is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 19, 07-05-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overzicht van de normale wagen-construciiën

F i g . 23. Grootte B 2.

X Kan ook met een 75 PK motor worden ingericht.

Ook de snelheid kan bij eiken wagen, door wijziging der conische-tandradoverbrenging, zonder bezwaar|volgens verlangen van den besteller worden veranderd.

Grootte Aantal zitplaatsen Gewicht van den wagen in diensttoestand ledig in ton Motorvermogen P.K. Plaatsing der wagenassen Gewch V d. wagen per zitplaats in K.G. Bestemming Al 24 9,1 50 Xi 2 380 Tramlijnen A 2 32 9,4 50 X „Lenk”- 295 Interc. A3 50 11,5 75 ' assen 230/ tram- en BI 48 14,0 75 1 2 292 \ locaallijnen B 2 68 21,0 12x75 1 ' schamelstellen 310 Hoofdspwegen

Ten slotte mogen nogmaals de grondbeginselen, die bij den bouw der A.E G- wagens voorzaten worden vermeld ;

Zoo licht, zoo doelmatig en zoo stevig mogelijke constructie ; zoo economisch mogelijke benutting der brandstof ; zoo groot mogelijke duurzaamheid zoowel van het machine- als van het wagengeheel ; ruimfgenomen afmetingen en gemakkelijke vervanging van alle aan slijtage onderhevige onderdeeleii.

Jaarverslagen 1923

Haagsche Tramweg Mij

Algenteen Overzicht. Financiede beschouwingen. Evenals bij alle andere Spoor- en Tramwegen in Nederland hebben de malaise en de autobussen hun invloed uitgeoefend op de financieele resultaten van ons bedrijf, zoodat het totale aantal vervoerde reizgers van 56.838.424 over 1922 daalde tot 55.634.889 over 1923. Daardoor daalden de ontvangsten van f 6.142.827,18 over 1922 tot f 5.995.419,92 over 1923. Aangezien de exploitatie-uitgaven stegen, o.m. door het in exploitatie nemen van het baanvak Den Haag-Wassenaar van den Spoorweg Den Haag-Wassenaar-Deiden, en wel van f 3.965.982,51 tot f 4.071.065,41, verminderde de exploitatie-winst van f 2.176.844.67 tot f 1.924.354,51.

Gelukkig bestaat de mogelijkheid, dat de nadeelige factoren, welke op ons bedrijf werken, in 1924 gedeeltelijk zullen worden geëlimineerd. Onze Residentie toch is een stad, waar zich veel oud-Indische gasten vestigen en aangezien de culturen in Indië een beteren tijd tegemoet gaan, moet onze stad daarvan profi-

teeren, zoodat de malaise waarschijnlijk haar laagste nunt hier ter stede zal hebben bereikt. |

Ook het autobusvraagstuk wordt zoowel van regeeringswege als van gemeentezijde ernstig onder de oogen gezien en meer en meer wint de meening veld, dat ■autobussen niet als concurrenten van bestaande verkeersondernemingen mogen worden toegelaten. Bvenals in Amerika ziet men hier in, dat de thans bestajjrnde autobusdienst als eenige verontschuldiging voor zijn; bestaan den wensch heeft van den eigenaar om aan den kost te komen, ten koste van de reeds jaren bestaand hebbende onderneming, die het verkeer heeft geschapen. Wij vertrouwen, dat zoowel een Rijksregelingj als een gemeentelijke regeling voor het autobusverkeer,; welke beschermend optreden tegen deze in Amefltft genoemde „wild cat operation”, niet lang op zich zulle» laten wachten. meenen daarom de toekomst met vertrouwen te kunnen tegemoet zien. . , . '

Het aan de gemeente Hen Haag te betalen is wederom gestegen en wel met rond f —-

Het in het vorige jaarverslag ad| f 31.970,54, dat naar onze meening ten onrechte door' de gemeente in 1922 is opgeëischt, hebben wij nog niet.