is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 41, 1923, no 41, 10-10-1923

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1903 gesloten leening, groot / 60.000, de nummers 27 en 33 uitgeloot, waardoor het restant dezer leening werd teruggebracht tot / 24.000, zoodat het totaal van onze obligatieschuld thans nog bedraagt / 40.000.

Werkplaats, Weg en Werken en Gebouwen. In de werkplaats werd wederom aan onderhoud en vernieuwing van het rollend materieel flink de hand gehouden. Verder werd, evenals gewoonlijk, aan het onderhoud van het overige materieel zoo goed mogelijk de hand gehouden. Aan vernieuwing en onderhoud van weg en werken werd zeer veel zorg besteed. In het baanvak Winschoten—Beerta werd het oude spoor, bestaande uit lichte vignolarails met streklaschplaten, die sedert 1885 werden bereden, over eene baanlengte van 1335 meter vervangen door zware moderne vignolarails a 26 KG. per meter met solide hoeklaschplaten en onderleghellingplaten, waarmede dan na eindeloos getob en ten koste van zeer zware geldelijke offers het ombouwen van de geheele hoofdlijn kon worden voltrokken.

Hoe anders zou het financieele beeld van de ~Oldambt—Fekela” er uitzien en wat had men al niet kunnen bereiken, als men niet steeds gedurende meer dan een kwarteeuw zijn beste krachten onafgebroken had moeten besteden aan de buitengewoon taaie oplossing van het vraagstuk: ~vernieuwing van de baan zonder de daarvoor benoodigde fondsen”. De arme aandeelhouders zijn niet in de laatste plaats de slachtoffers geworden van een trambaanconstructie, die geen levensvatbaarheid bleek te hebben op onzen dierbaren, doch slappen vaderlandschen bodem en nu deze smarten eindelijk geleden zijn, bestaat er helaas, dank zij den ellendigen oeconomischen toestand van zoowat de geheele wereld, ten gevolge van den grooten oorlog, nog weinig kans op verbetering voor de bezitters van de aandeelen, die trouwens met de meeste collega’s van den tegenwoordigen tijd hartgrondig kunnen verklaren, dat de waardigheid van aandeelhouder en vooral van tramaandeelhouder voorloopig nog buitengewoon ongezond is.

3 Behalve het vernieuwen van bovengenoemd baanvak, werd op het emplacement van de N.O.L.S. te Stadskanaal het spoor, in verband met het verleggen en veranderen van de spoorlosen laadlijnen aldaar, over eene lengte van 350 Meter herlegd.

In het baanvak Nieuwe-Pekela werd 1300 Meter straatspoor gelicht, gericht en grondig nagezien. Deze zelfde bewerking ondergingen 170 Meter straatspoor in het baanvak Oude-Pekela, 600 Meter spoor in het baanvak Winschoter-Zuiderveen en 1400 Meter spoor in het baanvak Beerta—Finsterwolde. Van laatstgenoemd spoorbaangedeelte werd de onderbouw tevens aanzienlijk verzwaard met het oog op den zeer slappen toestand van den bodem op de Tjamme, waarvoor o.a. 900 dwarsliggers werden gebruikt. In het belang van het goederenvervoer werden de wisselplaatsen te Beerta en Winschoter-Zuiderveen door het verlengen van de sporen en het aanbrengen van een tweeden hal ven wissel met toebehooren, aanzienlijk verbeterd. Verder werden op de emplacementen te Stadskanaal (remise), te Winschoter-Zuiderveen en te Winschoten respectievelijk 2, 1 en 1 nieuwe hartstukken aangebracht, werd bij den hoek van den Blijhamsterweg een nieuwen wissel van 30 Meter straal gelegd en werd de geheel versleten wissel van de aansluiting Free & Co. aldaar verwisseld tegen een nog bijna geheel nieuwen veldwissel. Het onderhoud van de bruggen vroeg weder belangrijke uitgaven, die zooals reeds vaker aangemerkt, zéér ten onrechte alleen ten laste van de Maatschappij komen.

Behalve het verzorgen van het gewone kostbare onderhoud werden de draaibruggen van „De Kroon”, ~Ceres”, ~Union” en de ophaalbrug te Winschoter-Zuiderveen resp. van 2,2, 1 en 1 nieuwe stootbalken voorzien, terwijl voorts door aankoop van het Servituut van de betrokken eigenaren, de vaste brug no. 16 genaamd De Boer’s bat werd geamoveerd, waarna de wijk door den weg gedempt werd en het spoor weer kon worden gelegd over den vasten bodem.

Van de gebouwen werd van het station te Beertsterhoogen het

Debet. EXPLOITATIEREKENING over het jaar 1922. Credit. Aan VV'erktuigen en Gereedschappen / 1.079.77 Per Personenvervoer / 60.207,93J Uitrustingen 538,55 Goederenvervoer „ 32.018,82 „ Huis- en Terreinhuren . 335,32 Stroo-, Kalk- en Papiervervoer „ 11.323,534 „ Bureaubehoeften 927,82 , Postvervoer „ 3.588,— „ Vrachten 28,90 Renten en Diverse Baten 4.700,76 „ Salarissen 1.1000,— „ Nadeelig saldo ., 10.424,98 Assurantiën 4.416,55 „ Belastingen 276,70 „ Onderhoud rollend Materieel, Weg en Werken . . 29.027,27 „ Onkosten 3.631,95 „ Brandstoffen 12.817,95 „ Olie en Vet 1.577,93 „ Magazijnbehoeften en Reservedeelen. . . „ 3.880,01 „ Arbeidsloonen 41.065,31 „ Intrest Obligatieleeningen „ 1.660,— „ Storting in het Vernieuwingsfonds . . . „ 10.000,— / 122.264,03 / 122.264,03

Debet. BALANS per 31 December 1922. Credit. Aan Gebouwen / 35.834,24 Per Kapitaal / 375.500,— Tramwegen 269.392,191 „ Obligatieleeningen „ 40.000,— Rollend Materieel 100.637,51 Reservefonds „ 4.500,— Werktuigen en Gereedschappen 1.162,40 Pensioenfonds „ 23.697,401 „ Magazijnbehoeften en Reservedeelen. . . 938,47 Vernieuwingsfonds „ 47.500,— Brandstoffen 3.753,— Diverse Crediteuren 2.498,77 , Olie en Vet 368,20 „ Dividend (onbetaald) 3.265,— „ Bureaubehoeften „ 311,90 „ Waarborgsommen 450,— „Kas 2.485,08J Kassiers 27.862,58 „ Effecten 24.965,— Diverse Debiteuren 2.142,20 , Waarborgkapitalen „ 4.353,121 , Verlies „ 23.205,27 / 497.411,17J / 497.411,171