is toegevoegd aan je favorieten.

De locomotief; weekblad gewijd aan de belangen van spoor- en tramwegen, jrg 43, 1925, no 10, 11-03-1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Qg èmim ! LOCOMOTIEF

y^?ËÈKSrA^^y^?AND^ÊLANGËN^Nr? EN TRAMWEGgrifII^HI

DE NEDERUANDSCHE VER.VOOP LOCAALSPOOR-EN TRAMWEGEN ADMINISTRATEUR:

DE NV. CENTRAAL BUREAU OER NED.VER.VOORLOC.EN TRAMWEGEN DIRECTE UR:HZII

I Woensdag llMrt. 1925

AMSTERDAMJeI:S6BSSJr.O.H.STIOTER-WESTEINDE9

43ste Jaargang

I No. 10 B

INHOUD

Een nieuw soort spoorstaaf-slijpmachine. De niotoromnibujs in het buitenland. Verschillende Mededeelingeh: De Provinciale verkeersinspectie in Gelderland. ! Kolenindustrie en spoorwegtarieven. Het S]';Oorwegbedrijf en oe autobussen. Geldersch-Overijselsche Stoomtram-Mij. Advertentiën.

De Locomotief verschijnt eiken Woensdag bij de N. V. Zaanlandsche Stoomdrukkerij v.h. E. N. Smit Ez. te Koog aan de Zaan Abonnementsprijs franco per post (Binnenland) bedrdagt f 8 per jaar verhoogd met 15 cent Incassokosten; bij vooruitbetaling, losse nummers f 0.25.

Advertentieprijs van I—6 regels f 1.50, verder 25 cent per regel. Bijdragen van redactioneelen aard, maandelijksche opgaven van de opbrengsten, e. d. te zenden aan de redactie Westeinde 9, Tel. 36835, te Amsterdam. Advertentiën aan de Administratie, Stationsstraat 71—73, Koog aan de Zaan, Telefoon 1636.

Een nieuwe soort spoorstaaf-slijpmachine.

Met het oog op het bij de tramwegen steeds meer in zwang komende warm aanéén lasschen der s]:oorstaven, ter vervanging van de vroeger gebruikelijke, koude verbinding, door laschplaten en, daarbij het meer en meer toegepaste warm bij-lasschen van afgesleten spoorgedeelten, verdient zeker een toestel wel de aandacht, met behulp waarvan het bewerken der bij het warmlasschen ontstane bulten op den railkop en het opzuiveren der herstelde slijtplaatsen vergemakkelijkt en goedkooper uitgevoerd kan worden.

Wel is waar, kan dat werk ook met beitel, voorhamer en handhamer worden verlicht, doch dit is een vrij moeilijk werk en valt nooit zoo onberispelijk uit, dat men er niet later nog vrij lang met de handschaaf over heen moet gaan.

Ten einde aan deze moeilijkheden tegemoet te komen, en het werk economischer te doen geschieden, wordt bij de ~Westfalische Strassenbahn” een slijpmachine van de ~Machinefabriek Wilhelm Terhaerst” te Nürnberg gebruikt die, op grond van lange ervaringen, verscheidene wijzigingen heeft ondergaan.

Aangaande de constructie dezer machine moge N’olgende medegedeeld worden :

In een buiten gebruik zijnden, gesloten post-aanhang- is een frame of raamwerk van profielijzer aangebracht, waarin de geheële slijpinrichting opgehangen is. De machine zelf bestaat uit de verstel-inrichting, de electrische uitrusting en het eigenlijke slijptoestel. Bij de verstel-inrichting is vooral ervoor gèzorgd, dat het slijptoestel, zonder omdraaien van den wagen, oj) elk der rails van het spoor werken en in verticale en horizontale richting nauwkeurig ten opzichte der te 'bewerken spoorstaaf gesteld worden kan.

De verstelling kan dus in twee vlakken plaats hebben en wel horizontaal, door beweging van het geheele toestel langs twee U-ijzers van het draagframe ,en verticaal, door twee schroefstangen met vierkanten draad waarlangs, door middel van 2 moeren, de loopbalk en hiermede de slijpinrichting zelf, aan beide zijden gelijkmatig of ongelijkmatig al naar gelang de verstelling het vereischt —, kan worden omhoog of omlaag gebracht.

Op den loopbalk of looprail kan de eigenlijke slijpinrichting heen en weer bewogen worden, loopende op 2 paar rollen met dubbele flenzen, in de langsrichting der te bewerken spoorstaaf in verband met het heen en weer gaan van den slijpsteen.

De beide spillen der looprollen dragen een gemeenschappelijke ijzeren plaat, waaraan een draaibare bout, die het slijptoestel een volkomen cirkel kan doen ronddraaien, en waaraan het eigenlijke slijpframe hangt, aa.n welks boveneind de motor is geplaatst met een zijdelings aan de as bevestigde riemschijf. Daaronder hangt in een platijzeren stoel de slijpsteen met as, de tweede riemschijf en de beschermingskast..

De electfische uitrusting bestaat uit een bovenleidingscontact, de hoofdzekering, het telapparaat, de niachine-zekering, de aanloopweerstand, de stopcontacten, de verlichtingsleiding en den motor ; deze is een galij kstroom-nevensluitingsmotor van Siemens-Schuckert, type G M 30 voor .500 Volt, en 3,7 ampère niet 1,.5 k\v vermogen bij 1500 omwentelingen per minuut.

Alle deden der slijpinrichting zijn zoo eenvoudig