid hebben kennis genomen van de geruchten, als zou de aanleg van de tramverbinding Heerlen-Valkenhuizen—Kerkrade gevaar loopen niet tot uitvoering te komen; dat zij overtuigd zijn te spreken in naam van heel de plm. 27000 zielen tellende bevolking van Kerkrade wanneer zij daarover hun levendige teleurstelling te kennen geven; dat het hun voorkomt te zijn ’n blijk van averechtsch beleid, zoowel uit nationaal als uit sociaal-economisch oogpunt wanneer op het stuk van verkeerswezen nog langer getalmd wordt met de vervulling der rechtmatige verlangens van de Kerkfaadsche bevolking, die reikhalzend uitziet naar een verlossing uit haar spreekwoordehjk geworden isolement; dat zij ten volle overtuigd zijn, dat het niet alleen in het locaal belang van Kerkrade, maar heel zeker ook in het welbegrepen financiëel belang der L. T. M. zal zijn, wanneer met den grootst mogelijken spoed aan het reeds lang ontworpen plan van aanleg uitvoering wordt gegeven; dat zij U daarom met den meesten aandrang verzoeken alles in het werk te willen stellen, om meer genoemde tramverbinding binnen zoo kort mogelijken tijd tot stand te brengen: dat zij zich voorstellen, dat aan dit verzoek des te eer zal

Daar waar de hoogste eischen aan werkworden gesteld, komt het fabrikaat & SH ARPE in aanmerking; de afwerking wordt nog steeds door andere niet overtroffen. Van Rietschoten 4Houwens