is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 18, 30-04-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOCOMOTIEF

WEEKBLAD CEWVD AAN DE BEIANCEN VANfy EN TRAMWECENBIHM

DE NEDERLANOSCHE VER.VOOP LOCAALSPOOR-EN TRAMkECEN ADMINISTRATEUR:

DE NV. CENTRAAL BUREAU OER NED.VERyOORLCX:/.ENTRAMWEOEW nic?Fr.TF i \a-

AMSTERDAM.TeI:S6ÖSSJr.O.H.STIGTER-WESTEINDE£

jWoensdagSOAp ril 1924 I

42ste Jaargang

I No 18 I

INHOUD

Nederlandsche Verteniging voor en Tramwegen. Motorwagens met verbrandingsmotor en tandradoverbrenging. I. Ve'schillende Mt dedeelingen : Tramlijnen in Limburg, Electrificatie tram Tho en—Bergen op Zoom. Nieuwe Spoorwegrijtuigen. Tram- en Autobus. Hen stalen motorrijtuig voor den spoorweg Leiden—Den Haag. Inkrimping van den personendienst der Dedemvaartsche Stoomtram-Mij. Loonsverlaging Dedemvaartsche Stoomtram. Advertentiën

De Locomotief verschi-jnt eiken Woensdag bij de N. V. Zaanlandsche Stoomdrukkerij v.h. E. N. Smit Et,, te Koog aan de Zaan Abonnementsprijs franco per post [Binnenland) bedraagt f 8.— per jaar verhoogd met 15 cent Incassokosten; bij vooruitbetaling, losse nummers / 0.25.

Advertentieprijs van I—61—6 regels f 1.50, verder 25 cent per regel. Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e. d. te zenden aan de redactie Westeinde 9, Tel. 36835, te Amsterdam. Advertentiën aan de Administratie, Stationsstraat 71—73, Koog aan de Zaan, Telefocm 1636.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Nieuwe leden

Door de Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Mij. en de Gemeentetram Amsterdam wordt als buitengewoon lid b der vereeniging voorgesteld :

de Weledelgestrenge Heer Ir. Y. C. W. Herweyer te Heemstedt,

De Administrateur

Motorwagens met verbrandingsmotor en tandradoverbrenging.

I

Konden wij in ons nummer van 27 Februari j.l. verschillende gegevens publiceeren omtrent motorwagens met A’erbrandingsmotor van Fransch fabrikaat, thans laten wij hieronder een besclirijving der A.F.G.- motorwagens volgen, w'elke ontleend is aan de A F G – Mitteilungen, en waarvan de A F.G. de cliché’s welwillend ter beschikking stelde.

Inlio u d : Noodtoe.stand der .spoorlijnen. Verkeerde reorgani.satie-methode ; niet inkrinipen, doch bevorderen van het verkeer door .split.sing van per.sonen- en goederenvervoer en vervanging der zware, oneconomische personen-.stoomtreinen door lichte, snelle motorwagens; soorten hiervan ■ De A.E.G.-niotorwagen met verbrandingsmotor en tandradoverbrengurg ; grondgedachten der constructie, proefwagens verdere leveringen en normale types.

Een zoo economisch mogelijke exploitatie is heden ten dage een allereerste eisch welke wel zeer in het bijzonder voor spoor- en tramwegmaatschappijen geldt, welke zoo zeer van de gevolgen der oorlogstoestanden te lijden hebben. In de eerste plaats moet daarom getracht worden de uitgaven met de ontvangsten in overeenstemming te brengen. Van het grootste belang is het daarom de vervoerscapaciteit zoo hoog mogelijk op te voeren, waartoe noodig is het ontwerpen een dienstregeling, waarbij ruimschoots rekening is gehouden met de vervoerbehoeften der omw'onenden en doorgaande reizigers.

Met lange stoomtreinen kan dit doel onder de tegenwoordige omstandigheden natuurlijk niet worden bereikt ; zij zijn te log en te kostbaar.

Kleinere stoomtrein-eenheden zouden het bedrijf nog oneconomischer maken, daar immers de voor grootere treinen bestemde machines slechts zeer gedeeltelijk tot hun recht zouden komen.

Geheel anders wordt de toestand, wanneer men lichte snelle motorwagens bezigt en daarbij de hoofd-voorwaarde voor hunne bruikbaarheid scheiding \mn personen- en goederenvervoer in acht neemt.

Deze motorwagens zullen strekken tot gerief der reizigers, door hen in belangrijk korteren tijd op de plaats hunner bestemming te brengen dan de gemengde tremen, die hen noodzaken aan de zeer tijdroovende rangeerbewegingen op de stations deel te nemen

Dan zullen zij ook geen aanleiding meer vinden van duurdere autobus-lijnen gebruik te maken, die in de laatste tijden, bij gebrek aan snelle vervoergelegenheid, met goed gevolg den spoorwegen concurrentie aandeden en zij zullen dan gaarne weder deze laatste begunstjgen. |

Ook het goederenvervoer zal door de scheiding van het belangrijke voordeelen onder- inden , in de plaats van een aantal kleinere afzonder-