is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 7, 13-02-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verschillende Mededeelingen.

Debet. Winst- en Verliesrekening 1922/1923. Credit. Aan Coupon No. 6 der 6% Oblig.leening „ Coupon No. 7 der 6% ,, ,, Vernieuwingsfonds V. bijdrage volgens art. 23 der Stat. ,, Reservefonds V. bijdrage volgens art. 23 der Stat. ,, Inkomstenbelasting Indië (gereserv ,, Interestrekening ,, Agiorekening ,, Brandstoffen in voorraad ,, Reserve v. aflossing v. Obligatiën . ,, Reserve voor koersverschillen . ,, Winst, onverdeeld op nieuwe rek. . f 30.000.— „ 30.000.— „ 31.421.22 „ 13.466.24 „ 15.000.— „ 39.329.311/2 „ 9.160.12 ,, 25.000.— „ 25.000.— „ 50.000.— ,, 76.389.85^ Per saldo vorig boekjaar .... ,, Exploitatierekening .... ,, Waarborgfonds (koerswinst) . f • ii }» 705.751/2 342.369.741/2 1.691.25 f 344.766.75 f 344.766.75 Ontvangsten. Exploitatierekening 1922/1923. Uitgaven. Personenvervoer Diverse Baten f 887.645.— „ 10.104.14 Algemeene Administratiekosten . Mouvement Tractie en Onderhoud Materieel. . Weg, Gebouwen en Kunstwerken . . f • fi • ) f > 107.014.38 99.815.071/2 327.979.831/2 20.570.10/2 Totale exploitatiekosten .... Voordeelig Saldo . f 555.379.391/2 342.369.74/2 f 897.749.14 f 897.749.14

De geenmans-wagen. Arnhem heeft het goede voorbeeld gegeven met den eenmanswagen. Maar wat wij thans bij den wethouder der bedrijven zagen, zal de autoriteiten op tramgebied en de leeken een gat in de lucht doen slaan van verbazing.

Op de groene tafel in het rustige werkvertrek van den wethouder stond een model ter grootte van een sigarenkistje, dat onze journalistieke nieuwsgierigheid natuurlijk heeft opgewekt. Maar wij hebben toch wel een oogenblik vreemd staan kijken, toen het antwoord van den wethouder, op onze vraag, wat dit model beteekende, luidde : ~dat is een geenmanswagen !” Inderdaad, het zorgvuldige beplakte sigarenkistje op wieletjes, voorzien van het Arnhemsche wapen, droeg alle teekenen van een geenmanswagen. Wij hebben den wethouder geadviseerd een expositie op te zetten en het wonderlijk product te kijk te stellen. De belangstelling zal groot zijn, vooral wanneer een explicateur de ware toedracht van de zaak verteld.

De wethouder heeft n.l. dit merkwaardige model ontvangen op St. Nicolaasavond. Een uitvoerig officieel schrijven was bij dit present gevoegd en heeft voor den verbaasden wethouder wat meer licht in deze zaak doen schijnen.

Het model was afkomstig van een organisatie, zich noemende ~Arnhemsche Betweterij”, en volgens de mededeelingen ontworpen door een der bestuursleden dezer vereeniging, die zijn plan belangloos beschikbaar wenschte te stellen aan het gemeentebestuur. Volgens de beknopte gegevens stopt de geenmanswagen automatisch bij elke tramhalte en heeft het publiek toegang door het inwerpen van een dubbeltje in de gleuf bij het voorbalcon.

Het is te begrijpen dat het geschenk bij den ijverigen wethouder in goede aarde is gevallen. Verklaarde de heer Wibaut niet onlangs in den Amsterdamschen Raad

dat hij, wanneer er een geenmanswagen was, deze zou willen invoeren ? Welnu, bij Arnhem begint de victorie !

Wij zien met belangstelling nadere voorstellen van B. en W. tegemoet. {N. Arnh. Crt.)

RENCKER ZONEN Nederlandsche Fabriek van Koper- en Metaalwerken UTRECHT LAUWERECHT 52-66. TELEFOON NUMMER 70 Wagon- en Tramgarnituren in den meest uitgebreiden zin. Koper, Nieuwzilver-, Zink- en Aluminiumgieterij, volgens teekeningen en modellen. Forceer- en Polijstinrichting Lantaarns, Blik- en Zinkwerken, Koperslagerij. Reparatie-inrichting v. Machines, enz.