is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 42, 1924, no 48, 26-11-1924

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOCOMOTIEF

t WEEKBLAD CEWyP AAN DE BELANGEN VANp EN TRAMWECEffHBH ORGAAN VAN

OE NEDERLANDSCHE VBK.VOOR LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN ADMINISTRATEUR:

DE NV. centraal bureau OER NED.VER.VOOR LOC.EN TRAMWEOEW OIREGTEUR:nrZI

I Woensdag 26 Nov. 1924

AMSTERDAMJeI : 56855JR.D.H .STIPTER -WESTEINDE 9

42ste Jaargang

B No. 48 B

INHOUD

Nederlandsche Vereeniging voor Bocaalspoorwegen en Tramwegen : Oproep Algemeene Vergadering en Samenstelling bestuur. Draagveerinrichtingen. 111 (slot). Waterstaatsbegrooting 1925. Jaarverslagen 192.3 ; Gemeentetram Groningen. Verschillende Mededeelingen : Klectrificatie van Spoorwegen. —Nieuwe autobuslijn bij de gemeentetram Amsterdam.—Een nieuw tramstation. Advertentiën.

De LocomoHef verschijnt eiken Woensdag bij de N. V. Zaanlandsche Stoomdrukkerij v.h. E. N. Smit Ez. te Koog aan de Zaan Abonnementsprijs franco per post (Binnenland) bedraagt f 8 per jaar verhoogd met 15 cent Incassokosten: bij vooruitbetaling, losse nummers f 0.25.

Advertentieprijs van I—6 regels ƒ 1.50, verder 25 cent per regel. Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e. d. te zenden aan de redactie Westeinde 9, Tel. 36835, te Amsterdam. Advertentiën aan de Administratie, Stationsstraat 71—73, Koog aan de Zaan, Telefoon 1636.

Nederlandsche Vereeniging voor Locaalspoorwegen en Tramwegen.

Oproep Algemeene Vergadering

De leden worden hierbij opgeroepen tot het bijwonen eener .Vlgemeene Vergadering, te houden op Donderdag 18 December des v.ni. half elf in het Jaarbeursgebouw te Utrecht.

De agenda zal nog nader worden bekend gemaakt

Samenstelling bestuur

In de onlangs gehouden bestuursvergadering zijn de lieerenF. M. Augustijn en Jhr. ir. J.Röell, resp. tot penningmeester en pl.v. penningmeester gekozen. Het bestuur is dus thans als volgt samengesteld .

A. W. H. Weijernian, Voorzitter F. M. hoep, On der-Voorzitter. G. V. Asselt, Secretaris.

h. G. Wolf, Pl.v. Secretaris, h. M. Augustijn, Penningmeester. Jhr. ir. J. Röell, Pl.v. Penningmeester

Draagveerinrichtingen

111 (slot)

Bestrijding van het slingeren

In den strijd tegen het slingeren is een goede ophanging der bladveeren dus een goede constructie der veerhangers een zeer voornaam wapen.

Fig. 9. Zijdelingsche stijve veerhanger.

Spiraal- en volute veeren als draagpotveeren geven aan de potten practisch geen zijdelingsche geleiding. Alles komt daar voor rekening van de balansen of draagpotgeleidingen, die echter, uit den aard der potbewegingen steeds een flinke s])eling moeten hebben, en niet, of niet effectief gesmeerd kunnen zijn en dus sterk uitslijten.

Het gevolg is : toenemende speling ; het vormen van slijtkanten, die de veering beïnvloeden en het in de hand werken van slingeren van het voertuig. Zijn de jiotveeren bladveeren, dan geven deze, nrits niet opgehangen aan de zijdelingsch onvoldoend stijve spiraalveeren, een goede potgeleiding. De veerschakels

of veerhaken moeten echter goed tegen zijdelingsche bewegingen verzekerd zijn en, door een schuinen stand, ook verplaatsingen van de pot in de lengte-richting van het voertuig beperken ; zie fig. 9.

De potgeleidingen of balansen hebben dan geen andere functie meer te vervullen dan die van een stuit